Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETE-4-CAR-Què has après?

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TE-4-CAR-Què has après?

Descripción:
oposiciones

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/09/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 39
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
A quin any es va aprovar el Reglament d’Armes?: Al 1993. Al 1998 Al 2001. Al 2014. .
Segons el Reglament d'Armes, l'arma de foc que, sense dipòsit de municions, es carrega mitjançant la introducció manual d'un cartutx en la recambra i té un sistema de tancament mitjançant bàscula s'anomena: Arma artística. Arma basculant. Arma d'avantcàrrega. Arma de repetició. .
Segons el Reglament d'armes, a quina categoria pertanyen les armes de foc llargues ratllades per a tipus esportiu?: A la primera categoria. A la cinquena categoria. A la setena categoria. A la tercera categoria. .
Segons el Reglament d'armes, es prohibeix la fabricació, importació, circulació, publicitat, compravenda, tinença i ús de les següents armes o de les seves imitacions de: Les armes de foc que siguin resultat d'una fabricació il·lícita o de modificar substancialment les característiques de fabricació o origen d'altres armes, sense la reglamentària autorització. Les pistoles i revòlvers que portin adaptat un “culatín”. Les armes de foc simulades sota aparença de qualsevol altre objecte. Totes les respostes són correctes. .
Segons el Reglament d'Armes, les armes de foc o sistemes d'armes de foc de calibre igual o superior a 20 mil·límetres es consideren: Armes de guerra. Armes artístiques. Armes d'un sol tir. Armes particulars. .
Segons el Reglament d'Armes, quina llicència és necessària per a armes de foc curtes de particulars?: La llicència d'armes A. La llicència d'armes E. La llicència d'armes B. La llicència d'armes D. .
Segons el Reglament d'armes, quin òrgan és competent per a concedir la llicència d'armes B?: La Direcció General de la Guàrdia Civil. Qualsevol Cos de Seguretat de l'Estat. El Cos de Mossos d'Esquadra. La Conselleria competent per raó de matèria. .
De quantes classes és la llicència de tipus F?: De dos classes. Només d'una classe. De cinc classes. De tres classes. .
Segons el Reglament d'armes, queda prohibit portar, exhibir o usar les armes (assenyala la opció incorrecta): Sense necessitat o de manera negligent o temerària. Quan hi hagi presència o proximitat d'altres persones. Mentre s'utilitzen cascos o auriculars connectats amb aparells receptores o reproductors de sons. Sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues. .
Segons el Reglament d'armes, el document que empara el trasllat, sense llicència o autorització d'armes o sense guia de pertinença, entre dos llocs, d'armes de les categories 1a, 2a, 3a, 6a i 8a, i els seus components essencials acabats, i de les armes completes de la categoria 7a 1, 2, 3 i 4, encara que vagin especejades s'anomena: Permís d'armes. Llicència. Guia de circulació. Permís excepcional. .
Segons el RD 137/1993, les municions i armes de la categoria 3a 1 i 2, hauran de ser guardades: En els propis domicilis dels seus titulars, en llocs segurs sota clau, de manera que les armes i municions no siguin accessibles de manera conjunta En els locals d'empreses o entitats especialitzades en la custòdia d'armes A les casernes de la Guàrdia civil Les respostes a) i b) són correctes.
Segons el RD 137/1993, la llicència d'armes E tindrà una validesa de: 5 anys 3 anys 8 anys 2 anys.
Segons el RD 137/1993, es considera fabricació il·lícita: La fabricació o el muntatge d'armes de foc, els seus components essencials i municions, sempre que es realitzin a partir de components essencials d'aquestes armes de foc que hagin estat objecte de tràfic il·lícit La fabricació o el muntatge d'armes de foc, els seus components essencials i municions, que no compten amb autorització concedida per una autoritat competent de l'Estat membre en el qual es realitzi la fabricació o el muntatge Que es trobin sense marcar les armes de foc en el moment de la seva fabricació Totes les respostes són correctes.
Segons el RD 137/1993, tot element o element de recanvi específicament concebut per a una arma de foc i indispensable per al seu funcionament i tot dispositiu, concebut o adaptat per a disminuir el so causat pel tret d'una arma de foc tindrà la consideració de: Recanvi Peça Complement Arma.
Segons el RD 137/1993, es considera arma blanca: L'arma formada per la unió d'elements intercanviables o fixos de dos o més armes de diferent categoria, que poden ser utilitzats separada o conjuntament L'arma constituïda per una fulla metàl·lica o un altre material de característiques físiques semblants, tallant o punxant L'arma de foc que en la seva ornamentació presenta una peculiaritat diferent a les altres de la seva classe, en raó dels materials nobles empleats o de disseny, que li confereix un especial valor Un dispositiu amb una recambra dissenyada per a disparar únicament cartutxos de salva, productes irritants o altres substàncies actives o cartutxos pirotècnics de senyalització.
Segons el RD 137/1993, l'arma de foc curta és un arma de foc el canó del qual no excedeixi de: 30 cm 50 cm 15 cm 70 cm.
Segons el RD 137/1993, les armes blanques i en general les de fulla tallant o punxant no prohibides es troben a: 3ª categoria 5ª categoria 9ª categoria 4ª categoria.
Quin any va ser objecte de modificació el Reglament d'armes de 1993?: L'any 2009 L'any 2018 L'any 2005 L'any 2020.
Segons el RD 137/1993, l'arma de foc que estant en procés de fabricació ja està preparada per a efectuar el tret, encara que per a la seva total terminació faltin encara altres operacions es denomina: Arma inutilitzada Arma de repetició Arma posada a tir o presa en dent Arma d'un sol tir.
Segons el RD 137/1993, les escopetes i altres armes de foc llargues d'ànima llisa pertanyen a: 3ª categoria 9ª categoria 1ª categoria 8ª categoria.
Segons el RD 137/1993, les guies de pertinença per als Cossos comuns de les Forces Armades aniran marcades: E.T. i numeració correlativa C.N.P. i numeració correlativa P.A. i numeració correlativa M.D. i numeració correlativa.
Segons el RD 137/1993, per quina categoria es necessita obtenir targeta d'armes?: Per a portar i usar armes de la categoria 1a Per a portar i usar armes de la categoria 4a Per a portar i usar armes de la categoria 2a i 4a Per a portar i usar armes de la categoria 8a.
Segons el RD 137/1993, per a mantenir la vigència de les llicències d'armes amb la durada determinada en el Reglament, les expedides a majors de seixanta-set anys necessitaran ser visades: Cada any des de la data de la seva expedició Als cinc anys des de la data de la seva expedició Als tres anys des de la data de la seva expedició A l'any des de la data de la seva expedició.
Segons el RD 137/1993, la llicència d'armes D tindrà una validesa de: 5 anys 10 anys 2 anys 1 any.
Segons el RD 137/1993, quan els titulars de llicències d'armes, pròximes a caducar, sol·licitin la seva nova concessió, les Intervencions d'Armes de la Guàrdia Civil que rebin lessol·licituds amb les corresponents documentacions podran expedir als sol·licitants autoritzacions temporals d'ús d'aquestes armes, el termini de validesa de les quals serà de: 15 dies 6 mesos 1 mes 3 mesos.
Quin caràcter tindran els preceptes del Reglament d'armes respecte qualsevol altra disposició que, amb diferent finalitat, contingui normes referents a aquestes matèries?: Seran de compliment obligatori No seran d'aplicació, en cap cas Seran supletoris Seran derogats.
Segons el RD 137/1993, l'arma de foc en la qual la càrrega de projecció i el projectil s'introdueixen per la boca del canó o, en el seu cas, per la boca de la recambra del tambor es considera: Arma d'avantcàrrega Arma automàtica Arma combinada Arma d'aire.
Segons el RD 137/1993, els membres del Cos de la Guàrdia Civil, sempre que es trobin en servei actiu o disponibles, tindran mitjançant la seva targeta d'identitat militar o carnet professional: La consideració de llicència D La consideració de llicència A La consideració de llicència E La consideració de totes les llicències d'armes.
Segons el RD 137/1993, serà competent per expedir la llicència d'armes B: La Direcció General de la Guàrdia Civil El Ministeri de defensa El ministeri d'interior el Governador civil.
Segons el RD 137/1993, l'arma de foc transformada de manera específica per al seu ús exclusiu amb cartutxos de salva en recreacions històriques, filmacions, arts escèniques i espectacles públics es considera: Arma antiga Arma artística Arma acústica i arma de salves Arma automàtica.
Segons el RD 137/1993, la persona física o jurídica, del qual consisteixi, en tot o en part, en la negociació o organització de transaccions per a la compravenda o subministrament d'armes de foc dins d'un Estat membre de la Unió Europea es considera: Corredor Armer Col·leccionista Venedor especialista.
Segons el RD 137/1993, l'antiguitat de les armes de foc serà fixada: Per la Guàrdia civil Pels col·leccionistes Pel Ministeri de defensa Pel propietari de l'arma.
Segons el RD 137/1993, les armes de foc curtes pertanyen a la categoria: 1ª categoria 4ª categoria 7ª categoria 2ª categoria.
Segons el RD 137/1993, quan es parla de tràfic il·lícit d'armes de foc a la Unió Europea es fa referència a: L'adquisició La venda La circulació o transferència Totes les respostes són correctes.
Segons el RD 137/1993, amb la llicència A, els Oficials i Sotsoficials de les Forces Armades i del Cos de la Guàrdia Civil podran posseir: Cinc armes curtes, a part de les quals rebin com a dotació reglamentària per a l'exercici dels seus funcions Tres armes curtes, a part de les quals rebin com a dotació reglamentària per a l'exercici dels seus funcions No s'estableix cap limitació pel que fa a les armes curtes Tres armes curtes, en total.
Segons el RD 137/1993, la llicència d'armes D permet usar: 1 arma de la categoria 2ª, 2 Fins a tres armes de la categoria 2a, 2 Fins a cinc armes de la categoria 2a, 2 No estableix cap limitació d'armes.
Segons el RD 137/1993, l'arma Flobert: Sempre és de percussió anular Pot portar una petita càrrega de pólvora o només la càrrega iniciadora L'energia cinètica en boca no pot sobrepassar els cent (100) J per a cap calibre Totes les respostes són correctes.
Segons el RD 137/1993, les armes de foc, d'aire o un altre gas comprimit, reals o simulades, combinades amb armes blanques: Només es prohibeix la seva publicitat Es prohibeix la seva fabricació, importació, circulació, publicitat, compravenda, tinença i ús Estan permeses Es prohibeix la seva circulació i importació.
Segons el RD 137/1993, les armes utilitzables per a caça major pertanyen a: 1ª categoria 5ª categoria 2ª categoria 8ª categoria.
Denunciar test Condiciones de uso