option
Mi Daypo

atención a la familia y la comunidad

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
atención a la familia y la comunidad

Descripción:
test repaso M1, M2 Y M3

Autor:
AEIOU
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
18/03/2023

Categoría:
Otros

Número preguntas: 51
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quines de les siguientes afirmacions son certes sobre Ia familia? Els problemes de salut dels components no influencia el funcionament de la famitia La familla es una peca fonamental de la societat La farnflia representa el nexe d'unio entre l'individu i la cornunitat en la que viu La familia pot ser un facilitador de malalties La famflia es troba limitada a certes cultures La familie es un sistema obert en constant transformacion que funciona como una unitat La famffia es un sistema tancat ja que te uns limits El grup familiar es un grup estatic A la Ilar familiar no es resolen mai cap tipus de problemes de salut La familia es la unitat basica d'atenció de l'EAP El cumplimiento de las funciones familiares o el deficit puede influir en la salud de los miembros.
Respecte a ies funcions i responsabilltats de la infermera d'APS quInes de les segUents afirmaclons sdn certes? Elaboracion de un plan de curas adecuado y adaptado al usuario que incluya la atención integral Ha de informar y orientar sobre los resursos sociales Hacer estudios para mejorar la calidad de las curas derivar a los pacientes a los especialistas atender als consutas urgentes que se presenten en el centro de salud solicitar exploraciones complementarias control/seguimiento de parametros biologicos Fomentar la autocura del enfermo y la familia elaboracion del reglamento de regimen interno fomentar estilos de vida saludables.
Respecto al funcionamiento del EAP y equipo, cual de las siguientes son ciertas? el ambito de actuacion del EAP es el ABS el personal administrativo de los CAPs no pertenece al EAP es imprescindible que cada miembro del equipo conozca las funciones propias y las de cada miembro del equipo del EAP una de las caracteristicas del equipo es compartir conocimientos , habilidades, ideas, experiencias y reflexiones una ventaja del trabajo en equipo es la vision global y objetiva delante de problemas trabajo en equipo es sinonimo de trabajo en grupo en un equipo, la organizacion depende del lider del grupo el equipo es una asociacion jerarquica de personas con diferentes disciplinas y un objetivo en comun.
Dels seguents usuaris quins son susceptibles de recibir ATDOM? Todos los hipertensos obesidad extrema con deficit de mobilidad les puerperes personas mayores de 70 años sin coche enfermedades graves y invalidas gente grande con demencia avanzada personas que viven solas enfermos con fase terminal personas que han perdido la autonomía transitoriamente personas encamadas por prescripcion.
Quines de les segUents anrmacions sen certes sobre l'abordatge famlllar d'Infermerla: el uso de test y escalas mejora la valoracion El coneixement de les relacions socials el suport social es indispensable per la atencion al usuario Enfermeria no puede hacer ningun diagnogtico familiar segun NANDA EI treball amb la famllia ha de ser multidtsciplinari Elaborar eI genograma ens ajuda a tenti una visio global de la familia y les seves relacions En la valoracio de la familia s'inclou l'estructura familiar y eI cicle vital El habitatge i la situacion laboral no forman part de la valoracion Tener en compta la familia no es Indispensable en la atencion de enfermeria La valorocion de le familia ha de ser multifactorial .
Que soporte ofrecen los cuidadores informales? Ayuda en la toma de decisiones Resolver problemas familiares Proporcionar recursos sociales reconocimiento del esfuerzo ayudar a nosotros en las tareas de la vida diaria identificar situaciones de riesgo informar y guiar en todo el proceso ofrecer alternativas entrenar habilidades.
Relaciona los test amb l'aspecte que avaluan Test de Zarit Escala SRR deHolmes I Rahe Test de MOS APGAR famillar FF•SIL.
Cual de las siguientes son ciertas sobre la cuidadora informal? Rol importante como informadora, cuidadora y organizadora En principio es una persona sana que asume la responsabilidad de las curas y habitualmente es mujer es un nexe entre paciente y enfermera suelen tener remuneracion economica habitualmente no tiene formacion tienen que adaptar su vida para atender al paciente no conoce al enfermo ni su situacion familiar no trabajan y dedican el tiempoa los cuidados.
1. Quan un /a infermer/a atén a un pacient amb DM a. No li fa cap tipus d’exploració física b. Fa una valoració del compliment de la dieta, l’exercici i el tractament d. Nomes li fauna glicèmia digital c. No li interessa conèixer el grau d’acceptació de la malaltia.
2. Quins són els principals símptomes de la MPOC Febre i taquicàrdia Dispnea i febre Tos crònica i producció d’esput Tos crònica, producció de esput i dispnea.
3. Quina de les següents afirmacions respecte la MPOC és FALSA No és prevenible ni tractable És una pneumopatia Provoca sensació de falta d’aire sobretot quan es fa exercici o esforç físic No es cura però es pot millorar i controlar.
4. Quina de les següents recomanacions no estaria indicada a una persona que pateix HTA: Abstinència absoluta de cafè Deixar de fumar Practicar exercici físic de manera regular Reduciond e sodio en la dieta.
. La obesitat en l’adult pot afavorir: c. La HTA d. La hipercolesterolèmia b. la diabetes a. Todas son ciertas.
. A l’obesitat se la considera un problema de salut per: a. La seva magnitud b. L’associació causal amb diverses patologies c. La importàncies de la seva prevenció i tractament d. A, B i C .
. La principal recomanació a una persona que pateix MPOC en fase estable és: Iniciar sobre l’abandonament del tabac Prendre quantitats petites d’alcohol Practicar espot Natació tres cops per setmana.
Quina dels següents NO és un factor de risc de patir MPOC: Un excés d’insulina Determinats factors genètics El fum del tabac La pol·lució.
L’elevació del colesterol total NO pot ser degut a: La practica de exercici físic Un consum excessiu de greix saturat i/o colesterol Causes genètiques Causes secundaries com l’hipotiroïdisme.
El pes normal o “saludable”: ÉS el que s’ha estat establert segons els valors a partir dels quals l’excés de pes s’associa a una repercussió sobre la salut i del concepte estadístic de normalitat. No es pot altera a partir de factors socioeconòmics i culturals És el que s’assembla més amb el de les models Només s’assoleix amb dieta sense tenir en compte l’exercici físic .
En relació a la DM i l’exercici físic, digues què és FALS: El sedentarisme s’associa directament amb un major risc d’aparició d’algunes malalties metabòliques, entre elles la DM II. Els programes d’intervenció terapèutica que inclouen la pràctica d’exercici físic regular redueixen la incidència de DM II en individus amb alt risc de desenvolupar-la. El sedentarisme no té cap paper en el risc de morbilitat ni mortalitat cardiovascular, així com tampoc hi ha evidència que sigui un dels principals factors de risc per al desenvolupament de DM II La pràctica d’exercici físic regular ofereix beneficis addicionals en el cas de la diabetis, especialment per a aquells pacients amb DM II.
. En cas hipercolesterolemia, Quina se les següents afirmacions és FALSA: La modificació de la dieta és una part essencial del tractament. L’exercici pot modificar favorablement el perfil lipidic i deixar de fumar és una de les mesures més efectives per disminuir la morbimortalitat cardiovascular. Una part de l’èxit de la teràpia dietètica dependrà dels coneixements, les actituds i l’habilitat del personal sanitari per motivar el pacient. Una dieta rica en vegetals (llegums, verdures, fruites i cereals) no exerceix una influència positiva sobre el metaboliasme del colesterol. .
Digues què és FALSA en relació a les malalties osteoarticulars: Són la primera causa de baixes laborals permanents. No suposen cap impacte sobre l'estat de salut ni sobre la utilització dels serveis sanitaris. Són molt prevalents en el nostre país. Representen més del 10% de les consultes.
Un dels següents és l’objectiu general del programa d’HTA: Augmentar nº hipertensos amb hàbits sans. Disminuir la morbi/mortalitat per HTA. Augmentar nº hipertensos controlats. Disminuir nº de complicacions.
En relació a la HTA és CERT que: No és un tema que s’abordi des de l’APS. És un factor de risc de morbimortalitat cardiovascular. No cal controlar la TA a les persones amb estil de vida de risc. No és necessari recollir informar i registrar els antecedents familiars de primer grau.
Quina de les següents afirmacions respecte la HTA, és FALÇA: El risc de patir un esdeveniment cardiovascular depèn no solamente de la TA, sinó també de la presència d’altres factors de risc cardiovascular. No és cap problema de Salut Pública en països desenvolupats. Disminuir de pes pot afavorir a la disminució de la TA, en persones que presenten obesitat. L’alcohol és una substància amb acció pressora (pot augmentar la TA). .
En relació a la dislipèmia, quina afirmació de les següents és FALSA: És un factor de risc important de morbi/mortalitat per malalties cardiovasculars. S’aconsella reduir la ingesta mitja de grassa total al 30% de l’energia total, amb una contribució de grasses saturades inferior al 10%. La població diana, en la prevenció secundària, son els pacients amb malaltia vascular isquèmica d’origen aterotrombòtic a qualsevol localització. Sempre dona simptomatologia.
La dislipèmia és: Un problema de salut que afecta a una part rellevant de la població adulta. Un risc cardiovascular. Qualsevol modificació en el perfil lipídic. Totes les anteriors. .
. En relació a l’índex de massa corporal, és FALS que: Té una correlació alta amb el percentatge i massa de greix corporal. Té bona correlació amb el risc de malaltia cardiovascular. Té en compte la forma física (pes múscul/greix) inversament associada a la mortalitat independentment de l’IMC. En gent gran la correlació és menor que en joves. .
. Digues quina de les següents afirmacions és FALSA en relació a l’obesitat: La motivació és fonamental a l’hora del seu abordatge. Infermeria d’APS no pot fer res devant aquest problema de salut. Els objectius bàsics per l’abordatge de la obesitat son perdre pes i mantener-lo dins la normalitat. L’edat, el sexe i l’activitat física son factors que influeixen en la obesitat. .
Digues quina de les seguents afirmacions és CERTA en relació al sobrepès: La persona amb sobrepès no necessita mai psicoteràpia de suport. L'exercici físic no hi té cap influència. Una infermera no pot fer res davant una persona amb sobrepès. El tractament farmacològic no substitueix mai el tractament dietètic. .
si un pacient amb DM t’explica que ha patit una hipoglucèmia, hauràs de pensar que pot ser degut a que: Hi ha hagut una ingesta excessiva en algun àpat. Hi pot haver una interacció amb altres fàrmacs o bé un consum excessiu d'alcohol. Ha fet menys exercici de l'habitual. Per error s'ha posat menys insulina. .
En relació a les visites de seguiment i control d’un pacient amb dislipèmia, és FALS que: S’aniran comentant els objectius a curt i llarg termini. No caldrà valorar l’evolució i les possibles millores. El contingut educatiu es basarà fonamentalment en l’educació dietètica. El seu objectiu principal és l’educació del pacient per tal de mantenir els nivells sèrics de lípids dins la normalitat. .
La principal recomanació a una persona que pateix MPOC en fase estable és: Practicar esport. Incidir sobre l’abandonament del tabac. Natació tres cops per setmana. Prendre quantitats petites d’alcohol.
L’elevació del colesterol total pot ser degut a: Un consum excessiu de greix saturat i/o colesterol. Causes secundàries com l’hipotiroïdisme. Causes genètiques. Totes les anteriors.
. MAPA, en termes de HTA, vol dir: Mapeig de la població adscrita a l’ABS. Manipulació del tractament per part del malalt. Monitoratge de la TA. Monitoratge del programa ambulatori. ( Monitorización ambulatoria de la presión arterial ) .
En un control d’infermeria d’HTA, l’exploració física que recollim és: Pes, tall i IMC. Pols: freqüència i ritme. Càlcul del risc coronari. Totes les anteriors. .
La malaltia osteoarticular més frecuent és: L'artritis gotosa. L'artrosi. La fibromialgia. L'osteoporosi.
Digues què és FALS en relació a les malalties osteoarticulars: Representen més del 10% de les consultes. No suposen cap impacte sobre l'estat de salut ni sobre la utilització dels serveis sanitaris. Són molt prevalents en el nostre país. Són la primera causa de baixes laborals permanents. .
La definició “és una degeneració del cartílag articular” correspon a: Artritis gotosa. Artrosi. Lupus. Fibromiàlgia.
El modelo de abordaje de la familia que da una vision mas global y circular de la salud familiar desde todos los elementos integrantes es el modelo: sistemico holistico biomedico salutogenico.
La siguiente responsabilidad: Garantizar la continuidad asistencial al domicilio despues del alta voluntaria , corresponde a la enfermera de: enlace consultas APS gestion de casos pades.
La siguiente responsabilidad: dar soporte a la atencion domiciliaria del EAP desde la especializacion en curas paliativas, corresponde a la enfermeda de : enlace Pades gestora de casos adultos APS.
relaciona las fases por las que pasa una cuidadora con su descripción En esta fase la cuidadora no tiene consciendia de lo que representa la cura para ella y su familiar La cuidadora va aceptando la realidad y como le afecta, puede presentar sentimientos negativos La cuidadora tiene mas control sobre la situacion y adapta su vida a las necesidades del paciente La cuidadora es capaz de gestionar planes de curas y prevenir riesgos.
Planificar las curas y coordinar los recursos y los servicios de usuarios pluripatologios en sus domicilios desde el EAP corresponde a la enfermera de: gestora de casos pades enlace generalista de APS.
Cual de las respuestas es correcta referente a las pautas que la enfermera da en la consulta respecto al sueño: da consejo no farmacologico da informacion y educacion sobre tecnicas de relajacion enseña tecnicas higienicoposturales para una buena higiene del sueño todas son ciertas.
Un equipo multidisciplinario son: Profesionales de diferentes disciplinas que trabajan individualmente para conseguir un objetivo en comun profesionales que trabajan en grupo individualmente Profesionales de una misma disciplina que trabajan en grupo Profesionales de areas no especializadas.
que es un CUAP? Es un centro de urgencias de la ABS abierto 24 horas mas próximo que el hospital lo mismo que un CAP Un servicio de urgencias durante el dia Atencion a la familia.
Cual de estas areas funcionales de la enfermería de atencion comunitaria es compartida, señala la que no es compartida: Atencion directa docencia y recerca salud de la comunidad recepcion y admi nistracion.
Cual de las siguientes afirmaciones es falsa en referencia al alcohol: el consumo de alcohol puede afectar a diferentes organos el grado de alcohol es el porcentaje de alcohol en volumen que contiene una bebida el contenido de alcohol es el mismo en todas las bebidas la dependencia alcoholica se puede tratar.
Relaciona cada elemento con su correspondiente vias respiratorias por tos y habla personas sanas o con riesgos personas diagnosticadas de neumonia por covid directo: por aspiracion de gotas boca, nariz y conjuntivas persona con PCR positiva coronavirus Indirecto: por superficies contaminadas.
Señala cual de las siguientes afirmaciones son mitos: las enfermedades que produce el tabaco son lentas y provocan un deterioro progresivo de la salud el tabaco no afecta a los niños si se fuma cuando no estan en casa fumar picadura de tabaco es mas sano fumar en la ventana no evita que sus componentes toxicos entren dentro de casa.
El ejercicio fisico es la actividad fisica planificada, estructura y repetitiva que tiene por objetivo la mejora y el mantenimiento de la forma fisica verdadero falso.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor