option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: ex anato
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
ex anato

Descripción:
1º odonto

Autor:
AVATAR
cata
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 11/06/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 25
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Al comparar les dents temporals amb les definitives, indiqueu la resposta correcta: A) En proporcio a la dent, la camara polpar es major en les definitives B) La dent temporal es menor que ta defmitiva a la que recanvia C) En proporció a la corona l'arrel és major en les temporals D) En totes les dents unirradiculars l'arrel esta desplaçada cap a vestibular E) En les dents temporals la linea cervical esta menys marcada.
Quina de les següents dents té 3 arrels: A) Primer molar superior temporal B) Primer molar inferior temporal C) Primer molar superior definitiu D) Primer molar inferior definitiu E) A i C són certes.
Quin dels següents músculs forma part de la musculatura paraprotètica de la zona anatómica del contorn inferior: A) Quadrat dels llavis B) Buccinador C) Orbicular dels llavis D) Milohioidal E) Tots.
En relacio a l'arc dentari superior, quina es la forma més frequent? A) Ovoidal B) Eliptica C) Parabolica D) Hiperbolica E) En "V".
A quina piràmide correspon a l'espai interdentari? A) Oclusal B) Cervical C) Vestibular D) Palatina E) Lingual.
Assenyaleu la resposta correcta en relació a la trajectoria incisiva: A) Coincid.eix amb l"'overjet" B) Coincideix amb !"'Overbite" C) Són els diferents contactes que es produeixen entre els incisius D) És la diagonal que es traça entre l"'overjet" i I"'overbite" E) Totes son certes.
La corba d' Spee passa per la: A) Cuspide mesiopalatina del primer molar superior B) Cuspide mesiopalatina del segon molar superior C) Cuspide mesiovestibular del primer molar superior D) Cuspide mesiovestibular del segon molar superior E) Cap de les anteriors.
Per estudiar els moviments de lateralitat s'utilitza un registre dinàmic del tipus: A) Bicuspoid B) Arc gòtic C) Gota d' aigua D) A i B són certes E) B i C són certes.
Quin dels seguents musculs es retropulsor mandibular: A) Temporal B) Pterigoidal extern C) Pterigoidal intern D) A i B E) A i C.
El múscul milohioidal està inervat pel nervi: A) Facial B) Maxilar C) Glosofaringi D) Milohioidal E) Vago.
Quina de les següents dents té la major longitud coronària: A) lncisiu central superior B) lncisiu central inferior C) lncisiu lateral inferior D) Caní superior E) Caní inferior.
L'apofisi obliqua es caracteristica de: A) Caní superior B) Primer premolar superior C) Primer molar superior D) Segon molar superior E) C i D són certes.
Quina dent té el solc principal distovestibular: A) Primer molar superior B) Segon molar superior C) Primer molar inferior D) Segon molar inferior E) Cap dels anteriors.
Un accident de disposició fa referència a: A) Un accident que s'obre a I' exterior de la dent B) Un accident quan s'origina un sol conducte a la camara C) Un accident que es mante a I' interior de la dent D) A i B són certes E) A i C són certes.
Quina es la radiografia d' elecció per observar la part coronaria: A) Periapical B) D'aleta de mossegada C) Oclusal D) Ortopantomografia E) Telerradiografia lateral de crani.
A on està situat el forat rodó major: A) A la cara cerebral de les ales majors de l'òs esfenoide B) A la cara infratemporal de les ales majors de l'òs esfenoide C) A la cara pterigopalatina de les ales majors de l'os esfenoide D) A i C són certes E) Cap de les anteriors és certa.
Quina de les següents superficies articulars pertany a la porció escamosa de l'òs temporal: A) La cavitat glenoide B) El tubercle articular C) El condil mandibular D) A i B són certes E) Totes.
El menisc interarticular de I'ATM reb insercions del muscul: A) Pterigoidal intern B) Fascicle superior del múscul pterigoidal extern C) Fascicle inferior del múscul pterigoidal extern D) Ventre anterior del digastric E) B i C són certes.
En relació al còndil mandibular, quina de les següents afirmacions és certa? A) El pol lateral ocupa una posició més craneal que el medial B) El pol lateral ocupa una posició mes ventral que el medial C) El pol medial ocupa una posició més craneal que el lateral D) El pol medial ocupa una posició més ventral que el lateral E) A i B son certes.
En relació al tubercle articular, assenyaleu la resposta correcta: A) La seva dimensió anteroposterior es major a la part lateral que a la part medial B) La seva dimensió anteroposterior es igual a la part lateral que a la part medial C) La seva dimensió anteroposterior es menor a la part lateral que a la part medial D) Varia segons la persona E) Cap de les anteriors es certa.
En relació a una contracció isometrica, assenyaleu la resposta correcta: A) Te una funció movilitzadora i de control B) Te una funció movilitzadora i de desplaçament C) Te una funció estabilitzadora i de fixació D) Te una funció equilibradora i de fixació E) Te una funció equilibradora i de control.
L’ articulació temporomandibular reb inervació de: A) Nervi auriculotemporal B) Nervi temporomandibular C) Nervi maseterí D) A i C són certes E) A, B i C són certes.
La part posterior de la geniva vestibular superior està irrigada per I'arteria: A) Alveolar anterosuperior B) Palatina anterior C) Nasopalatina D) Infraorbitària E) Bucal.
Quina de les següents venes no desemboca a la vena jugular interna: A) Retromandibular B) Jugular externa C) Subclàvia D) Jugular anterior E) Totes desemboquen a la jugular interna.
A on es pot localitzar el nervi lingual: A) A la fosa infratemporal B) Al costat de la linea obliqua interna C) Al terra de la boca D) A la llengua E) Totes les anteriors.
Denunciar Test