option
Mi Daypo

Guardia Urbana Barcelona Test 3

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Guardia Urbana Barcelona Test 3

Descripción:
Exercicis Tema 3 GUB

Autor:
Dani Carrasco
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
05/04/2022

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Pot delegar l'Alcalde competències a un regidor que no sigui membre de la Junta de Govern Local? Sí, en qualsevol cas. Solament per a delegacions especials amb comeses específiques. En cap cas. Solament quan les lleis o los normes no ho prohibeixin.
La qüestió de confiança respecte a l'actuació de l'Alcalde: Serà presentada pel Ple de l'Ajuntament. Serà presentada per la majoria absoluta del Ple de l'Ajuntament. Serà presentada pel grup polític al que pertany l'Alcalde. Serà presentada pel propi Alcalde.
La declaració de lesivitat en matèries competència de l'Alcaldia: Serà proposada pel Ple de l'Ajuntament. Serà aprovada per la Junta de Govern Local. Serà aprovada per l'Alcalde. És iniciativa de l'Alcalde que la presentarà al Ple.
El Ple de l'Ajuntament té com a competència: Plantejar conflictes de competències tant a altres entitats locals com a les altres Administracions Públiques. Plantejar conflictes de competències solament a altres entitats locals i no a les altres Administracions Públiques. Plantejar conflictes de competències tant a altres entitats locals com a les altres Administracions Públiques però solament si no són autonòmiques. Plantejar conflictes de competències a les altres Administracions Públiques tret que siguin entitats locals.
La Junta de Govern Local: Pot existir en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants si així ho ha determinat el seu reglament orgànic. Pot existir en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants solament quan així ho acordi el Ple del seu Ajuntament. No pot existir en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants. Pot existir en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants quan així ho determini la seva tradició històrica.
Els tinents d'Alcalde: Són sempre membres de la Junta de Govern Local. Encara que existeixi Junta de Govern Local poden no ser membres de la mateixa. No poden ser membres de la Junta de Govern Local. Si no existeix Junta de Govern Local, pot ser-ho qualsevol regidor.
Les ordenances de l'Ajuntament: Són aprovades, com el reglament orgànic del mateix, pel Ple de l'Ajuntament. Són aprovades per l'Alcalde. Són aprovades, com el reglament orgànic del càrrec, per l'Alcalde. Són aprovades, a diferència del reglament orgànic del mateix, pel Ple de l'Ajuntament.
Quina de les següents afirmacions és certa? La Comissió Especial de Comptes existeix únicament en els municipis de gran població. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions i la Comissió Especial de Comptes existeixen en tots els municipis. La Comissió Especial de Comptes existeix en tots els municipis. La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions i la Comissió Especial de Comptes existeixen únicament en els municipis de gran població.
Quina de les següents afirmacions és certa? L'aprovació de la plantilla de l'Ajuntament és competència del Ple de l'Ajuntament. L'aprovació de l'oferta de l'ocupació pública de l'Ajuntament és competència del Ple del mateix. L'elaboració de les bases de les proves per a la selecció del personal és competència de l'Alcalde. Aprovar les bases per als concursos de provisió de llocs de treball és competència del Ple de l'Ajuntament.
La sanció per infracció de les ordenances municipals serà imposada: Per l'Alcalde. Pel Ple de l'Ajuntament excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a un altre òrgan. Pel Ple de l'Ajuntament. Per l'Alcalde, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a un altre òrgan.
Corresponen al Ple de l'Ajuntament: Aquelles competències que encara que no estiguin enumerades en la Llei de 2 d'Abril de 1985 se li atribueixi expressament en altres lleis. Aquelles competències que encara que no estiguin enumerades concretament en la Llei de 2 d'Abril de 1985 no siguin expressament prohibides per la mateixa. Solament aquelles competències que apareixen enumerades en la Llei de 2 d'Abril de 1985. Aquelles competències que encara que no estiguin enumerades en la Llei de 2 d'Abril de 1985 no siguin tàcitament prohibides per la mateixa.
Els regidors que integren la Junta de Govern Local: Són triats per l'Alcalde, i dona compte al Ple de l'Ajuntament. Són triats pel Ple de l'Ajuntament. Són triats lliurement, i sense necessitat de realitzar cap tràmit, per l'Alcalde. Són triats per l'Alcalde, amb l'aprovació del Ple de l'Ajuntament.
Les competències municipals establertes en l'article 25 de la Llei de 2 d'Abril de 1985, no responen al principi de/d': Estabilitat. Desconcentració. Sostenibilitat financera. Descentralització.
El transport urbà col·lectiu és competència obligatòria dels municipis: Amb una població superior a 50.000 habitants. Amb una població superior a 20.000 habitants. Amb una població superior a 5.000 habitants. Amb una població de 50.000 habitants o superior o en aquells en què, sent inferior, així s'hagi determinat legalment.
Si en un Consell Obert, l'Assemblea Veïnal s'ha reunit per discutir un tema: El seu criteri és orientatiu per a l'Alcalde. El seu criteri és orientatiu per al Ple de l'Ajuntament. El Ple de l'Ajuntament ha de tenir en compte obligatòriament el seu criteri. L'Alcalde ha de tenir en compte obligatòriament el seu criteri.
En un Règim de Consell Obert: No hi ha regidors. No hi ha Alcalde. No hi ha Ple ni Alcalde. No hi ha òrgan de Govern del municipi.
En un Règim de Consell Obert, l'Assemblea Veïnal: La integren tots els electors. La integren tots els habitants. La integren tots els regidors. La integra l'Alcalde, juntament amb tots els habitants.
Les retribucions a percebre per part del personal de l'Ajuntament: Aquelles que no siguin fixes ni periòdiques seran distribuïdes per l'Alcalde. Les fixes i les periòdiques seran distribuïdes per l'Alcalde i les altres pel Ple. Seran sempre distribuïdes pel Ple. Seran distribuïdes sempre per l'Alcalde.
En relació amb les sancions al personal de l'Ajuntament que hagin estat imposades per l'Alcalde: Si són de separació del servei dels funcionaris haurà de donar-se compte al Ple. Haurà de donar-se compte al Ple per a la seva aprovació. No haurà de donar-se compte al Ple tret que aquest així se li exigeixi. Solament en cas d'acomiadament de treballadors laborals s'haurà de donar compte al Ple.
La competència per acordar el canvi de la capitalitat del municipi correspon: Al Ple de l'Ajuntament o, si escau, a l'Assemblea Veïnal en el règim de Consell Obert. A l'Alcalde de l'Ajuntament. Al Ple de l'Ajuntament o, si aquest ha delegat en ell, a l'Alcalde. Al Ple de l'Ajuntament o a l'Alcalde, segons el que es disposa en el reglament orgànic.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor