option

GUB TEMA 3

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GUB TEMA 3

Descripción:
Estatut Autonomia / Drets i deures de l'àmbit civil i social / El Govern local

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/06/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Segons l'art 1 de l'Estatut, Catalunya és: Una nació Un país Una regió Una nacionalitat.
Segons el Preàmbul: El Parlament de Catalunya ha definit Catalunya a nació Catalunya és una nació La Constitució reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nació Cap és correcta.
Els poders de la Generalitat emanen simultàneament: De la Constitució, de l'Estatut i dels poble espanyol De la Constitució, de l'Estatut, del Parlament on es troba representada la voluntat del poble català Del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb la Constitució i l'Estatut De la Constitució, de l'Estatut i de les Corts Generals on es troba representada la voluntat del poble espanyol.
Respecte l'organització territorial, l'Estatut basa l'organització territorial pròpia de Catalunya en: Municipis, comarques i províncies Municipis, comarques i vegueries Municipis i comarques, tancant la porta a qualsevol altre distribució territorial Municipis, vegueries, comarques i els altres ens locals que les lleis determinin.
L'Estatut atribueix la condició política de catalans a: Tots els qui tinguin veïnatge civil i administratiu a Catalunya Tots els espanyols que tinguin veïnatge civil a Catalunya Tots els qui tinguin veïnatge administratiu a Catalunya Tots els espanyols que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya.
L'Estatut defineix la Generalitat com: El sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya La institució en què s'organitza territorialment Catalunya La institució que representa el Govern a Catalunya La institució que representa la comunitat autònoma de Catalunya.
Segons l'art.6 de l'Estatut, la llengua occitana, denjominada aranès a l'Aran: Només té la consideració de llengua cooficial Només té ña consideració de llengua oficial a la Vall d'Aran És la llengua pròpia de l'Aran i és oficial a Catalunya. Serà objecte d'especial respecte, protecció i desenvolumpament. .
Les Relacions de la Generalitat amb l'Estat: Es regeixen pel principi general segons el qual Catalunya és Estat Es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat Es fonamenten en el principi general segons el qual Catalunya és Estat Es fonomenten en el principi general segons el qual la Generalitat és Estat.
Respecte a la bandera de Catalunya És la tradicional de quatre barres grogues sobre fons vermell És la tradicional de quatre barres vermelles sobre fons groc i és un símbol nacional És la formada per quatre barres vermelles verticals sobre fons groc i no és un símbol nacional És la formada per cinc barres grogues sobre fons vermell.
Qualsevol persona que té veïnatge administratiu català té la condició política de català? Sí No No, ja que per gaudir d'aquesta condició cal tenir la nacionalitat espanyola Sí, tant si és espanyola com estrangera, indistintament. .
L'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya va entrar en vigor: El 2 e juliol de 2005 Va entrar en vigor després de la resolució dels recursos d'incostitucionalitat interposats contra l'Estatut El 29 de desembre de 2004 El 9 d'agost de 2006.
L'Estatut d'Autonomia consta de: Set títols numerats Nou títols en total Onze títols en total Vuit títols numerats.
El Parlament de Catalunya es troba regulat al títol: IV II III V.
El títol Preliminar de l'Estatut defineix a Catalunya: Com una nació Com una nacionalitat Com una regió Com un territori sobirà.
La parla aranesa és: Llengua oficial de Catalunya, juntament amb el català Llengua pròpia de Catalunya juntament amb el castellà i el català Llengua pròpia de l'Aran juntament amb el català i castellà. Llengua oficial a l'Aran juntament amb el català i el castellà.
L'Estatut consta de: 221 articles 222 articles 223 articles 224 articles.
L'Estatut consta de: 15 disposicions addicionals, 2 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 4 disposicions finals 18 disposicions addicionals, 4 disposicions transitòries, 2 disposició derogatòria i 1 disposicions finals 18 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposicions finals 15 disposicions addicionals, 24 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals.
Després del Títol Preliminar, quants títols conté el nou Estatut d'autonomia de Catalunya? 7 8 6 4.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya en vigor és: Llei orgànica 16/2006 de 19 juliol Llei 16/2006 de 19 juliol Llei orgànica 6/2006 de 19 juliol Llei 6/2006 de 19 juliol.
El títol primer fa referència a: Drets i deures Drets, deures i principis rectors Competències Institucions.
El Títol segon fa referència a: Drets i deures Drets, deures i principis rectors Competències Institucions.
El Títol quart fa referència a: Drets i deures Drets, deures i principis rectors Competències Institucions.
Quin dels següents òrgans ve regulat a l'Estatut d'autonomia de Catalunya? El Consell Consultiu El Tribunal Suprem El Consell de Justícia de Catalunya La Junta Local de Seguretat.
L'article 6.2 de l'Estatut estableix respecte el catlà: Que tothom té el dret i el deure d'usar Que els ciutadans de Catalunya tenen el deure de conèixer Que els ciutadans de Catalunya han d'emprar sempre Que tothom té el deure d'usar.
Com s'estructura bàsicament Catalunya en l'Estatut Municipis i comarques Municipis i províncies Municipis i regions Municipis i vegueries.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor