option
Mi Daypo

Dret Administratiu

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Dret Administratiu

Descripción:
UF 6.1 CFBP

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
17/03/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 64
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Segons l'article 103.1 de la CE, quin són els principis bàsics d'actuació de l'Administració? Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació i submissió plena a la llei i al dret. Eficàcia, jerarquia, centralització, desconcentració i coordinació i submissió plena a la llei i al dret. Eficàcia, subordinació, descentralització, desconcentració i coordinació i submissió plena a la llei i al dret.
Qui té la competència exclusiva de la seguretat pública segons la CE? L'Estat Les comunitats autònomes Els cossos policials.
Quines formes d'activitat poden adoptar les administracions públiques? Foment, prestació de serveis i de limitació o de policia Territorials i no territorials Estatals, autonòmiques, locals o institucionals.
Quins mitjans de foment poden adoptar les administracions públiques? Honorífics, econòmics i jurídics De gestió directa, indirecta o mixta Autoritzacions, permisos o llicències, ordres, prohibicions i sancions.
Què entenem com a mitjà de foment honorífic? Les distincions i recompenses a un particular Els reconeixements econòmics (subvencions, primes, premis, etc.) L'atorgament de situacions de privilegis ("donar més drets") a un particular.
Què entenem com a mitjà de foment econòmic? Les distincions i recompenses a un particular Els reconeixements econòmics (subvencions, primes, premis, etc.) L'atorgament de situacions de privilegis ("donar més drets") a un particular.
Què entenem com a mitjà de foment jurídic? Les distincions i recompenses a un particular Els reconeixements econòmics (subvencions, primes, premis, etc.) L'atorgament de situacions de privilegis ("donar més drets") a un particular.
Quines formes de gestió poden adoptar les administracions públiques, segons la seva titularitat? Honorífics, econòmics i jurídics Directa, indirecta o mixta Autoritzacions, permisos o llicències, ordres, prohibicions i sancions.
Quines formes de gestió de les següents, NO serà de gestió directa de serveis públics (la titularitat sempre és de l'Adminisració)? A través de la mateixa estructura. A través d'un òrgan especialitzat concebut per gestionar el servei (ex.: Mossos) A través d'un organisme autònom o ens públic [la reglamentació del servei es de l'ens matriu, però totes les altres tasques les fa l'organisme en concret (Ex.: ISPC)]. A través d'una concessió.
Quines formes de gestió de les següents, NO serà de gestió indirecta de serveis públics (la titularitat sempre és de l'Adminisració, però qui presta el servei no es part de l'administració pública)? La concessió (contracte atorgat generalment per concurs, a un particular) L'arrendament (lloguer d'alguna instal.lació pública per a un servei d'interès econòmic privat) El concert (acord entre l'Administració i un particular, que fa la mateixa activitat que un servei públic, per prestar el servei). A través d'un organisme autònom o ens públic.
Quins mitjans de limitació o policia administrativa poden adoptar les administracions públiques? Honorífics, econòmics i jurídics De gestió directa, indirecta o mixta Autoritzacions, permisos o llicències, ordres, prohibicions i sancions.
Quina d'aquestes afirmacions és incorrecta? Les autoritzacions,permisos o llicències només es limiten a permetre que es pugui exercir un dret que ja es té. Les autoritzacions,permisos o llicències només tenen la seva limitació en uns determinats requisits que determina la llei. En les autoritzacions,permisos o llicències l'Administració només s'ha de cenyir a allò que determina la llei. En les autoritzacions,permisos o llicències l'Administració té absoluta discrecionalitat per decidir sobre si concedir-la o no, almarge del que disposi la llei.
Què entenem per ordre com a mitja de activitat administrativa de limitació? Quan l'administració efectua un requeriment a un particular perquè compleixi una obligació establerta Quan l'administració ordena a un administrat que no faci una determinada cosa Quan l'administració imposa una multa per a reprimir una trasgressió de les normes.
Què entenem per prohibició com a mitja de activitat administrativa de limitació? Quan l'administració efectua un requeriment a un particular perquè compleixi una obligació establerta Quan l'administració ordena a un administrat que no faci una determinada cosa Quan l'administració imposa una multa per a reprimir una trasgressió de les normes.
Què entenem per sanció com a mitja de activitat administrativa de limitació? Quan l'administració efectua un requeriment a un particular perquè compleixi una obligació establerta Quan l'administració ordena a un administrat que no faci una determinada cosa Quan l'administració imposa una multa per a reprimir una trasgressió de les normes.
Quins són els límits a l'activitat de la policía, com activitat administrativa? Principi de legalitat, principi d'igualtat i principi de proporcionalitat Principi de tipicitat, principi d'igualtat i principi de proporcionalitat Principi de d'oportunitat, principi de proporcionalitat i principi de congruència.
Quina d'aquestes no és una Llei? Llei ordinària Llei orgànica Decret llei.
Quina d'aquestes no és una norma amb rang de llei? Decret llei Decret legislatiu Ordenances municipals.
Com s'anomena la norma amb rang de llei, aprovada pel Govern en casos d'extraordinària i urgent necessitat i que als 30 dies ha de ser convalidad per les Corts? Decret llei Decret legislatiu Llei orgànica Llei ordinària.
Com s'anomena la norma amb rang de llei, dictada pel govern, per delegació expressa del poder legislatiu (a través d'una llei de bases)? Decret llei Decret legislatiu Llei orgànica Llei ordinària.
Quina potestat normativa té atorgada el govern? Reglamentària Legislativa Legislativa i reglamentària.
Què entenem per acte administratiu? Decisió unilateral de l'Administració que consisteix en una declaració de voluntat, desig, judici o coneixement i que s'esgota amb el seu cumpliment Norma jurídica dictada per l'Administració que conserva la seva vigència fins que és derogada o modificada per una norma igual o de superior rang Decisió de l'Administració o l'administrat que consisteix en una declaració de voluntat, desig, judici o coneixement i que s'esgota amb el seu cumpliment.
Què entenem per irretroctivitat? Les sancions només es podràn interposar en els supòsits, a partir del moment en que es publica la norma. No es podrà sancionar ARA, el que algú va fer en el passat, quan no era sancionable. Però, si la nova norma més favorable, sempre s'aplicarà la més favorable. L'administració ha d'estar sotmesa a la llei Ningú pot ser sancionat per accions o omissions que no constitueixen infracció administrativa en el moment de ser comeses.
Què entenem per tipicitat? Les sancions només es podràn interposar en els supòsits, a partir del moment en que es publica la norma. No es podrà sancionar ARA, el que algú va fer en el passat, quan no era sancionable. Però, si la nova norma més favorable, sempre s'aplicarà la més favorable. L'administració ha d'estar sotmesa a la llei Ningú pot ser sancionat per accions o omissions que no constitueixen infracció administrativa en el moment de ser comeses.
Què entenem per legalitat? Les sancions només es podràn interposar en els supòsits, a partir del moment en que es publica la norma. No es podrà sancionar ARA, el que algú va fer en el passat, quan no era sancionable. Però, si la nova norma més favorable, sempre s'aplicarà la més favorable. L'administració ha d'estar sotmesa a la llei Ningú pot ser sancionat per accions o omissions que no constitueixen infracció administrativa en el moment de ser comeses.
Què entenem per ciutadà? Tota persona titular de drets i obligacions sense vinculació específica amb l'Administració pública Tot ciutadà que sigui susceptible d'establir relacions amb l'Administració Tot ciutadà que tenen una subjecció especial amb l'Administració (funcionaris, presos i contractistes) Persones que mitjançant procediments administratius es relacionen amb les administracions públiques i els seus òrgans.
Què entenem per administrat? Tota persona titular de drets i obligacions sense vinculació específica amb l'Administració pública Tot ciutadà que sigui susceptible d'establir relacions amb l'Administració ( Ex.: ciutadà empadronat a un poble, respecte aquella administració) Tot ciutadà que tenen una subjecció especial amb l'Administració (funcionaris, presos i contractistes) Persones que mitjançant procediments administratius es relacionen amb les administracions públiques i els seus òrgans.
Què entenem per administrat qualificat? Tota persona titular de drets i obligacions sense vinculació específica amb l'Administració pública Tot ciutadà que sigui susceptible d'establir relacions amb l'Administració ( Ex.: ciutadà empadronat a un poble, respecte aquella administració) Tot ciutadà que tenen una subjecció especial amb l'Administració (funcionaris, presos i contractistes) Persones que mitjançant procediments administratius es relacionen amb les administracions públiques i els seus òrgans.
Què entenem per interessat? Tota persona titular de drets i obligacions sense vinculació específica amb l'Administració pública Tot ciutadà que sigui susceptible d'establir relacions amb l'Administració ( Ex.: ciutadà empadronat a un poble, respecte aquella administració) Tot ciutadà que tenen una subjecció especial amb l'Administració (funcionaris, presos i contractistes) Persones que mitjançant procediments administratius es relacionen amb les administracions públiques i els seus òrgans.
Quines circumstàncies poden modificar la relació de l'administrat amb l'Administració? La nacionalitat, l'edat, malaltia, domicili i submissió a un expedient administratiu La nacionalitat, l'edat, el domicili i submissió a un expedient administratiu La nacionalitat, l'edat, malaltia i el domicili .
Quin dels següents, NO és un dret dels administrats-interessats? Comunicar-se amb l'administració pública a través d'accés general electrònic i poder accedir a la informació pública, arxius i registres. A ser assistit en l'ús de mitjans electrònics i rebre un tracte respectuós A utilitzar les llengües oficials de les comunitats autònomes i a la protecció de dades A un tracte diferencial i exigir responsabilitats a les administracions i al seu personal quan així o correspongui legalment.
Quin dels següents, NO és un dret del procediment administratiu comú? Conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels procediments en que sigui interessati obteir còpies dels documents Conèixier l'òrgan competent de la seva instrucció i resolució, els actes de tràmit dictats i conèixer el silenci administratiu que correspongui No presentar documents originals,excepte que la normativa estableixi lo contrari i no presentar dades i documents no exigits per les normes Prohibició a formular al.legacions i aportació de documents en qualsevol moment del procediment anterior a l'audiència.
Quan generes efecte elsactes administratius? Des de la data en què es dicten Passats 20 dies des de que es generen Passats 15 dies des de que es generen.
Què no ha de contenir obligatòriament un acte per a que sigui efectiu? S'ha d'aver notificat en el termini màxim de 10 dies des de la data que es va dictar El text íntegre de la resolució, si és o no definitiu en la via administrativa Els recursos que escaiguin, l'òrgan davant el que cal presentar-los i el termini d'interposició S'ha de fer sempre de manera escrita i personalment al domicili de l'interessat.
Quan serà obligatòria la motivació d'un acte administratiu? Si prové de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Si es limiten drets subjectius o interessos legítims,o resolen recursos administratius o reclamacions prèvies a la via judicial La tramitació d'urgència o ampliació de terminis i la proposta de resolució d'un procediment sancionador, així com els actes que resolguin el procediment sancionador Totes són correctes.
Què és l'autotutela administrativa? Quan la pròpia Administració pot defensar els seus interessos sense necessitat d'anar als tribunals i pot executar directament els seus propis actes sense la interevenció prèvia dels tribunals. Quan l'Administració no pot defensar els seus interessos sense necessitat d'anar als tribunals, pero pot executar directament els seus propis actes sense la interevenció prèvia dels tribunals. Quan la pròpia Administració pot defensar els seus interessos sense necessitat d'anar als tribunals i pero no pot executar directament els seus propis actes sense la interevenció prèvia dels tribunals.
Quina d'aquestes condicions No s'ha de complir per tal que l'execució forçosa de l'Administració sigui legítima? L'existència d'un acte administratiu, és a dir, una resolució que hagi estat notificada a l'interessat que autoritza l'actuació de l'administració Que l'acte sigui eficaç ( que no estigui subjecte a cap condició, aprovació o suspensió administrativa o judicial) Que l'execució vagi precedida del requeriment o advertiment previ Que la llei hagi previst expressament un règim d'execució judicial.
Quins d'aquests mitjans d'execució forçosa és el que més s'utilitza generalment davant dels supòsits d'incompliment d'obligacions pecunàries? Constrenyiment sobre el patrimoni Multa coercitiva Execució subsidiària Compulsió sobre les persones.
De quin d'aquests mitjans d'execució forçosa parlem quan l'administració imposa multes reiteradement per tal de doblegar la voluntat de la persona obligada a complir l'acte administratiu? Constrenyiment del patrimoni Multa coercitiva Execució subsidiària Compulsió sobre les persones.
Quan NO podrem utilitzar la multa coercitiva com a mitjà d'execució forçosa d'un acte administratiu? Quan no ho autoritzin les lleis Quan siguin actes personalissims Quan l'Administració púbica ho consideri convenient Quan l'execució de l'obligat la pugui encarregar a una altre persona.
És independent la multa coercitiva de les sancions que es puguin imposar? Si, i a més són compatibles. No, i no es pot imposar una sanció pel mateix fet que una multa coercitiva. Si, ja que sempre que s'imposa una multa,s'ha d'imposar un sanció.
De quin d'aquests mitjans d'execució forçosa parlem quan l'administració realitza l'acte per si mateixa o un tercer, ja que no és un acte personalissim, però a costa de l'obligat? Constrenyiment del patrimoni Multa coercitiva Execució subsidiària Compulsió sobre les persones.
De quin d'aquests mitjans d'execució forçosa parlem quan l'administració, sempre que lallei ho autoritzi, actuarà coactivament directa sobre les persones? Execució subsidiària Multa coercitiva Execució subsidiària Compulsió sobre les persones.
Quin d'aquests principis NO es poden establir com a regles bàsiques aplIcables a tots els procediments administratius? Economia processal, celeritat, eficàcia i eficiència Antiformalisme, oficialitat, exigència de motivació i imparcialitat Publicitat, transparència, audiència als interessats i aposta per les noves tecnologies Totes són correctes.
Quines formes d'iniciar un procediment tenim? D'ofici D'instància de part (a sol.licitud) de la persona interessada Cap és correcte Les dues són correctes.
Considerarem el dissabte com a dia hàbil per als procediments de l'administració? Si No.
Quants dies tenim, si falta alguna dada ,hi ha algun error o falta adjuntar algún document quan presentem una sol.licitud a les administracions públiques, per a corregir-ho? 10 dies 15 dies 30 dies.
Com definiriem el concepte de Al.legacions, en un procediment administratiu? Declaracions,documents i altres elements de judici, que formulen els interessats, amb anterioritat al tràmit d'audiència. Tràmit obligatori en determinats procediments a través del qual es crida públicament a examinar el procediment Manifestacions de judici (tècnics o jurídics) a càrrec d'òrgans especialitzats. Acreditar la realitat dels fets.
Com definiriem el concepte Informació Pública, en un procediment administratiu? Declaracions,documents i altres elements de judici, que formulen els interessats, amb anterioritat al tràmit d'audiència. Tràmit obligatori en determinats procediments a través del qual es crida públicament a examinar el procediment Manifestacions de judici (tècnics o jurídics) a càrrec d'òrgans especialitzats. Acreditar la realitat dels fets.
Com definiriem el concepte Informes, en un procediment administratiu? Declaracions,documents i altres elements de judici, que formulen els interessats, amb anterioritat al tràmit d'audiència. Tràmit obligatori en determinats procediments a través del qual es crida públicament a examinar el procediment Manifestacions de judici (tècnics o jurídics) a càrrec d'òrgans especialitzats. Acreditar la realitat dels fets.
Com definiriem el concepte Proves, en un procediment administratiu? Declaracions,documents i altres elements de judici, que formulen els interessats, amb anterioritat al tràmit d'audiència. Tràmit obligatori en determinats procediments a través del qual es crida públicament a examinar el procediment Manifestacions de judici (tècnics o jurídics) a càrrec d'òrgans especialitzats. Acreditar la realitat dels fets.
Quan entenem que s'ha finalitzat un procediment administratiu per acabament convencional? Quan es manifesta la voluntat que decidirà sobre totes les qüestions plantejades pels interessats Quan finalitza per mitjà de pactes, acords,convenis o contractes Quan la persona s'aparta del procediment, però no renuncia al dret exercit a través seu Quan la persona s'aparta del procediment i renúncia al dret exercit a través seu.
Quan entenem que s'ha finalitzat un procediment administratiu per desestiment? Quan es manifesta la voluntat que decidirà sobre totes les qüestions plantejades pels interessats Quan finalitza per mitjà de pactes, acords,convenis o contractes Quan la persona s'aparta del procediment, però no renuncia al dret exercit a través seu Quan la persona s'aparta del procediment i renúncia al dret exercit a través seu.
Quan entenem que s'ha finalitzat un procediment administratiu per renúncia? Quan es manifesta la voluntat que decidirà sobre totes les qüestions plantejades pels interessats Quan finalitza per mitjà de pactes, acords,convenis o contractes Quan la persona s'aparta del procediment, però no renuncia al dret exercit a través seu Quan la persona s'aparta del procediment i renúncia al dret exercit a través seu.
De quant temps dispossa l'interessat en un procediment, quan es paralitza degut a una negligència seva, per a sol.lucionar la seva actuació abans que s'arxivi l'expedient? 1 mes 10 dies 3 mesos 15 dies.
Quins són els requisits essencials per a poder resoldre un procediment administratiu pel mode abreujat? Que els interessats estiguin d'acord Que es tractin de procediments de responsabilitat patrimonial Que es tractin de procediments sancionadors d'infraccions lleus Totes són correctes.
Amb quant de temps ha de ser resolt un procediment administrariu abreujat? 30 dies 5 dies 15 dies 20 dies.
Que ha de fer l'interessat en un procediment sancionador si es vol beneficiar de la reducció (20% com a mínim)? Presentar al.legacions Renunciar al procediment abans de la resolució Ser el primer en aportar elements de prova que permetin iniciar l'expedient o comprovar la infracció.
Què són les mesures provisionals? Aquelles mesures que podena adoptar les administracions abans i durant un procediment sancionador per assegurar que la resolució final es pugui aplicar i que no hagin desaparegut proves, o bé la resolució no tingui cap sentit Aquelles mesures que podena adoptar les administracions exclusivament abans d'un procediment sancionador per assegurar que la resolució final es pugui aplicar i que no hagin desaparegut proves, o bé la resolució no tingui cap sentit Aquelles mesures que podena adoptar les administracions abans, duranti després d'un procediment sancionador per assegurar que la resolució final es pugui aplicar i que no hagin desaparegut proves, o bé la resolució no tingui cap sentit.
De quin tipus de procediment es tracta quan consta de les següents fases: informació prèvia - acord d'iniciació - al.legacions de l'interessat - proposta de resolució - al.legacions de l'interessat (2) - resolució? Procediment ordinari general Procediment simplificat Procediment express.
De quin tipus de procediment es tracta quan consta de les següents fases: acord d'iniciació - al.legacions de l'interessat (en 5 dies) - resolució? Procediment ordinari general Procediment simplificat Procediment express.
Segons la LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, com es graduen les infraccions? Lleus, greus i molt greus Lleus, menys greus i greus Lleus, menys greus i molt greus.
Segons la LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, quin és el temps de prescripció de les infraccions? Lleus (6 mesos), greus (1 anys), molt greus (2 anys) Lleus (1 mes), greus (6 mesos), molt greus (1 any) Lleus (15 dies mesos), greus (1 mes), molt greus (6 mesos).
Segons la LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, quin és l'import de les sancions segons la graduació de les infraccions d'aquesta llei? Lleus (100 a 600 euros), greus (601 a 30.000 euros), molt greus (30.001 a 600.000 euros) Lleus (100 a 500 euros), greus (501 a 3005 euros), molt greus (3005 a 100.000 euros) Lleus (200 euros), greus (500 euros), molt greus (6000 euros).
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor