option
Mi Daypo

GBT8

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GBT8

Descripción:
el procedimiento administrativo

Autor:
David perez macias
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
30/03/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 76
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quina norma regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques? Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. La Constitució espanyola de 1978 en l’article 168. .
En quin dels següents casos el silenci administratiu té caràcter desestimatori? totes correctes En els procediments d’impugnació d’actes. En els procediments aquells l’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic. En els procediments relatius a l’exercici del dret de petició de l’article 29 de la Constitució Espanyola. .
Pel que fa als principis generals de la Llei 39/2015, les Administracions Públiques: (assenyali la incorrecta) Serveixen amb subjectivitat els interessos generals. Actuen amb submissió plena a la Constitució, a la Llei i al Dret. Actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Totes són correctes.
On han d’informar les administracions públiques als interessats del termini màxim establert per resoldre el procediment i per notificar els actes que els posin terme, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu? En la notificació de l’acord d’iniciació d’ofici. En el moment de presentar la sol·licitud l’interessat. .
Segons l’àmbit subjectiu d’aplicació de la llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques? Aquesta llei s’aplica al sector públic. Aquesta llei s’aplica al sector públic i les empreses que treballen per al sector públic.
S’exceptua l’obligació de dictar una resolució expressa en el cas de: Pacte o conveni. Renúncia.
En el procediment administratiu, s’acordaran en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, puguin ser impulsats de forma simultània i no sigui obligat el seu compliment successiu, es denomina: Principi de simplificació administrativa. Principi de centralització administrativa.
Quin dels següents principis no és un principi general del procediment administratiu segons la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques? Brevetat. eficiencia contradiccio transparencia.
El principi del caràcter contradictori del procediment administratiu: Garanteix la igualtat dels interessats en el procediment. En cas de dubte, es tanca el procediment i es declara la seva nul•litat.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PACAP té per objecte: Regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. limon.
El termini que disposa una administració per adoptar una resolució expressa i notificar-la, es computa: Si és un procediment iniciat a sol·licitud de l’interessat, des de la data que dita sol·licitud té entrada en el registre electrònic de l’Administració o organisme públic competent per a la seva tramitació. Tant en els procediments iniciats d’ofici com a instància de part es computa des de la data que s’adopta l’acord d’incoació.
Assenyala en quin cas es produeix una suspensió automàtica del còmput del termini per resoldre un procediment i notificar la seva resolució: Quan els interessats promoguin la recusació en qualsevol moment de la tramitació d’un procediment, des que aquesta es plantegi fins que sigui resolta pel superior jeràrquic del recusat. Quan se sol·licitin informes preceptius a òrgans d’una Administració diferent.
Segons l’article 21 de la Llei 39/2015, quina de les següents afirmacions és correcta L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació excepte els supòsits de terminació del procediment per pacte o conveni. El termini màxim per notificar la resolució expressa serà de 6 mesos.
En quin dels següents casos el silenci administratiu té caràcter desestimatori? totes correctes En els procediments d’impugnació d’actes En els procediments aquells l’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic En els procediments relatius a l’exercici del dret de petició de l’article 29 de la Constitució Espanyola. .
El termini màxim per notificar resolució expressa en un procediment iniciat d'ofici s'ha de comptar segons l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Des de la data de l'acord d'iniciació Des de l'endemà a la data de l'acord d'iniciació .
El principi d’economia processal: És conseqüència del principi d’eficàcia. És conseqüència del principi de contradicció.
L'error en la qualificació del recurs per part del recurrent: No serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu veritable caràcter. Provocarà la seva nul·litat quan manqui dels requisits formals indispensables per aconseguir la seva fi. .
Tal com ens indica l'article 2 de la Llei 39/2015, l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà: Entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades a qualsevol de les Administracions Públiques. L'Administració de les Comunitats Autònomes i l'Administració Local, exclusivament.
Quina de les següents afirmacions és correcta segons l’article 21 de la Llei 39/2015: L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació excepte els supòsits de terminació del procediment per pacte o conveni. En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud no serà necessària resolució expressa. .
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim per resoldre, aquest: Serà de tres mesos i es comptarà en els procediments iniciats d’ofici des de la data de l’acord d’iniciació. Serà de sis mesos i es comptarà en tots els procediments des de la data de l’acord d’iniciació. .
El còmput del termini per resoldre un procediment i notificar la seva resolució: L’òrgan instructor pot suspendre el còmput d’aquest termini en cas d’informes preceptius que se sol·liciten a un òrgan de la mateixa Administració o d’una de diferent. Es suspèn en tot cas sempre que s’hagin de demanar informes a organismes públics o administracions diferents de les que han de resoldre el procediment.
En els procediments iniciats d'ofici, el venciment del termini màxim establert sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, produeix els següents efectes, en el cas de procediments dels quals pogués derivar-se el reconeixement o si escau, la constitució de dret o altres situacions jurídiques favorables: Desestimada per silenci administratiu. Caducada per silenci administratiu. .
En els casos de desestimació per silenci administratiu la resolució expressa posterior al venciment del termini s'adoptarà per l'Administració: Sense vinculació alguna al sentit del silenci. Mai amb caràcter desestimatori.
Es produirà la caducitat: En els procediments sancionadors, quan no recaigui resolució expressa en termini. Per inactivitat de l'interessat durant un mes.
Quines són les fases del procediment administratiu comú? Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Instrucció, ordenació, finalització i execució.
Respecte a l’acumulació: todas correctas Contra l’acord d’acumulació no és procedent cap recurs. Els procediments acumulats han de guardar identitat substancial o íntima connexió l'òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, independentment de quina hagi estat la forma de la seva iniciació, pot disposar, d’ofici o a instància de part, la seva acumulació a d’altres sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment.
Segons l’article 56.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si s’acorden mesures provisionals abans de la iniciació del procediment administratiu: Han de ser confirmades, modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment, que s’ha d’efectuar dins dels quinze dies següents a la seva adopció. Han de ser confirmades, modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment, que s’ha d’efectuar dins dels deu dies següents a la seva adopció.
En quins casos pot, l'instructor d'un procediment, rebutjar les proves proposades pels interessats: Quan siguin manifestament improcedents Quan siguin manifestament necessàries.
Segons l'article 76.2 de la Llei 39/2015, i en referència a les al·legacions marca la resposta correcta: Els defectes de tramitació que suposen paralització del procediment podran al·legar en qualsevol moment. Els defectes de tramitació que suposen omissió de tràmits es poden al·legar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
Un procediment administratiu es pot iniciar d’ofici per l’òrgan competent: todas correctas per propia iniciativa ordre superior denuncia.
L’acord d’iniciació d’un procediment sancionador ha de contenir almenys, entre d’altres: identificació de l’instructor, amb indicació expressa del règim de recusació d’aquest. Sempre s’ha de fer constar la qualificació dels fets.
Les qüestions incidentals: No en suspenen la tramitació, excepte la recusació No en suspenen la tramitació .
En la fase d’instrucció d’un procediment, quan ha de tenir lloc el tràmit d’audiència? Un cop instruït el procediment i abans de redactar la proposta de resolució. Després de redactar la proposta de resolució.
Durant el tràmit d'audiència, els interessats podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents, en un termini: No inferior a deu dies ni superior a quinze. No superior a trenta dies.
L’instructor d’un procediment, en cas d’obrir-se un període de prova: Només pot rebutjar les proves proposades pels interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant una resolució motivada. La valoració de les proves la pot fer lliurement.
La presentació d'una denúncia: No confereix, per si sola, la condició d'interessat en el procediment. Confereix, per si sola, capacitat d'obrar a l'interessat en el procediment.
Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, quina de les següents respostes és correcta respecte de la prova: El rebuig de la prova requereix resolució motivada de l'instructor. El període de prova serà entre 10 i 15 dies.
Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, en un procediment de responsabilitat patrimonial, en quin moment s’inicia el còmput del termini de prescripció del dret a reclamar, en el cas de danys físics a les persones? Des de la cura o la determinació de l’abast de les seqüeles. Transcorreguts 6 mesos des de la data de la seva producció.
El termini màxim per notificar resolució expressa en un procediment iniciat d'ofici s'ha de comptar segons l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Des de la data de l'acord d'iniciació (es esta) Des de l'endemà a la data de l'acord d'iniciació .
Segons l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts… Que no excedeixi de la meitat dels mateixos i si la circumstància ho aconsella i amb això no es perjudiquen drets de tercers. No es poden ampliar els terminis.
En el cas que s'haguessin adoptat mesures provisionals, l'acord d'iniciació del procediment haurà d'efectuar-se: Dins dels quinze dies següents a la seva adopció. Dins dels deu dies següents a la seva adopció.
Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, en la tramitació d’un procediment administratiu, quan es pot prescindir del tràmit d’audiència als interessats en el mateix? Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l’interessat. S’ha de realitzar sempre que ho demanin els interessats i en un termini no inferior a 7 dies ni superior a 10.
Els interessats podran adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici: A qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. A qualsevol moment del procediment posterior al tràmit d'audiència.
Període per a al·legacions en cas d'informació pública: En cap cas inferior a 20 dies. En tot cas inferior a 20 dies.
Un procediment administratiu iniciat per d’una denuncia d’una persona és: Un procediment administratiu iniciat d’ofici. Un procediment administratiu iniciat a sol·licitud de l’interessat o d’ofici.
Segons la Llei de procediment administratiu, quina de les següents dades no és necessari que consti en la sol·licitud que formuli un interessat? El lloc i la data. El número de telèfon.
Llevat disposició expressa en contrari, els informes seran: Facultatius i no vinculants. Vinculants i facultatius.
El termini del període de prova serà, en el procediment administratiu, de: No inferior a 10 dies ni superior a 30. 15 dies hàbils.
Un cop iniciat el procediment quin és l’òrgan competent per adoptar les mesures provisionals? L’òrgan competent per resoldre el procediment. L’òrgan competent per iniciar el procediment.
Quin és el termini per realitzar esmenes en un procediment administratiu? 10 dies ampliables, excepte processos selectius o concurrència competitiva. 20 dies. .
Quan es podrà prescindir del tràmit d’audiència? Quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions ni proves que les adduïdes per l’interessat. Quan així ho declari expressament l’Administració.
En relació als informes que se sol·liciten en la fase d’instrucció, és cert que: L’informe emès fora de termini pot no ser tingut en compte en adoptar la resolució corresponent. En tot cas s’han d’emetre en un termini de 10 dies.
D'acord amb l'article 84 de la Llei 39/2015, posaran fi al procediment administratiu: La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, quan aquest renúncia no estigui prohibida per l’ordenament jurídic, la declaració de caducitat i la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes. pepe grillo.
Respecte les actuacions complementàries que l’òrgan competent per resoldre un procediment administratiu pot decidir abans de resoldre, és cert que: Les actuacions complementaries s’han de practicar en un termini no superior a 15 dies. Les actuacions complementaries s’han de practicar en un termini no inferior a 7 dies.
La resolució d'un procediment administratiu: Ha de resoldre totes les qüestions plantejades per les persones interessades i les altres que en derivin. No pot concedir més del demanat.
De totes aquestes respostes respecte a les multes coercitives, hi ha alguna que és incorrecta? Totes són correctes Les multes coercitives seran independents de les quals puguin imposar-se en concepte de sanció. Es poden imposar per l’incompliment d'actes personalíssims. Les multes coercitives podran ser reiteratives en el temps.
Contra quins actes administratius és possible la interposició del recurs potestatiu de reposició ? Contra els actes que posen fi a la via administrativa. Contra els actes ferms en via administrativa. .
Contra quins actes cap la interposició dels recurs d’alçada? Contra els actes que no posen fi a la via administrativa. Contra els actes ferms en via administrativa. .
Quins actes esgoten la via administrativa? totes correctes Amb caràcter general aquells actes adoptats per òrgans administratius que no tenen superior jeràrquic, tret que una llei estableixi el contrari. Els acords, pactes, convenis i contractes que tinguin el caràcter de finalitzadors d’un procediment administratiu. Les resolucions dels procediments administratius en matèria de responsabilitat patrimonial.
Segons l’article 100 de la Llei de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, l’execució forçosa per les Administracions públiques haurà de respectar sempre el principi de: Proporcionalitat. Igualtat.
Segons la llei de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, com s’anomena l’efecte que causa el venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat cap resolució expressa legitima a l’interessat o els interessats, en un procediment iniciat a sol·licitud de l’interessat? Silenci Administratiu. Caducitat.
Segons la llei de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, com s’anomena el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la? Expedient Administratiu. Sentència.
Quin és el termini per interposar dictar i notificar la resolució en un recurs d’alçada? Tres mesos. 6 mesos.
Els interessats podran adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici: A qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. A qualsevol moment del procediment posterior al tràmit d'audiència. .
D’acord amb l’article 123 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el recurs de reposició: És potestatiu i s’interposa davant l’òrgan administratiu que hagi dictat l’acte objecte del recurs. És preceptiu i s’interposa davant l’òrgan superior jeràrquic del que hagi dictat l’acte objecte del recurs.
Segons l’article 98 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes de les administracions públiques subjectes a dret administratiu són immediatament executius, llevat que: todas correctas es necessiti una aprovació. Es tracti d’una resolució d’un procediment de naturalesa sancionadora contra la qual es pugui interposar algun recurs en via administrativa, inclòs el potestatiu de reposició. Es produeixi la suspensió de l’execució.
Assenyali l'afirmació correcta: Contra les disposicions de caràcter general no cabrà recurs en via administrativa. Contra les disposicions de caràcter general cabrà recurs extraordinari de revisió si es tracta d'un acte ferm en via administrativa.
Segons l’article 82 de la Llei 39/2015, dins del tràmit d’audiència les persones interessades poden al·legar i presentar els documents i justificacions que considerin pertinents: En un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, i les persones interessades poden prescindir d’aquest tràmit. En un termini no inferior a vint dies ni superior a trenta, i les persones interessades no poden prescindir d’aquest tràmit. .
Segons l’article 125 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la terminació presumpta del recurs de revisió es donarà: Als tres mesos de la seva interposició. Al mes de la seva interposició. .
Segons l’article 125 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el recurs extraordinari de revisió per manifest error de fet ha de plantejar-se: Dins dels quatre anys des de la notificació de l'acte. Als quatre anys des que es va conèixer.
Segons l’article 125 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, El recurs de revisió s'interposa contra: Els actes ferms en via administrativa. Qualsevol acte administratiu.
Quin és el termini per a la interposició d’un recurs d’alçada contra un acte administratiu exprés? Un mes. 4.
Quin és el termini per a la resolució d’un recurs d’alçada? Tres mesos. Dos mesos.
En la tramitació d’un recurs administratiu és cert que: S’ha de donar audiència a altres interessats, en cas que en hi haguessin, traslladant-los el recurs. Que hi pot haver una pluralitat de recursos administratius en relació a un mateix acte. La resolució del recurs ha de congruent amb les peticions formulades pel recurrent. Totes les respostes són correctes. .
Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, un acte dictat per un òrgan incompetent per raó de jerarquia: Pot ser convalidat. Només pot convalidar-se si és de tràmit.
Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, el recurs extraordinari de revisió s'interposarà, quan hagin influït essencialment documents o testimoniatges declarats falsos per sentència judicial ferma dins del termini de: 3 mesos a explicar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va quedar ferma 4 anys a explicar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va quedar ferma.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor