option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: EXAMEN 2018 SEGON EXERCICI (SUPÒSITS PRÀCTICS)
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
EXAMEN 2018 SEGON EXERCICI (SUPÒSITS PRÀCTICS)

Descripción:
SOSIEGOS

Autor:
SOSIEGO
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 26/05/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 21
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
SUPOSIT CLÍNIC 1 La Marta té 54 anys, sense al·Ièrgies medicamentoses conegudes i no ha estat mai fumadora. És dependent pera les activitats de la vida diària. Antecedents patològics: polineuropatía desmielinitzant, neuràlgia del trigemin, síndrome depressiva, migranya. lntervenció quirúrgica el 2010 per escolíosi severa dorsolumbar amb artrodesi. Antecedents pneumològics: alteració ventilatòria restrictiva severa. En fase d'insuficiència respiratòria hipercàpnica. Infeccions respiratòries de repetició, asma bronquial. Acaba d'ingressar a hospitalització de pneumologia procedent d'urgències per insuficiència respiratòria hipercàpnica secundària a pneumònia broncoaspirativa. A la valoració d'ingrés, les constants vitals són: temperatura axilar. 39,1 °C; saturació d'oxigen: 92%; frequència cardíaca: 120x; freqüència respiratòria: 28x’,i tensió arterial: 92/57 mmHg. Està conscient però confusa, amb dolor moderat (EVA 4). A la valoració d'infermeria cal destacar un alt risc de patir lesions per pressió. Observem un eritema sacre que no desapareix amb el cessament de la pressió. La filla comenta que fa tres dies que no la mouen del IIit. Actualment per la seva dificultat respiratòria solament tolera la posició semi-Fowler. 1. La temperatura axil·lar que s'ha mesurat a la Marta correspon a un estat de: Hipertèrmia Hipotermia amb pirèxia Febricula Normotèrmia.
SUPOSIT CLÍNIC 1 A la valoració d'ingrés, les constants vitals són: temperatura axilar. 39,1 °C; saturació d'oxigen: 92%; frequència cardíaca: 120x; freqüència respiratòria: 28x’,i tensió arterial: 92/57 mmHg. 2. Quanta la freqüència respiratòria de la Marta. és cert que: Presenta una apnea normorespiratoria. Pateix d'eupnea, ja que la seva freqüència respiratòria està entre 20 i 30 ventilacions per minut. L'alteració de la freqüència respiratòria que presenta es denomina taquipnea L'alteració de la freqüència respiratôria que presenta es denomina hiperpnea.
SUPOSIT CLÍNIC 1 A la valoració d'ingrés, les constants vitals són: temperatura axilar. 39,1 °C; saturació d'oxigen: 92%; frequència cardíaca: 120x; freqüència respiratòria: 28x’,i tensió arterial: 92/57 mmHg. 3. Per la freqüència cardíaca mesurada, podem dir que la Marta: Presenta una bradicàrdia, ja que el paràmetre està entre 100-120 batecs per minut. La freqüència cardíaca de la Marta està dins dels valors de normalitat. Presenta una taquicàrdia. Té una hipertensió maligna.
SUPOSIT CLÍNIC 1 A la valoració d'ingrés, les constants vitals són: temperatura axilar. 39,1 °C; saturació d'oxigen: 92%; frequència cardíaca: 120x; freqüència respiratòria: 28x’,i tensió arterial: 92/57 mmHg. 4. La tensió arterial de la Maria correspon a: Una normotensió. Una hipertensió per taquicàrdia Una hipertensió relacionada amb la temperatura axil·lar Una hipotensió, ja que el paràmetre està per sota de 120/60 mmHg.
A l'hora de mesurar paràmetres del balanç hídric esticte que té prescrit la Marta, què hem de tenir en compte? Únicament les pèrdues: ingesta alimentària i diüresi. Solament les pèrdues fisiològiques: diüresi, sudoració, deposicions i pèrdues insensibles Les aportacions i les pèrdues fisiològiques i les patològiques Únicament els ingressos de liquids: dèbit de drenatges, vòmits i aspiració gàstrica.
6. La pulsioximetria és: La mesura delparàmetre de saturació d'oxigen en sang venosa expressat en mmHg. Un mètode no invasiu de monitoratge de la saturació d'oxigen La mesura de la pressió parcial de diòxid de carboni en sang expressada en percentatge La mesura de la freqüència cardíaca perifèrica expressada en percentatge.
SUPOSIT CLÍNIC 1 Està conscient però confusa, amb dolor moderat (EVA 4). A la valoració d'infermeria cal destacar un alt risc de patir lesions per pressió. Observem un eritema sacre que no desapareix amb el cessament de la pressió. La filla comenta que fa tres dies que no la mouen del IIit. Actualment per la seva dificultat respiratòria solament tolera la posició semi-Fowler. 7. La Marta pateix una lesió per presió de grau: III, ja que es formaran vesicules i s'erosionarà la pell. II, perquè ja s'hi observa una petita necrosi I, és un eritema que no desapareix amb el cessament de la pressió. 0, ja que un eritema que no desapareix amb el cessament de la pressió no és una lesió per pressió.
Sueèsit clínic2 La Núria té 28 anys, és fumadora habitual i consumeix alcohol en caps de setmana. No té antecedents patològics d'interès. Acudeixa la consulta de ginecologia de I'ASSIR. El motiu és per pruïja vaginal intensa de dos dies d'evolució. Pren anticonceptius orals des fa 10 anys, però amb baix compliment del tractament. Manifesta que habitualment manté relacions amb un company, però comenta que ‘de tant en tant, faig el salt". A l'explotació hi ha sospita d'infecció vaginal, es recull mostra per a cultiu i es fa una citologia per al cribratge de càncer de cèrvix. Rebut el resultat de la citologia, que ha resultat positiva per lesió intraepitelial de baix grau, la TCAI gestiona la cita per la propera setmana. En aquesta visita, el ginecòleg informa la Núria que cal fer-li una biòpsia de cèrvix 8. Les funcions d'una TCAI a laconsulta de ginecologia són: Ordre, neteja i reposició del material Col·laboració en la preparació prèvia a la pacient i del material a utilitzar Recepció de mostres i etiquetatge Totes són correctes.
9. En relació amb l'acollida de la Núria, la TCAI ha de mostrar-se: Expectant i distant Seria, concisa i poc receptiva Amb conducta passiva Respectuosa, empàtica, amb escolta activa.
10. La posició en la qual hem d'acomodar la Núria en una Ilitera de ginecologia, tant per al cultiu com per a la biòpsia, és: Posició de Roser Posició de Fowler Posició de litotomia Posició dorsalo supina.
11. Quan a la Núria se li practica el cultlu vaginal, la TCAI ha de: Ferla identificació activa de la pacient, del dejú i del portaobjectes Verificar la identificació de la mostra i del portaobjectes. Verificar la concordança entre la pacient la petició i I'etiqueta de la mostra Facilitar el portaobjectes ben identificat al professional que recull la mostra.
12. A la consulta de ginecologia, l'espècul serveix per: Visualitzar el coll uterí. Visualitzar les trompes de Fal-lopi. Extreure mostres de l'úter. Visualitzar els orificis nasals.
13. Un cop finalitzada la biòpsia, es recull el material i es procedeix a la neteja: Es posa el material en aigua i sabó de mans, s'esbandeix i s'eixuga. Es posa el material en aigua sola perquè les restes orgàniques es desprenguin millor, s'esbandeix i s'eixuga Es posa el material en una cubeta i el detergent recomanat, parant compte amb els racons del material que acumulen restes, s'esbandeix i es deixa assecar Es posa elmaterial en aigua en hipoclorit sòdic al 70% perquè les restes orgàniques es desprenguin, s'esbandeix i s'eixuga.
Durant la biòpsia s'ha utilitzat un espèculum rebutjable.A l'hora de gestionar aquest residu Cal depositar-lo en el recipient del grup IV. Cal depositar-lo en el recipient del grup II Cal depositar-lo en el recipient del grup I Cal depositar-lo en el recipient del grup III .
Suposit clinic 3 En Josep, de 52 anys, va al seu hospital de referència perquè des de fa dies sent debilitat a les extremitats inferiors i atàxia. Després de fer-li una tomografia axial computeritzada (TAC) cranial, s'evidencia oclusió de l'artèria basilari es decideix fer-li una fibrinòlisi que no resulta efectiva. Posteriorment se li fa una trombectomia mecànicai s'aconsegueix la r repermeabilització de l'artèria afectada. Realitzat el procediment, ingressa a l'UCl i a les poques hores fa una disminució del nivell de consciència amb compromís respiratori. La valoració neurològica mostra moviments de decorticació í anisocòria arreactiva. Per mala evolució neurològica, es fa una nova TAC cranial de control que mostra isquèmia cerebral establerta amb mal pronòstic neurològic, irreversible. Un cop parlat amb la família, es consensua no aplicar-li més mesures agressivesi iniciar mesures de confort en el final de la vida; aquesta decisió es registra a la història clínica. En tot moment està acompanyat per la seva família. 15. Quina serà l'actuació correcta de la TCAI en els últims moments de vida d'en Josep? En cap cas entrarà a l'habitació, és un moment intim. Preguntar a la família si volen estar sols o acompanyats, si necessiten alguna cosa o si desitgen un servei religiós. Tranquil·litzar el pacient del costat explicant-li el diagnòstic i la mala evolució Informar la família que cal evitar l'expressió de les emocions.
Després que elmetge informi de la mort d'en Josepa la familia, el seu fill comença a donar cops de punya la paret. En quina fase de les etapes del dol podríem associar la reacció del fill, segons Klübber Ross? A l'ira. A la negació. A la insatisfacció. No és cap fase, el Fill no controla les seves emocions.
17. Quant parlem de Rigor mortis ens referim. Que el cos del difunt està blanc i fred. A la rigidesa del cos i les extremitats Que hi ha livideses a tot el cos. És l'expressió que defineix que la mort està confirmada.
18. Un cop es produeixi la mort, la TCAI. Informa la família d'en Josep del desenllaç final. Lliura els papers de defunció a la família Recull totes les pertinences del difunt i les Iliura als familiars Trasllada el cadàver al mortuori.
Pel que fa al cadàver i a la posició del llit on es troba el cos difunt d'en Josep, cal tenir en compte alguna cosa? No, és indiferent la posició del llit i el difunt ha d'estar en posició lateral de Sims Sí, el llit amb el capçal a 45º per afavorir el retorn venós cerebral i el difunt en posició de Fowler Sí, el difunt es posa en decúbit supii el llit amb el capçal a 0º deixant el coixí. No, no és important la posició del llit ni del difunt.
20. Abans de traslladar el cos difunt al dipòsit, és funció de la TCAI: Preparar la documentació, indicant-ne el nom, cognoms i si és judicial o no. Anotara l'evolutiu l'hora, la data i la causa de la mort Comprovar que porta la polsera identificadora i que es llegeix correctament Comprovar que la polsera identificadora s'adjunta amb la documentació.
L'equip d'infermeria, quan acaba de fer les cures post mortem, s'assegura que Els ulls i la boca queden ben tancats. Els ulls queden tancats i la boca és indiferent En els ulls es posa crema oftàlmica i la boca queda tancada La boca queda oberta perquè porta la pròtesi dental i els ulls, tancats.
Denunciar Test