option

Exàmen Administratiu C1 Comptable

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Exàmen Administratiu C1 Comptable

Descripción:
Administratiu C1 Intervenció - Part General

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
23/02/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 35
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
El sector públic comprèn, entre d'altres: L' Administració General de l'Estat. Les Administracions de les Comunitats Autònomes. Les Entitats que integren l'Administració Local. Totes les respostes anteriors són correctes.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim per resoldre, aquest serà de: 1 mes 2 mesos 3 mesos 6 mesos.
Els procediments iniciats d'ofici, el termini per resoldre es contarà des de: La data de l'acord d’iniciació La data de registre de la sol·licitud Totes són correctes Cap de les anteriors és correcta.
Per silenci administratiu, es podran entendre desestimades les sol·licituds dels interessats: Quan es tracti de procediments d'exercici del dret de petició Quan es tracti d'un recurs administratiu formulat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud pel transcurs del termini corresponent per a resoldre. Quan es tracti de procediments iniciats d'ofici no susceptibles de produir efectes favorables per als ciutadans Quan la normativa d'aplicació no estableixi que restaran desestimades si no hi ha resolució expressa.
En quina fase del procediment administratiu es troba el tràmit d’audiència? Iniciació del procediment Instrucció del procediment Terminació del procediment Cap de les anteriors respostes és correcta.
Les notificacions de les resolucions i actes administratius: Hauran de ser cursades en el termini de 10 dies, preferentment per mitjans electrònics Hauran de ser cursades en el termini de 10 dies, preferentment en paper Hauran de ser cursades en el termini de 15 dies, amb indiferència del format escollit No hauran de ser cursades.
D’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podem dir que: Hi ha drets dels ciutadans davant de les administracions públiques i drets de les persones interessades en un procediment administratiu Els drets dels ciutadans davant de les administracions públiques són els mateixos que els drets de les persones interessades en un procediment administratiu Es regulen els drets de les persones interessades en un procediment administratiu, mentre que els drets dels ciutadans es troben regulats en una norma diferent de la Llei 39/2015 Es regulen els drets dels ciutadans, mentre que els drets de les persones interessades en un procediment administratiu es troben regulats en una norma diferent de la Llei 39/2015.
Els actes de les administracions publiques poden ser nuls de ple dret: Els que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori Els que tinguin un contingut impossible Totes les respostes anteriors són correctes.
D'acord amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tindran consideració d'interessat: Els que el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que en el mateix s'adopti Les respostes A i B són correctes Cap de les anteriors respostes és correcta.
D'acord amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el còmput de terminis: Sempre que la llei o en el Dret de la Unió Europea no s'expressi altra còmput, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius Quan els terminis s'hagin assenyalat per dies naturals perquè ho declari una llei o pel Dret de la Unió Europea, s'ha de fer constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu Totes les respostes anteriors són correctes.
Les infraccions administratives es classifiquen per Llei en: Molt lleus, lleus i greus Lleus, greus i molt greus Lleus i greus Lleus, mitjanes i greus.
D’acord amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, té consideració de conveni: Els protocols generals d'actuació o instruments similars que comportin meres declaracions d'intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles Els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a un fi comú Els acords podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes Totes les respostes anteriors són correctes.
Si l’interessat en un procediment rebutja la notificació: Es tindrà per feta Es tindrà per no feta Es farà constar en l’expedient i es tindrà per efectuat el tràmit Es farà constar en l’expedient i es tindrà per no efectuat el tràmit.
Les administracions públiques poden acordar la tramitació d’urgència del procediment: D’ofici, quan la manca de complexitat del procediment així ho aconselli D’ofici, quan per raó d’interès públic així ho aconselli D’ofici o a petició de l’interessat, quan l’òrgan competent així ho consideri D’ofici o a petició de l’interessat, quan per raó d’interès públic així ho aconselli.
Segons estableix l'article 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius en un termini de deu dies. Si l'aportació dels documents presenta especials dificultats i no es tracta de procediments selectius o de concurrència competitiva, l'esmentat termini es pot ampliar prudencialment: 10 dies Fins 10 dies Fins 5 dies 5 dies.
L’execució forçosa per les administracions públiques es pot efectuar mitjançant: Constrenyiment sobre el patrimoni Execució subsidiària Multa coercitiva Totes les respostes anteriors són correctes.
Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s'expressi altra còmput, quan els terminis s'assenyalin per dies: S'entén que aquests són naturals S'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i festius S'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius S'entén que són hàbils, excloent-se del còmput, únicament els diumenges.
La Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del sector públic, tipifica els contractes en: Contractes d’obres, concessió d’obres, serveis, concessió de serveis, subministraments i concessió de subministraments Contractes d’obres, serveis i subministraments Contractes d’obres, serveis, concessió de serveis i subministraments Contractes d’obres, concessió d’obres, serveis, concessió de serveis i subministraments.
El contracte en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encarreguen a títol onerós a una o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència, i la contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de percebre un preu: És un contracte de serveis És un contracte de subministrament És un contracte d’obres És un contracte de concessió de serveis.
D’acord amb la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes menors: No poden tenir una durada superior a 1 any però si ser objecte de pròrroga Poden tenir una durada superior a 1 any però no ser objecte de pròrroga No poden tenir durada superior a 2 anys No poden tenir una durada superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga.
D’acord amb la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es considera com una prohibició per contractar: Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma per qualsevol delicte. Persones físiques o jurídiques residents fora de la Unió Europea. Empreses que no arriben a un nombre mínim de treballadors o un volum mínim de negoci. No estar al corrent en el pagament d'obligacions tributàries.
El contracte que té per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns immobles: És un contracte de serveis És un contracte de subministrament És un contracte d’obres És un contracte de concessió de subministrament.
L’Ajuntament ha adjudicat un contracte per un preu de 95.000 €. El pressupost de licitació és de 65.000€. Què ha de fer l’Ajuntament? Ampliar el crèdit Resoldre el contracte per ser nul de ple dret Pagar el preu pressupostat i no el de l'adjudicació Adjudicar el mateix contracte a una altra empresa que s'hagi presentat amb millor preu.
Segons el que disposa l'article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, quines de les següents són les quantitats que fixen els llindars dels contractes menors sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal: Els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis Els contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes Els contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis Els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes.
Correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials: Sempre Quan el seu valor estimat superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada Quan el seu valor estimat no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada No són seves les competències.
Segons el que estableix la disposició addicional II de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, en les meses de contractació: En cap cas podran formar part de les mateixes ni emetre informes de valoració d'ofertes el personal eventual. Podrà formar part de la mesa el personal funcionari interí únicament quan no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s'acrediti a l'expedient En cap cas podran formar part de les mateixes ni emetre informes de valoració d'ofertes el personal eventual i el personal funcionari interí. En cap cas podran formar part de les mateixes ni emetre informes de valoració d'ofertes el personal funcionari interí. El personal eventual podrà formar part de la Mesa únicament quan no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s'acrediti a l'expedient En cap cas podran formar part de les mateixes ni emetre informes de valoració d'ofertes dels membres electes. Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí i el personal eventual únicament quan no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s'acrediti a l'expedient.
Segons el que estableix la disposició addicional III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic: L'òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors de 5.000 €. Podrà estar assistit a la recepció pel director d'obra o el responsable del contracte L'òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors. Podrà estar assistit a la recepció per un tècnic especialitzat en l'objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director d'obra i del responsable del contracte. L'òrgan interventor podrà assistir a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors de 5.000 €. No podrà estar assistit a la recepció per un tècnic especialitzat en l'objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director d'obra i el responsable del contracte L'òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors la quantia es determini en les bases d'execució del pressupost. Podrà estar assistit a la recepció pel director d'obra i el responsable del contracte .
Un contracte administratiu que té per objecte l’adquisició d’un programa d’ordinador desenvolupat a mida és un contracte de: Subministrament Serveis Mixt D'obres.
Segons el marcat per la disposició addicional III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, es podran tramitar anticipadament els contractes el finançament depengui d'un préstec o crèdit: En cap cas, atès que només s'admet en la llei de contractes la tramitació anticipada dels contractes el finançament depengui d'una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada Sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva aprovació del pressupost de l'exercici següent Sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que vagin a finançar el contracte corresponent Cap de les anteriors respostes és correcta .
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quin és el concepte que s’entén com el límit màxim de despesa, inclòs l’impost sobre el valor afegit, que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació? El valor estimat del contracte El preu del contracte L’oferta del licitador El pressupost base de licitació.
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quin és el concepte que s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el pactat? El valor estimat del contracte El preu del contracte L’oferta del licitador El pressupost base de licitació.
Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic són funcions de la mesa de contractació: Valorar les ofertes i adjudicar els contractes Valorar les ofertes, fer una proposta d’adjudicació i supervisar l’execució dels contractes Determinar els licitadors admesos i exclosos, valorar les ofertes i fer una proposta d’adjudicació Determinar els licitadors que incorren en valors anormals i, per tant queden exclosos, valorar les ofertes i adjudicar els contractes.
L’expedient de contractació s’inicia per acord de: El departament d’intervenció El departament de contractació La mesa de contractació L’òrgan de contractació.
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, preveu que: Els terminis establerts per dies s’entendran com a hàbils, excepte que en la mateixa s’indiqui expressament que només deuen computar-se els dies naturals Els terminis establerts per dies s’entendran sempre com a hàbils Els terminis establerts per dies s’entendran com a naturals, excepte que en la mateixa s’indiqui expressament que només deuen computar-se els dies hàbils Cap de les anteriors respostes és correcta.
En el cas dels contractes menors, és necessari en tot cas: L'elaboració i l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i l'informe dels serveis jurídics Un informe de la Junta Consultiva de Contractació Només l'informe dels serveis jurídics Informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l'aprovació de la despesa i la factura corresponent.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor