option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Actic nivell mitjà
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Actic nivell mitjà

Descripción:
Competència 6

Autor:
AVATAR
Alexronny
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 25/10/2020

Categoría: Otros

Número Preguntas: 46
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
AVATARProfpeso ( hace 21 días )
Denunciar Comentario
Hola! Nivell de dificultat molt elevat. Bona pràctica per repassar i afiançar coneixements (especialment de full de càlcul). Moltes gràcies!
Temario:
Escull la correcta Si volem sumar totes les cel·les escriurem la fórmula "suma(A2:A8)" Si volem sumar totes les cel·les escriurem la fórmula "A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8" Si volem sumar totes les cel·les escriurem la fórmula "=suma(notes)".
Escull les correctes El gràfic de tipus XY (dispersió) mostra la relació entre els valors numèrics de diverses sèries de dades.És molt utilitzat per a dades de caràcter científic El gràfic de tipus Anelles mostra la relació de cada part amb un tot. Cada anella representa una sèrie de dades El gràfic de tipus Circular és aplicable a vàries sèries de dades Totes són correctes.
Relaciona les categories en les quals podem dividir les funcions amb les seves característiques Financeres Base de dades Lògic Cub Text.
Escull la correcta per inserir una fila buida entre la 5a i la 6a: Seleccionar les files 5 i 6 en el menú Inserir, seleccionar l'opció Fila Seleccionar tota la fila 5 i al menú Inserir, seleccionar l'opció Fila Seleccionar tota la fila 6 i al menú Inserir, seleccionar l'opció Fila.
Impressió de full de càlcul, escull la correcta Els fulls s'han d'imprimir sencers Podem determinar que a cada pàgina que s'imprimeixi del full de càlcul, aparegui com a títol de columnes les files que haguem seleccionat prèviament S'han d'imprimir les línies que delimiten cada cel·la del full de càlcul Podem prefixar des de les opcions de full de càlcul si s'imprimeix o no en color Podem triar si s'imprimiran o no les capçaleres de les files (1,2,3,etc...) i les capçeleres de les columnes (A,B,C, etc...).
Categories per dividir les funcions, escull les correctes Les funcions estadístiques s'utilitzen en l'anàlisi de dades, mostres i distribucions, entre d'altres Les funcions de compatibilitat són les que tracten temes comptables Les funcions de cerca i referència ens permeten cercar dades dins d'un full amb mecanismes diferents Les funcions d'informació són un conjunt de funcions que estan disponibles per compatibilitat amb versions anteriors del programa Les funcions d'enginyeria s'utilitzen per realitzar diverses conversions numèriques i treballar amb nombres complexos.
Podem omplir automàticament diverses cel·les contigües? No, sempre hauré de fer-ho manualment Amb dades numèriques si, però no amb un altre tipus de dades Si; quan aparegui una creu negra a la cantonada inferior dreta de la cel·la, només l'hauré d'arrossegar cap on vulgui omplir.
Quin resultat donaria l'operació "=2+(2+1)*2"? #ERR 8 10.
Ordena per canviar una cel·la i el seu contingut i ens apareixi en forma de data: Data Cel·les Format Nombres.
Quina de les funcions SI està ben escrita? SI(C4>=D4,C4,"Massa petit"). =SI(C4>=D4,C4,"Massa petit"). =SI(C4>=D4;C4,"Massa petit).
Escull la correcte, En un format condicional, es pot establir... El tipus, la mida, el color i el farciment de lletra El tipus, la mida, el color i el farciment de lletra, i la vora El tipus, la mida, l'estil, el color i el farciment de lletra, i la vora.
Escull les correctes A-En copiar fòrmules amb rangs que contenen referències relatives, aquests rangs s'adapten quan són copiats B-Per anar ràpidament a una cel·la determinada, podem indicar l'adreça de la cel·la al Quadre de nom i prèmer Retorn C-Per anar una cel·la determinada ho podem fer des de la fitxa Inici> Grup Edició > Cerca i Selecciona> Vés a La A i la B són correctes La A, la B i la C són correctes.
Propietats d'un full de càlcul, escull les correctes Podem canviar el nom d'un full Podem canviar el color de l'etiqueta d'un full Podem modificar la font de l'etiqueta d'un full Podem canviar el color de fons d'un full peró no inserir-hi una imatge com a fons Podem amagar o mostrar un full tal com ho fem amb files i columnes.
Criteris de filtratge, escull les correctes Podem filtrar les dades d'una taula segons el caràcter amb què comenci el contingut de cada cel·la Amb els criteris de filtre podem obtenir els nombres que estiguin per sobre de la mitjana Podem filtrar segons l'idioma emprat a cada cel·la No podem fer servir lògica booleana per als criteris de filtre Podem aplicar criteris de filtre personalitzats.
Per canviar el tipus de lletra a un gràfic Cliquem amb el botó dret del ratolí i escollim Tipus de Lletra del menú contextual No podem canviar-lo, haurem de crear-ne un de nou Cliquem al menú Insereix > Gràfic i hi realitzem els canvis oportuns Fem doble clic sobre la part que volem canviar-li la lletra i escollim Tipus de lletra del menú contextual.
Què ens apareix si escrivim ´0032 a una cel·la en format text? 0,0032 0032 ####.
La forma de seleccionar rang B3:C5 és... Introduir l'expressió B3:C5 a la barra de noms Selecciona la fila B3 i la columna C5 Activar la cel·la B3 amb el botó esquerre del ratolí i C5 amb el dret Activar la cel·la B3 i amb la tecla Majúscules premuda, moure amb les fletxes del teclat fins a la C5.
Relaciona Les cel·les A1,A2,B1 i B2 Totes les cel·.les de la columna J a la M Totes les cel·les de la fila 17 Les cel·les de la M22 a la M53 Cel·la de la columna J fila 17.
Per determinar que s'imprimiran els comentaris premerem... Fitxer > Imprimir > Opcions Format > Pàgina > Full Eines> Opcions > Impressió.
Relaciona, funcions Mitjana Dreta Rebut Cert Compta Reemplaça Si Preu.
Si en una cel·la tinc el número 0,16 i vull posar-lo automàticament en la forma 16%, he de... Introduir el número 16 i prèmer el botó % de la barra de format Deixar el 0,16 i posar la cel·la en format de percentatge Aplicar el percentatge corresponent.
Observa la imatge i relaciona les següents fórmules amb el resultat que obtindríem d'elles =CONSULTA(E:2;A2:B5) =CONSULTA(E2;A2:D5) =CONSULTA(E2;A2:C5) =CONSULTA(C2;A2:D5).
Relaciona les formules amb els resultats =CONSULV(E2;A2:C5;3;FALS) =CONSULV(E2;A2:C5;2;FALS) =CONSULV(E2;A2:C5;4;FALS) =CONSULV(C2;A2:C5;2;FALS).
Per inserir nous fulls a un llibre... Clicquem al menú fitxer >nou >Full de càlcul Fem clic amb el botó dret a l'etiqueta, i en el menú contextual seleccionem Insereix> Full de càlcul Anem a la fitxa Inici> grup Cel·les > Insereix > Insereix un full Totes són correctes.
Per donar un nom a un rang... A-Seleccionem el rang i li donem un nom introduint-lo al quadre del nom B-Seleccionant el rang, botó dret de la selecció, i en el menú contextual triem Defineix el nom C-Seleccionem el rang i anem a la fitxa Dades > grup Noms definits > Defineix nom La A i la B són correctes La B i la C són correctes.
Per incloure una taula de full d'Excel en un document Word que mostri la versió més recent de les dades utilitzarem... Un objecte incrustat Un objecte vinculat Una taula.
Relaciona General Moneda País Hora Fracció Color Text.
Treball amb diversos fulls alhora, escull les correctes Podem treballar simultàniament amb diversos fulls d'un llibre a la vegada amb un màxim de 10 fulls Si els fulls que volem seleccionar són consecutius, la forma més ràpida de seleccionar-los és fent un clic a l'etiqueta del primer full, i mantenint premuda la tecla Majúscules, fer clic a l'etiqueta de l'últim full Si els fulls no són consecutius, fem clic a l'etiqueta d'un dels fulls, i mantenint premuda la tecla Ctrl, anem fent clic sobre cadascuna de les restant etiquetes dels fulls que volem seleccionar Si volem desagrupar els fulls fem clic amb el botó dret a l'etiqueta d'un dels fulls agrupats, ial menú contextual seleccionem Desagrupa els fulls També podem desagrupar els fulls fent clic a sobre un full no agrupat.
Quan escrivim un text que no cap en una sola cel·la Si les cel·les de la dreta estan buides, les envaeix, en cas contrari, quedarà tallat Automàticament es reajusta la grandària de la cel·la surt la cadena de símbols #####.
Relaciona les cel·les amb els formats que tenen aplicats 1200E VERDADERO 1,05E+004 1/4 1200,00E (93) 123-456.
L'opció de traslladar un rang consisteix a... Canviar files per columnes Dur-lo a un altre full buit Canviar-lo de lloc.
Quins són els passos que seguirem per tal d'establir una àrea d'impressió Seleccionem l'àrea > fitxa Presentació de la pàgina > grup format de pàgina > Àrea d'impressió > Defineix l'àrea d'impressió Seleccionem l'àrea > menú format > Àrees d'impressió > Defineix Seleccionem l'àrea > fitxa Visualització > grup Format de pàgina > Àrea d'impressió > Defineix l'àrea d'impressió Seleccionem l'àrea > menú Edita > Àrees d'impressió > Defineix.
Cerca d'informació a un full de càlcul, escull les correctes Podem cercar cel·les amb un format concret Podem determinar que la cerca es realitzi per files i per columnes Si busquem la paraula apartat sempre trobarà les paraules apartament i apartat Podem determinar que es dintingeixi entre majúscules i minúscules en la recerca Només es poden realitzar cerques a l'actual full de càlcul i no a tot el llibre.
Relaciona .accdb .odt .odf .ods .xls .doc .odp .ppt.
Si en una cel·la posem =SUMA(Full2.B1:B4) significarà... Que estem al full 2 i volem sumar el rang B1:B4 No significa res perquè està mal escrit Que volem obtenir el resultat de sumar el rang B1:B4 del full2 en un de diferent.
Si s'ha modificat l'amplada d'una columna i volem tornar a la seva amplada estàndard o a la mínima amplada que permeti visualitzar les dades de la cel·la, ho podem fer... Des de la fitxa Inici > grup Cel·les > Format > Ajusta automàticament l'amplada de la columna Format > Columna > Amplada òptima > Valor per defecte Fent doble clic al cantó dret del seu encapçalament Totes són incorrectes.
L'expressió "=SUMA (C2;D3:E4)"... Suma el contingut de les cel·les esmentades Suma el contingut de la cel·la C2 amb el contingut de rang D3:E4 Suma el contingut de C2 amb el resultat de dividir D3 entre E4.
Determina la correcta, el format d'un comentari està restringit a... Una forma rectangular Autoformes Emplenaments sòlids de color.
Determina quines afirmacions són certes i quines falses en relació amb les diferents opcions de visualització d'un full de càlcul L'opció Presentació de la pàgina permet visualitzar la pàgina impresa tal com apareixerà, veient on comencen les pàgines, les capçaleres i els peus de pàgina L'opció impressió permet visualitzar la pàgina impresa tal com apareixerà, veient on comencen les pàgines, les capçeleres i els peus de pàgina Amb l'opció Visualització prèvia de salt de pàgina podem veure els salts de pàgina i ens permet ajustar la seva ubicació fent clic a sobre d'ells i arrossegant-los a la nova ubicació Podem veure un full de càlcul en mode de pantalla sencera Tenim diverses opcions de visualització d'un full de càlcul però no podem crear-ne una de personalitzada.
Relaciona 1 3 5 4 10.
Escull les correctes L'eix vertical representa els valors i l¡horitzontal les categories La llegenda agrupa les sèries de dades La icona 9 representa les línies de quadrícula, les quals són sempre horitzontals La icona 14 representa l'escala del gràfic L'àrea de traçat és on es representen les sèries de dades.
Relaciona Cel·la A1 Primera cel·la de la columna activa Última cel·la de la fila activa Full següent Seleccionar tot Seleccionar la columna actual Seleccionar la fila actual.
Escull les correctes És possible distingir entre majúscules i minúscules en una ordenació És possible ordenar cel·les per colors Les dades s'han d'ordenar de dalt a baix Cap resposta és correcta.
Relaciona Pot ser llegit per un navegador La informació serà compatible amb versions anteriors d'altres programes Permet intercanviar eficaçment informació entre una gran diversitat d'aplicacions que llegeixen aquest estàndard Fitxer de text sense format que pot ser llegit per la majoria de programes Estàndard per a la visualització d'informació de qualsevol tipus El llibre de treball podrà ser utilitzat com a plantilla per generar-ne d'altres Permet que altres programes de full de càlcul i bases de dades, per exemple, puguin accedir a la informació.
Propietats de files i columnes, escull les correctes Per determinar una alçada concreta de fila, seleccionem la fila o files a les quals volem canviar l'alçada, fem clic amb el botó dret a l'encapçalament d'una de les files seleccionades, i en el menú contextual seleccionem l'opció Alçada de la fila Podem amagar files o columnes que continguin informació que no volem que es visualitzi però llavors no podrem referenciar-les en fórmules No podem amagar cap fila ni cap columna que contingui informació Per canviar l'alçada d'una fila situarem el cursor entre la fila a la qual volem canviar l'alçada i la següent, observarem que el punter del ratolí canvia el seu disseny, llavors fem clic i arrosseguem cap amunt o cap avall per modificar l'alçada de la fila Per mostrar una columna oculta hem de seleccionar les columnes entre les quals s'amaga la que volem mostrar, fem clic amb el botó dret i en el menú contextual seleccionem l'opció mostra.
En una funció SI, els arguments requerits són: La prova lògica, el valor si la prova indica VERDADER, el valor si la prova indica FALS La prova lògica, el valor si la prova indica VERDADER, el valor si la prova indica FALS, el format que apareix quan la prova indica VERITABLE La prova lògica, el valor si la prova indica VERDADER, el valor si la prova indica FALS, el valor inicial .
Denunciar Test