comp.kl

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
comp.kl

Descripción:
pitarra

Autor:
maximo 50
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
20/02/2020

Categoría:
Otros
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Característiques de treball en equip (cerca la resposta falsa) a. Té un líder al capdavant b. Grup de persones que uneix esforços per assolir un objectiu clarament definit i consensuat c. Cada membre s’adequa a les funcions que ha de desenvolupar d. Sinònim de treball en grup .
D’un alumne que tingui assolida la competència d’habilitats socials i comunicatives, s’espera (cerca la falsa): a. Que estableixi una comunicació efectiva amb el company b. Que realitzi escolta activa i comprengui les demandes dels altres, alhora que comprova la comprensió per part de la víctima c. Que sigui capaç d’expressar-se de forma clara i entenedora d. Que sigui capaç de transmetre un missatge no verbal, que prevalgui per sobre del contingut del missatge verbal .
Què són els valors? a. Conjunt de normes o principis morals i deontològics que dirigeixen el comportament d’una persona o societat b. Conjunt de normes encomanades per dirigir de manera correcta un grup o equip de treball c. Conjunt de normes o principis morals que no tenen conseqüències directes amb la societat d. Conjunt de normes personals fonamentats en una teoria racional del comportament humà.
Segons la teoria motivacional de Maslow s’atenen en primer lloc: a. Les necessitats d’autoestima b. Les necessitats d’atorealització c. Les necessitats socials d. Les necessitats fisiològiques .
La postura és un component de la comunicació: a. Vocal b. No és cap component de la comunicació c. No verbal d. Verbal.
Quina de les següents afirmacions no correspon a una necessitat de seguretat i protecció: a. Seguretat de recursos b. Tenir els diners a bon resguard c. Seguretat física d. Acceptació social .
En que consisteix la tècnica del disc ratllat? a. Expressar els nostres interessos agraint a la persona la seva intenció b. Repetir serenament la informació que hem de transmetre sense ànim d’ofendre ni entrar en discussions c. Expressar plana i serenament els nostres interessos, amb to neutre i sense ànim d’ofendre d. Expressar els nostres interessos donant consignes o instruccions .
Respecte a la detenció: a. És una mesura de caràcter excepcional b. Ningú pot ser sotmès a tortures ni a tractes degradants c. La policia ha d’impedir qualsevol pràctica abusiva d. Totes les respostes anteriors són correctes .
Un agent de policia que no s’ajusta a l’entorn i tasques evidencia dificultats en: a. Identificació amb l’organització b. Treball en equip c. Adaptabilitat i flexibilitat d. Habilitat comunicatives.
Actuar davant una mateixa situació en base a favoritismes és: a. Actuar amb discrecionalitat b. Actuar amb arbitrarietat c. Actuar amb sentit comú d. Cap de les anteriors respostes és correcta.
Quina de les següents emocions relacionaries amb l’agressivitat? a. Tristesa b. Por c. Ràbia d. Aversió .
La competència d’adaptabilitat i flexibilitat fa referència a: a. L’adaptabilitat cognitiva b. L’adaptabilitat conductual c. L’adaptabilitat actitudinal d. Totes les anteriors son certes .
Quina de les següents característiques mostren les persones proactives a. No assumeixen riscos b. Centren els seus esforços en el cercle de la preocupació c. Assumeixen les responsabilitats dels seus actes d. A i C són certes.
Maslow, en la seva teoria, afirma que la jerarquia de les necessitats humanes segueix el següent ordre: a. Fisiològiques, seguretat, socials, autoestima i autorealització b. Fisiològiques, socials, seguretat, autoestima i autorealització c. Seguretat, fisiològiques, socials, autorealització i autoestima d. Fisiològiques, seguretat, socials, autorealització i autoestima.
La legitimitat és igual a: a. Legalitat + confiança del públic b. Responsabilitat + legalitat c. Autoritat + Llei d. Potestat + principis deontològics.
L’article 44 de la Recomanació Rec (2001) adoptada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 19 de setembre de 2001, adreçada als Estats membres sobre el Codi Europeu d’ètica de la policia, ens diu: a. Els ciutadans poden dirigir a les autoritats de seguretat les queixes i les peticions que creguin oportunes sobre la prestació dels diversos serveis de seguretat i actuació dels agents b. Els membres del cos de Mossos d’Esquadra s’han de comportar amb una professionalitat exquisida, amb les limitacions i els sacrificis que calguin en bé del servei que presten c. El personal de la policia ha d’actuar amb integritat i respecte cap el ciutadà i tenir una consideració especial per aquells individus que pertanyin a col·lectius especialment vulnerables d. Les respostes b i c són correctes.
El respecte és un valor que: a. Permet que la persona pugui reconèixer, acceptar, apreciar i valorar les qualitats de la resta dels individus que l’envolten b. No es necessari dins la professió policial ja que l’autoritat ens dóna respecte c. Les respostes a i b són correctes d. Cap de les respostes és correcta.
Quina d’aquestes competències no s’espera d’un agent de policia? a. Autonomia i iniciativa b. Autogestió i desenvolupament personal c. Motivació i identificació amb l’organització d. Influència i lideratge .
Les persones que disposen d’autocontrol emocional: a. Mantenen el rendiment malgrat l’augment del volum de feina b. Comprenen que davant de situacions d’elevada pressió ambiental, pot expressar emocions de forma impulsiva ja que la situació ho requereix c. Dissenyen un procediment alternatiu a l’habitual davant de situacions de gran pressió d. No expressen les emocions en l’entorn laboral .
Pel que fa a la resolució de problemes: a. No existeix una tècnica de resolució de problemes perquè cada problema és únic i requereix d’una solució determinada b. Les fases de la resolució de problemes són l’anàlisi de la situació amb l’establiment d’objectius, recerca de solucions, dissenyar pla d’acció i la valoració contínua dels resultats c. Les fases de la resolució de problemes són l’anàlisi de la situació amb l’establiment dels objectius, presa de decisió i validació de la solució triada d. Igual que la opció anterior, però la valoració contínua dels resultats és opcional, també és adequat dur a terme el pla d’acció dissenyat si s’han calculat bé els resultats previstos .
L’autoconcepte és: a. La capacitat interna d’avaluar les coses com a positives per a un mateix si el satisfan i considerar-les com a negatives si no el satisfan b. La sèrie de creences que un té sobre un mateix i que es manifesten en el seu comportament c. Reconèixer i acceptar totes les parts d’un mateix com la forma de ser i sentir d. La capacitat de reconèixer les emocions pròpies i els seus efectes.
La capacitat per identificar i analitzar de forma lògica i sistemàtica situacions i problemes, és una característica de la competència de: a. Autogestió i desenvolupament personal b. Responsabilitat i orientació a la qualitat c. Resolució de problemes d. Adaptabilitat i flexibilitat .
Les persones que mostren una comunicació assertiva: a. Sempre volen guanyar b. No expressen el que pensen, ni les seves opinions c. No els hi cal donar explicacions de manera acurada i detallada les alternatives possibles per a la resolució de la situació d. Expressen que accepten els altres i que estan satisfetes amb elles mateixes .
Per resoldre una situació és important: a. La recollida d’informació b. L’organització i planificació c. L’avaluació constant d. Totes les anteriors .
L’absència de valors és: a. L’infravalor b. Antivalor c. Supravalor d. Cap de les respostes anteriors és correcta .
Els objectius han de ser: a. Realistes i subjectius b. Realistes i optimistes c. Ideals, imaginatius i mínimament objectivables d. Realistes i concrets .
Les conductes de: actua sense necessitat d’orientació en aquelles situacions més habituals, actua dins els límits de les seves funcions, respon amb immediatesa a les demandes i necessitats de la seva funció professional, mostra disposició a gestionar condicions variables de treball… corresponen a la competència de: a. Resolució de problemes i presa de decisió b. Autonomia i adaptació al canvi c. Autocontrol emocional d. Treball en equip.
En la professió policial, la imatge corporativa: a. És la obligació de dur la uniformitat reglamentària de manera pulcra b. Afecta única i exclusivament a la uniformitat c. S’estén a les accions individuals i les col·lectives i no només a la uniformitat d. És la obligació de dur la uniformitat reglamentària .
Una persona que mostra predisposició i obertura en relació als altres, tant a nivell intern com extern, amb atenció i consideració a les seves necessitats, està actuant d’acord amb la competència de: a. Orientació de servei a les persones b. Autonomia i iniciativa c. Adaptabilitat i flexibilitat d. Cooperació i treball en equip .
Segons la teoria de Maslow, una persona que pren un analgèsic per evitar el mal de cap, actua segons una motivació: a. Social b. D’autorealització c. Fisiològica d. De seguretat.
Basar-se en la dedicació i compromís vers les accions que es realitzen i a més, cercar la qualitat i l’exigència en els resultats correspon a la competència de: a. Autogestió personal b. Motivació i identificació amb l’organització c. Responsabilitat i orientació a la qualitat d. Autonomia i iniciativa.
La Congruència, oportunitat i proporcionalitat, són tres actituds que són presents: a. En tota actuació policial i en els seus principis bàsics c. En l’ús adequat de la força b. No sempre són necessàries en les actuacions policials d. Les respostes a i c són correctes .
En quins tres ítems pot centrar la seva atenció un equip de treball: a. Els objectius, els resultats i les persones b. Les tasques, les persones i els resultats c. Els resultats, els objectius i les tasques d. Les persones, els objectius i les tasques .
Assenyali quina d’aquestes NO és una característica pròpia del treball en equip: a. L’adequada gestió de reconeixements b. La compensada distribució de rols c. L’existència de valors i normes compartides i consensuades d. La inexistència de conflictes .
Entre d’altres, els valors principals que s’han treballat en aquesta assignatura són: a. Compromís, proximitat, integritat, respecte, pertinença i responsabilitat b. Voluntat de servei, pertinença, proximitat, integritat, respecte i integritat c. Pertinença, respecte, voluntat de servei, responsabilitat, compromís i integritat d. Proximitat, pertinença, responsabilitat, integritat, compromís i respecte.
Quina d’aquestes conductes està associada a la competència de responsabilitat i orientació a la qualitat? a. S’avé a diferents condicions de treball b. Respon de manera ràpida i objectiva als requeriments c. Té cura dels recursos materials assignats d. Coneix i orienta els esforços als objectius de l’organització .
Una persona que defuig d’un repte important, seria un exemple de persona: a. Proactiva b. Reactiva c. Empàtica d. Estresada .
Quina d’aquestes conductes no està associada a la competència de responsabilitat i orientació a la qualitat? a. Accepta i interioritza les normes de l’organització b. Actua sense necessitat d’orientació en aquelles situacions més habituals c. Coneix perfectament les responsabilitats del seu lloc de treball d. Té cura dels recursos de l’organització.
Quina de les següents emocions relacionaries amb l’agressivitat? a. Tristesa b. Aversió c. Por d. Ràbia .
Les persones que mostren una comunicació assertiva: a. No expressen el que pensen, ni les seves opinions b. No els hi cal donar explicacions de manera acurada i detallada les alternatives possibles per a la resolució de la situació c. Expressen que accepten els altres i que estan satisfetes amb elles mateixes d. Sempre volen guanyar .
Maslow, en la seva teoria, afirma que la jerarquia de les necessitats humanes segueix el següent ordre: a. Fisiològiques, seguretat, socials, autorealització i autoestima b. Seguretat, fisiològiques, socials, autorealització i autoestima c. Fisiològiques, seguretat, socials, autoestima i autorealització d. Fisiològiques, socials, seguretat, autoestima i autorealització .
Quina de les següents afirmacions no correspon a una necessitat de seguretat i protecció a. Acceptació social b. Tenir els diners a bon resguard c. Seguretat de recursos d. Seguretat física.
Característiques de treball en equip (cerca la resposta falsa): a. Cada membre s’adequa a les funcions que ha de desenvolupar b. Té un líder al capdavant c. Grup de persones que uneix esforços per assolir un objectiu clarament definit i consensuat d. Sinònim de treball en grup .
D’un alumne que tingui assolida la competència d’habilitats socials i comunicatives, s’espera (cerca la falsa): a. Que estableixi una comunicació efectiva amb el company b. Que sigui capaç de transmetre un missatge no verbal, que prevalgui per sobre del contingut del missatge verbal c. Que sigui capaç d’expressar-se de forma clara i entenedora d. Que realitzi escolta activa i comprengui les demandes dels altres, alhora que comprova la comprensió per part de la víctima.
Denunciar test Condiciones de uso
CREAR TEST
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.