option

GUB TEMA 2

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GUB TEMA 2

Descripción:
Drets i deures fondamentals a la CE 1978

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/06/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 24
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
El procedimeny d'Habeas Corpus garanteix al detingut: L'assitència d'advocat en les diligències policials L'inmediata informació dels seus drets i de les raons de la seva detenció La seva immediata posada a disposició juidicial en cas de detenció legal. Cap és correcta.
L'article 24 de la Constitució espanyola regula el dret dels ciutadans d'accedir als tribunals i també el dret a: Declarar contra sí mateix La presumpció d'innocència El treball remunerat durant el temps de compliment d'una pena de presó La justícia gratuita.
Quin dels drets enumerats a continuació és considerat un dret fondamental a la Constitució? El dret a la negociació col·lectiva El dret al treball El dret a la vaga L'existència d'un règim públic de Seguretat Social.
La presó preventiva durarà el indispensable per esclarir els fets i: Com a màxim 72 hores Com a màxim 24 hores Com a màxim 48 hores Cap de les responstes es correcte.
Segons la Constitució, la defensa d'Espanya: És només un deure No és obligatòria És un dret i un deure És només un dret.
Quin d'aquests drets pot ser suspès en cas d'alarma? Inviolabilutat del domicili Cap d'aquest mencionats Vaga Secret de les comunicacions.
Quins drets gaudiran de la garantia d'un procediment preferent i sumari davant els tribunals ordinaris? Els recollits entre els articles 14 i 30.2 CE Els inclosos al capítol II del capítol I de la CE Els inclosos als articles que comprenen del 14 al 29 de la CE Tots els del títol I.
L'estat d'excepció ha de ser declarat: Pel Govern, a proposta del Congrés. Per majoria absoluta del Congrés, a proposta del Govern Pel Govern, amb autorització del Congrés. Per majoria absoluta del Congrés, amb autoritació del Govern.
El dret de reunió Requereix autorització prèvia. No requereix autorització prèvia, però sí comunicació No requereix autorització ni comunicació, sense excepcions. Es reconeix el dret a la reunió pacífica i sense armes, sense necessitat d'autorització ni de comunciació.
La inscripció en el Registre de les associacions: És constitutiva És un requisit sense la qual l'associació no produeix efectes És només als efectes de la publicitat Cap resposta és correcta.
El dret de la propietat privada: És un dret fondamental És un dret il·limitat Requereix desnvolupament per llei orgànica És un dret limitat.
El dret de petició es regula a l'article: 28 de la Constitució, i és un dret fonamental 28 de la Constitució, i no és un dret fonamental 29 de la Constitució, i és un dret fonamental 29 de la Constitució, i no és un dret fonamental.
L'article 14 de la Constitució es troba dins: La Secció Primera del Capítol Segon del Títol Primer La Secció Segona del Capítol Segon del Títol Primer La Secció Primera del Capítol Segon del Títol Segon Cap resposta és correcta.
Quins drets es desenvolupen per llei orgànica? Articles 15 a 29 Articles 14 a 29 Articles 15 a 29 més el 30.2 Articles 14 a 29 més el 30.2.
Quina durada té l'estat de setge? 15 dies 30 dies 45 dies La que sigui determinada.
Quina durada màxima té la declaració inicial de l'estat d'alarma? No té durada determinada 15 dies 30 dies 25 dies.
L'estat d'excepció té una durada màxima inicial de: 15 dies 30 dies No té durada determinada 25 dies.
L'article 14 de la Constitució reconeix el dret: A la igualtat de les persones A la vida de les persones A la igualtat dels espanyols A la vida dels espanyols.
Quines associacions són prohibides per la Constitució? La Constitució no en prohibeix Totes les associacions són reconegudes per la Constitució Les secretes Les secretes i les de caràcter paramilitar.
És possible la pròrroga d'un estat de setge? Sí No Només es pot reconvertir en estat d'excepció Només en cas d'alarma.
El dret a un habitatge digne i adequat és: Un dret fonamental Un dret Un principi que informa els poders públics Cap resposta és correcta.
Respecte de l'inviolabilitat del domicili: La policia podrà entra-hi amb un mandat del fiscal Sempre cal una resolució judicial per a entrar a un domicili Es podrà entrar-hi en cas de delicte flagrant Es podrà suspendre aquest dret per als sospitosos de delictes, d'acord amb larticle 55.2 de la Constitució.
Els drets econòmics i socials es troben regulats: Al Capítol II del Títol I de la Constitució Al capítol II del Títol II de la Constitució Al Capítol I del Títol I de la Constitució Al Títol Preliminar.
Qui té com a funció la de promoure la defensa dels drets dels ciutadans? Els poders públics El Ministeri Fiscal Les forces i cossos de seguretat Totes són correctes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor