option

Examen parcial 2

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Examen parcial 2

Descripción:
Constitució Espanyola de 1978

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
23/02/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 15
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Segons la Constitució Espanyola, la sobirania nacional: Correspon a les Corts Generals, en tant que representen al poble espanyol Correspon al Rei Resideix en el poble espanyol Correspon al Govern elegit directament pel poble.
La forma política de l’Estat espanyol és: L’Estat social i democràtic de Dret La Monarquia social i democràtica de Dret La Monarquia parlamentària La Monarquia institucional.
La utilització de la bandera pròpia de cada Comunitat Autònoma, regulada en la Constitució Espanyola, comporta: La possibilitat que la bandera espanyola onegi al seu costat en els actes públics. La possibilitat que totes dues voleïn juntes en els edificis oficials L’obligatorietat que la bandera de la Comunitat Autònoma de què es tracti s’utilitzi juntament amb l’espanyola en els edificis públics i en els actes oficials L’obligatorietat que totes dues s’utilitzin juntes en els actes solemnes dels òrgans oficials de la Comunitat Autònoma afectada.
Segons el Títol Preliminar de la Constitució, l’estructura interna i el funcionament dels partits polítics ha de ser: Transparent Jeràrquica Estructurada Democràtica.
El Títol què la Constitució es pronuncia sobre la suspensió dels drets i llibertats dels ciutadans és el: Preliminar Primer, Capítol 5è Primer, Capítol 6è Sisè.
El Títol en què la Constitució regula els criteris bàsics de l’Administració local és el: Cinquè Sisè Vuitè, capítol II Vuitè, capítol IV.
Per poder ser nomenat Magistrat del Tribunal Constitucional, el candidat ha d’acreditar ser un jurista de prestigi o competència reconeguts, considerant que és així si acredita: Més de quinze anys d’exercici professional Haver rebut el suport del cos o sector jurídic a què pertany, que acreditarà amb l’aportació de les signatures del màxim nombre possible de companys. Acreditar un alt reconeixement nacional en el camp en què ha exercit la seva activitat. Tenir més de deu anys d’exercici professional.
La designació dels membres del Tribunal Constitucional es fa: Per cinc anys. Per sis anys, renovant-los per terceres parts cada dos. Per tres anys, renovant-los per íntegrament al seu venciment Per nou anys, renovant-los per terceres parts cada tres.
Quina de les afirmacions següents és correcta? El President del Govern elegeix el President del Tribunal Constitucional El Defensor del Poble està legitimat per interposar recurs d’inconstitucionalitat contra les Lleis. El President del Govern està legitimat per interposar recurs d’inconstitucionalitat contra la violació dels drets reconeguts al Títol Primer de la Constitució. Qualsevol persona natural està legitimada per interposar el recurs d’inconstitucionalitat contra actes amb força de Llei.
Per interposar la qüestió d’inconstitucionalitat es requereix la signatura del següent nombre de Diputats o Senadors: Vint-i-cinc. Setanta-cinc. Cinquanta. Cap, perquè no poden fer-ho.
La majoria de 2/3 exigida per donar principi a una reforma o revisió total de la Constitució s’exigeix per a la reforma o revisió: De tots i cadascun dels seus títols. Quan afecti a dos o més dels seus títols Quan es refereixi al Títol Preliminar, al Títol Segon o a la Secció Primera del Títol Primer. Cap de les respostes anteriors és correcta.
La iniciativa per a la reforma total de la Constitució comporta: La convocatòria d’eleccions generals L’abdicació del titular de la Corona L’entrada en vigor de l’estat d’excepció La dissolució immediata de les Corts.
La qüestió d’inconstitucionalitat la pot interposar: Un Jutge, Un Tribunal. La Corona El Defensor del Poble i el President del Govern El Ministeri Fiscal.
El recurs d’empara el pot interposar: Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim. El Defensor del Poble. El Ministeri Fiscal. Totes les respostes anteriors són correctes.
Per violació de drets fonamentals i llibertats públiques, o per violació del principi d’igualtat davant la Llei i del dret a l’objecció de consciència és pot interposar: Recurs d'empara Recurs de revisió Recurs d'inconstitucionalitat Cap és correcte.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor