option

GUB TEMA 4

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GUB TEMA 4

Descripción:
El Municipi / Potestats municipals / Competencies municipals

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/06/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Segons la Llei de bases de règim local, són elements del municipi: El territori a Ceuta i a Melilla L'origanització administrativa i judicial La població Totes són correctes.
El Governs i l'administració municipal, excepte en aquells municipis que legalment funcionin en règim de Consell Obert, corresponen a: El Ple i als Regidors A l'Ajuntament A l'Alcalde A l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i la Comissió Especial de Comptes.
Els Ajuntaments estan intregats per: L'alcalde i els Regidors El Ple, l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde i la Junta de Govern Local El Ple, l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde El Ple, l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i la Comissió Especial de Comptes.
Són òrgans obligatoris en l'organització municipal d'un Ajuntament: L'Alcalde i els Regidors El Ple, l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde El Ple, l'Alcalde, el tinent d'Alcalde i la Junta de Governs Local El Ple, l'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i la Comissió Especial de Comptes.
El propis municipis, podran establir i regular altres òrgans complementaris: Quan ho cregui convenient el Ple de l'Ajuntament Mitjançant ordenances específiques Sempre i quan respongui, entre d'altres, al principi de participació ciutadana. En el cas que sigui capital de comarca.
La Junta de Govern local existirà: En tots els municipis amb població inferior a 5.000 habitants En els de menys de 5.000 habitants quan així ho disposi el seu reglament autonòmic En aquells municipis que no sent obligatori ho acordi el Ple de l'Ajuntament Totes les opcions són correctes.
No és funció de l'Alcalde: Represntar a l'Ajuntament Dictar bàndols Declarar lesius els seus actes administratius en matèria de la seva competència Exercir la prefactura de la Policia Local.
Quin de les següents no és una funcio del Ple municipal als Ajuntaments: El control i la fiscalització dels òrgans de govern L'aprovació del reglament orgànic Publicar, executar i fer complir els acords municipals L'aprovació inicial del planejament general.
La Junta de Govern Local estarà integrada per: L'Alcalde i un nombre de regidors superior a un terç del nombre legal dels membres dle ple L'Alcalde i un terç del nombre legal de membres del ple L'Alcalde i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal dels mateixos L'Alcalde i com a mínim un terç del nombre legal de membres del ple.
Són funcions de la Junta de Govern Local: L'assitència als Tinents d'Alcalde en l'exercici de les seves competencies Les atribucions que altres Administracions públiques li delegui Les atribucuions que li atribueixin les lleis Totes són funcions de la Junta de govern Local.
Tots els municipis per si o associats hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents (indica l'opció incorrecta): Enllumenat públic Cementiri Parc Públic Accés als nuclis de població.
Tots els municipis per si o associats hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents, (indica la opció correcta): biblioteca pública Mercat públic Prevenció i extinció d'incendis i salvament Control d'aliments i begudes.
La competència de prevenció i extinció d'incendis és competéncia dels municipis amb una població: Superior a 5.000 habitants Inferior a 20.000 habitants Superior a 50.000 habitants Superior a 20.0000 habitants.
En els municipis amb població de 30.000 habitants és obligatori (indica l'opció incorrecta): Protecció Civil Prestació de Serveis Socials Protecció del medi ambient Tractament de residus.
Els municipis podran sol·licitar la no prestació d'un servei mínim. atenent a les seves característiques peculiars, que resulti d'impossible o molt difícil compliment per part de l'Ajuntament; en aquest cas, la podrà concedir-s'hi una: Bonificació Exclusió Dispensa Aquest cas no es preveu en la legislació bàsica de l'Estat.
El Ple no té atribucions respecte a: Modificar el Reglament de Béns dictat per l'Administració de l'Estat Aprovar la plantilla de personal Aprovar els Pressupostos de l'Ajuntament Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
Un municipi de 46.326 habitants, quin dels següents serveis no està obligat a prestar? Protecció del medi ambient urbà Tractament de residus Prevenció i extinció d'incendis Instal·lacions espotives d'ús públic.
La presa de l'acord de la suspensió d'un municipi és una competència: De l'Alcalde o Alcaldessa Del Ple de la Corporació De la Comissió de Govern De cap d'ells.
Pot delegar el Ple una atribució? No, mai Sí, en favor de l'Alcalde per majoria absoluta del nombre legal de membre de la Corporació Sí, en favor de la Comissió de govern per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació Sí, en favor de l'Alcalde per majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
La dispensa per prestar uns serveis mínims obligatoris en un municipì s'ha de sol·licitar: A la Delegació del Govern en la comunitat autònoma A la Diputació provincial Al Ministeri de Presidència i administracions territorials A la comunitat autònoma.
Les comissions d'estudi: Han de constituir-se en tots els municipis que tinguin, com a mínim, 10.000 habitants Poder constituir-se en la resta de minicipis quan així ho acordi la Comissió de governs Haurà de constituir-se als municipis que siguin capital de comarca Totes són correctes.
No és un òrgan complementari de l'roganització municipal: La Junta de govern local El Síndic municipal de grueges La Junta local de seguretat El Consell assessor irbanístic.
A Catalunya, de forma complementària a la regulació establerta per la Llei estatal 7/1985, el règim local es regula per la/pel: Llei 57/2003 de 16 desembre Decret 3/2011 de 14 desembre Reial decret legislatiu 781/1986 Decret legislatiu 2/2003 de 27 abril.
Aprovar l'oferta d'ocupació pública és una comptència que correspon: Al Ple A la Comissió de govern A l'Alcalde A l'Alcalde sota l'autorització de la Comissió de govern.
El Síndic municipal de greuges és escollit: Pel Ple de l'Ajuntament per la majoria absoluta dels seus membres Per la Comissió de govern per majoria absoluta dels seus membres Pel ple de l'Ajuntament per majoria de 2/3 parts dels seus membres Pel Ple de l'Ajuntament per majoria de 3/5 parts dels seus membres.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor