Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEactic mitja

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
actic mitja

Descripción:
competencia 7

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
25/10/2020

Categoría:
Otros

Número preguntas: 39
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Escull la correcta Aquesta imatge correspon al panell de navegació Aquesta imatge correspon al panell de barra d'eines Aquesta imatge correspon al panell de gestió de base.
Un formulari és... Un objecte que ens relaciona una base de dades amb una pàgina web Un objecte que serveix per formatar, calcular, imprimir i resumir dades d'una taula Un objecte que serveix per introduir, visualitzar i modificar dades d'una taula.
Si realitzem una cerca dels caràcters "197?" trobarem Qualsevol any de la dècada dels 70 Exactament els caràcters 197? És un error, no trobaríem res.
Relaciona 1 2 3 4 5 6.
Opcions disponibles del panell de navegació, escull la correcta Podem visualitzar els objectes de la base de dades ordenats per data de creació o de modificació, de manera que es mostrin primer els creats o modificats més recentment Si fem clic amb el botó dret al panell de navegació, tindrem diverses opcions en el menú contextual per actuar sobre el conjunt d'objectes de la base de dades Podem mostrar els objectes per categories, ordenar-los, visualitzar-los de diverses formes, personalitzar-ne la visualització i cercar els objectes de la base de dades pel seu nom Fent clic a la capçalera del panell de navegació, es desplega el menú que podem utilitzar per canviar la forma com es visualitzen i organitzen els objectes de la base de dades El panell de navegació és una eina que ens permet l'accés i l'organització dels diferents objectes emmagatzemats a la base de dades: taules, consultes, formularis, informes, etc..
Eina comparar i reparar, escull les correctes Realitza una compactació d'un arxiu de manera que es reorganitzen les dades per ocupar l'espai que abans no s'utilitzava, així s'optimitza el rendiment de la base de dades Es troba al menú Archivo És recomanable no fer-la servir freqüentment Es troba al menú Herramientas de la base de datos L'única manera d'activar aquesta eina és buscar-la a través del menú, és a dir, no podem activar opcions d'autoexecució.
En un camp de tipus text s'ha de controlar l'extensió del text per... Estètica Estalviar memòria No tenir problemes per buscar-lo en una consulta No haver d'introduir menys camps.
Els formularis ens permeten Introduir bases de dades a les taules Esborrar dades de les taules Totes són correctes Totes són incorrectes.
Escull les correctes Si en un moment determinat ens interessa visualitzar només uns determinats camps, anem a la fitxa Inicio, grup Registros, Más, Mostrar campos Si en un moment determinat ens interessa visualitzar només uns determinats camps, anem a la fitxa Inicio, grup Registros, Más, Ocultar campos Per immobilitzar columnes, les seleccionarem i anirem a la fitxa Inicio, grup Registros, Más, Inmovilizar campos Per treure la immobilització de les columnes, simplement farem doble clic a les columnes immobilitzades Per treure la immobilització de les columnes, farem els mateixos passos que per immobilitzar però en última instància seleccionarem Liberar todos los campos.
Quin tipus de dada numèrica escollirem per introduir l'edat d'una persona? Simple Retorn Retorn llarg Byte.
Escull les correctes Les propietats dels camps vénen definides segons la descripció del camp A l'hora de buscar algun registre s'ha de saber exactament el contingut d'un dels seus camps La taula és el primer objecte a crear dins d'una base de dades Podem ordenar el resultat d'una consulta per més d'un camp Si modifiquem una de les dades resultat d'una consulta de selecció, aquesta dada també es modificarà a la taula corresponent.
La forma de crear un informe és... Triant l'opció Informe en blanc Utilitzant l'assistent d'informes Fent clic amb el botó dret sobre una consulta i escollint Auxiliar d'Informes al menú contextual Totes són correctes.
Per realitzar una consulta normal en la qual no volem modificar cap dada original, farem una consulta de... Visualització Selecció Normal Totes les respostes són correctes.
Relaciona Fer una consulta Replicar la base de dades Imprimir Configurar opcions generals Fer un informe Executar macros.
Consultes, escull les correctes Amb les consultes podem seleccionar certa informació a través d'uns criteris Amb les consultes podem modificar, esborrar i afegir dades a una taula Amb les consultes podem visualitzar informació ordenada de diverses formes Amb les consultes podem obtenir dades d'una o diverses taules simultàniament Amb les consultes podem executar càlculs.
Si cliquem sobre aquesta icona... Traurem els filtres aplicats Canviarem de criteri de filtre (formulari, selecció o avançat) Traurem els filtres aplicats o els tornarem a aplicar, segons en quina situació ens trobem.
Quan realitzem una relació... Les dues taules relacionades han de tenir un camp en comú Els camps que serveixen de relació han de ser del mateix tipus Les dos són correctes Totes són incorrectes.
Escull les correctes La mida dels camps ja ve preestablerta, per aquest motiu no podem especificar-ne una nosaltres mateixos Si no col·loquem clau principal a la nostra taula, el programa automàticament insereix un nou camp i ens crea un índex o clau principal Les consultes s'utilitzen per veure, modificar i analitzar dades de formes diferents Un informe és un mètode eficaç de presentar les dades en format d'impressió Podem canviar el color de fons, col·locar una imatge i canviar el tipus i color de lletra en un formulari.
Seguretat en les bases de dades, escull les correctes Openoffice Base i Libreoffice Base no disposen d'eines per realitzar còpies de seguretat, per protegir el nostre treball haurem d'utilitzar l'eina Anomena i Desa Microsoft Access disposa d'una eina per realitzar còpies de seguretat. La trobarem al menú arxiu Microsoft Access disposa d'una eina per realitzar còpies de seguretat. La trobarem al menú Eines Una restauració d'una còpia de seguretat consisteix a desplaçar a la ubicació original i assignar de nou el nom original al fitxer copiat.
Una clau principal... És única Es pot repetir Segons com es dissenyi la taula, es pot repetir Cap de les anteriors es vàlida.
Si hem realitzat una consulta i l'hem gravada, en introduir noves dades a la taula, la consulta... S'actualitzarà sola Només obtindrà els nous valors ja que s'eliminen per defecte tots els antics No s'actualitzarà Donarà error.
Escull les correctes En una consulta només es pot definir un criteri de selecció Totes les taules han de tenir una clau principal Un informe es pot crear a partir de dues o més taules La clau principal no es pot canviar una vegada assignada a un camp És perillós modificar el disseny d'una taula si ja hem introduït registres.
Com s'introdueix una clau principal? Cliquem amb el botó dret sobre el camp que desitgem i seleccionem Clau Principal Quan anomenem un camp, posem entre parèntesis la paraula clau El programa de tractament de bases de dades escull per defecte la més adequada Totes les respostes són correctes.
Relaciona els tipus de dades d'una taula amb les seves característiques Enllaç Objecte OLE Memo Text Número.
Una relació és ... L'ús de dos camps amb una mateixa dada en més d'una taula L'ús de dos registres en una base de dades L'ús de diversos camps en un formulari.
Escull les correctes Podem realitzar una consulta amb camps calculats amb la casella Funció Una consulta amb camps calculats ens permet fer una sèrie d'operacions com: mitjana, recompte, suma, el valor màxim o el mínim Podem establir càlculs en els informes i en les consultes però no als formularis Totes són correctes.
Les consultes ens permeten... Seleccionar dades d'una taula Modificar dades d'una taula Les dos són correctes Totes són incorrectes.
Quins dels següents són tipus de dades? Autonumèric, fórmula i text Text, data i numèric SI/NO, text, fórmula.
Si volem trobar les persones el nom de les quals comenci per v introduirem... *v* v* *v.
Per crear un formulari personalitzat tenim tres vies... El programador de formularis, l'autoformulari i el formulari en blanc El formulari mestre, l'assistent per a formularis i la vista de disseny L'assistent per a formularis, l'autoformulai i el formulari en blanc.
Escull les correctes Si estem introduint dades en una taula i volem anar al seu disseny haurem de tancar primer la taula Només podem ordenar la informació d'un informe en ordre ascendent Existeixen tres tipus de relacions En una recerca de registres podem diferenciar entre majúscules i minúscules Podem afegir un registre en qualsevol moment i en qualsevol posició dins d'una taula.
Escull la correcta La propietat del camp Tamaño del campo determina la grandaria en punts que tindrà el tipus de lletra que escollim per introduir les nostres dades La propietat del camp Formato s'utilitza per personalitzar la forma de presentar les dades en pantalla. Per exemple, podem triar un format de data que ens la presenti així: 17-Gen-2010 La propietat del camp Lugares Decimales ens assigna directament dos decimals per cada nombre.
Un registre és... Un conjunt de camps per a un mateix objecte de la taula Un objecte que proporciona una visió de les dades emmagatzemades a una taula Una taula simple.
Escull les correctes en relació amb la forma amb la qual ens movem per una taula Les tecles Fletxa Esquerra i Fletxa Dreta traslladen el cursor dins d'un mateix registre, al camp anterior i al posterior La tecla Tabulació trasllada el cursor al camp següent Les tecles Avpag i Re pag traslladen el cursor al primer registre i a l'últim de la pàgina Totes són incorrectes.
Els informes ens permeten... Introduir dades a les taules Imprimir dades de les taules Les dos són correctes Totes són incorrectes.
Tipus de dades que podem definir a una taula, escull les correctes El tipus de dades Autonumeración és un camp automàtic que va generant nombres en seqüència a mesura que es van afegint registres a la taula El tipus de dades Si/No admet fins a un màxim de 10 valors certs possibles El tipus de dades Datos adjuntos ens redirecciona cap a un objecte local o d'internet El tipus de dades Calculado ens mostra els resultats d'un càlcul que ha de fer referència a valors de fora de la taula El tipus de dades Asistente para búsqueda crea un camp que ens dóna l'opció de seleccionar un valor d'una altra taula o crear una llista de valors pròpia.
El tipus de relació que establim entre taules poden ser... Relació un a diversos: aquests tipus de relació és la més comuna, i ens relaciona un registre d'una taula X amb diversos registres de camps coincidents d'una altra taula Y Relació un a un: aquest tipus de relació és molt habitual perquè aquesta informació relacionada podria presentar-se en una mateixa taula Relació diversos a diversos: és una relació d'un registre d'una taula X amb diversos registres d'una taula X amb diversos registres d'una taula Y, i viceversa. Aquest tipus de relació es crea definint una tercera taula que relaciona les dues anteriors La relació entre una taula d'autors i de llibres seria d'un a diversos, ja que un autor pot haver publicat diversos llibres i un llibre ha pogut ser escrit per diversos autors.
Criteris de filtratge, escull les correctes A-Tenim tres tipus generals de filtres: filtre per selecció, filtre per formulari i filtre avançat B-Aplicarem un filtre avançat quan vulguem filtrar per diversos camps o quan busquem un registre específic, per a això podem seleccionar els criteris d'una llista desplegable C-Aplicarem un filtre avançat quan els criteris a aplicar siguin més complexos i haguem d'escriure expressions de criteri La A i la B són correctes.
Opcions de menú, escull les correctes Des del menú Archivo, entre altres coses, podem: desar la base de dades i cadascun dels seus objectes, crear una nova base de dades o accedir a una de ja creada Des del menú Inicio, entre altres coses, podem: accedir a les diferents vistes dels diversos objectes, copiar i moure informació, realitzar diferents tipus de filtres (filtre de selecció, filtre per formulari, filtre avançat, etc...) Des del menú Herramientas de base de datos, entre altres coses, podem: compactar i reparar la base de dades, definir relacions entre taules, documentar la base de dades Totes són correctes.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso