option
Mi Daypo

GAVÀ - ORD. MUN. SOBRE ELS USOS DE LES VIES I ESPAIS

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GAVÀ - ORD. MUN. SOBRE ELS USOS DE LES VIES I ESPAIS

Descripción:
GAVÀ - ORD. MUN. SOBRE ELS USOS DE LES VIES I ESPAIS

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
20/06/2022

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quants titols te la Ordenança municipal sobre els usos de les vies i espais públics? 1 5 4 3.
Quants articles te la Ordenança municipal sobre els usos de les vies i espais públics? 152 150 143 142.
Tria la correcta: Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de 100 fins a 600 euros; les greus amb una multa de 750 fins a 1.500 euros i les molt greus amb una multa de 1.501 fins a 3.000 euros. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de 100 fins a 500 euros; les greus amb una multa de 501 fins a 1.000 euros i les molt greus amb una multa de 1.101 fins a 2.000 euros. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de 100 fins a 450 euros; les greus amb una multa de 450,01 fins a 900 euros i les molt greus amb una multa de 900,01 fins a 1.500 euros. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa de 100 fins a 750 euros; les greus amb una multa de 750,01 fins a 1.500 euros i les molt greus amb una multa de 1.501 fins a 3.000 euros. .
Tria la correcta: Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de la sanció proposada amb una reducció del 25% de la sanció que aparegui al plec de càrrecs, en les infraccions lleus, i a la proposta de resolució, en les infraccions greus i molt greus, en un termini de 20 dies des de la seva notificació. Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de la sanció proposada amb una reducció del 50% de la sanció que aparegui al plec de càrrecs, en les infraccions lleus, i a la proposta de resolució, en les infraccions greus i molt greus, en un termini de 20 dies des de la seva notificació. Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de la sanció proposada amb una reducció del 60% de la sanció que aparegui al plec de càrrecs, en les infraccions lleus, i a la proposta de resolució, en les infraccions greus i molt greus, en un termini de 30 dies des de la seva notificació. Les persones denunciades poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de la sanció proposada amb una reducció del 45% de la sanció que aparegui al plec de càrrecs, en les infraccions lleus, i a la proposta de resolució, en les infraccions greus i molt greus, en un termini de 25 dies des de la seva notificació. .
Tria la correcta: Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en greus i molt greus. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, menys greus i greus. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus.
Les llicències per col·locar taules i cadires a la via pública poden tenir una durada específica per unes dates concretes, de temporada i/o anual. A aquest efecte s'estableixen dues temporades: Temporada A d’Estiu: De l’1 maig al 30 de setembre Temporada B d’Hivern: De l’1 d’octubre al 31 d'abril Temporada A d’Estiu: De l’1 de juny al 30 de setembre Temporada B d’Hivern: De l’1 d’octubre al 31 de maig Temporada A d’Estiu: De l’1 d’abril al 30 de setembre Temporada B d’Hivern: De l’1 d’octubre al 31 de març Temporada A d’Estiu: De l’1 d’abril al 30 de octubre Temporada B d’Hivern: De l’1 novembre al 31 de març .
Art 3.2: El menyspreu a la dignitat i els comportaments discriminatoris a les persones en l’espai públic, i en especial els adreçats a persones grans, menors, persones discapacitades físiques o psíquiques, així com l’assetjament entre menors i/o l’agressió a menors en l’espai públic es una infracció..: Greu. Molt Greu. Lleu. Més Greu.
Art 40.2: L’emissió de qualsevol senyal lumínica amb punts de llum, punters làser o objectes anàlegs que puguin alterar o destorbar les persones que condueixen vehicles, manipulin maquinària, els pilots de la navegació aèria, i a altres persones que es trobin en situacions anàlogues es una infracció..: Greu Lleu Molt Greu Menys Greu.
Segons l'article 144 "Graduació de les sancions": L'òrgan competent ha de decidir les sancions i, per fer la gradació, s'ha de tenir en compte: El coneixement o voluntat dels infractors i la capacitat econòmica del subjecte infractor. El desconeixement o voluntat dels infractors i la capacitat econòmica del subjecte infractor. L'estat mental del infractor i la capacitat econòmica del subjecte infractor. B i C son correctes.
Les infraccions administratives previstes en aquesta Ordenança es poden entendre sense perjudici que, eventualment, els fets puguin ser també constitutius d'una infracció penal? Si. No.
Es prohibeix als vehicles a motor: Utilitzar vies públiques, espais verds, parcs i jardins i, en general, qualsevol espai de domini públic, per rentar i netejar el vehicle, canviar l'oli, fer reparacions i d'altres de semblant contingut a les anteriors. Circular pels llocs destinats als vianants, pels parterres i pels camins de la zona forestal, d'acord amb el que en tot moment disposin les ordenances municipals i la legislació sectorial vigent. A i B son correctes Només es prohibeix la opció B.
L'Ajuntament, prèvia consulta de les entitats veïnals, col·locarà plafons a diferents indrets del terme municipal destinats a rebre els cartells publicitaris i editarà uns distintius per col·locar a les bústies particulars o als rebedors dels edificis que no vulguin rebre publicitat directa, de manera que el personal de les empreses distribuïdores sàpiguen en tot moment a qui i on poden repartir els prospectes i fullets? Si. No, está prohibit cualsevol col·locació de cartells a tot el terme municipal.
La utilització d'espais públics per a la realització d'espectacles i activitats recreatives, sense la corresponent llicència o autorització municipal es una: Infracció Greu Infracció Menys Greu Infracció Molt Greu Infracció Lleu.
La celebració de festes i de revetlles populars sense autorització municipal es una..: Infracció Lleu. Infracció Greu. Infracció Menys greu. Infracció Molt Greu.
Efectuar un espectacle o exercir una activitat recreativa sense obtenir prèviament la llicència o autorització municipal contitueix una: Infracció Lleu. Infracció Greu. Infracció Molt Greu. Infracció Menys Greu.
Les mercaderies, els objectes o els elements col·locats a la via pública o a les voreres que impedeixin el pas mínim, tal com determina l'article anterior, poden ser retirats per les brigades municipals, a càrrec del seu propietari i constituex una: Infracció Greu. Infracció Lleu. Infracció Molt Greu. Infracció Menys Greu.
Els treballs realitzats en la via pública i els d'edificació en quin horari s'ha d'efectuar: L'horari de treball ha de ser comprès entre les 9 i les 21 hores. L'horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. L'horari de treball ha de ser comprès entre les 10 i les 22 hores. L'horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 21 hores.
Tria la resposta correcta: Es prohibeix, des de les 21 hores fins les 7 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. Es prohibeix, des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. Es prohibeix, des de les 23 hores fins les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. Es prohibeix, des de les 20 hores fins les 7 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. .
No és permès d'espolsar robes i catifes sobre la via pública, ni tampoc des de balcons o terrasses, fora de l'horari nocturn. Si de cas, aquesta operació s'ha de fer d'una forma que no ocasioni danys ni molèsties a persones o coses. Quin es l'horari corresponent? Des de les 21 h fins les 7h Des de les 22 h fins les 8h Des de les 20 h fins les 7h Des de les 23 h fins les 8h.
Totes les activitats que puguin embrutar la via pública, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sense perjudici de les llicències o de les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen, dels seus titulars, l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar que s'embruti la via pública, com també la de netejar-ne les parts i els elements urbans que hagin estat afectats, i la de retirar els materials residuals resultants, si no, es constituirà una: Infracció Lleu. Infracció Greu. Infracció Molt Greu. Infracció Menys Greu.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor