option

GUB TEMA 5.1

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GUB TEMA 5.1

Descripción:
Carta Municipal / Competències Ajuntament en seguretat ciudadana i mobilitat

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
16/06/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Estableix l'article 8 de la Carta Municipal de Barcelona que el govern municipal actua d'acord amb els principis de: Descentralització i eficiència Descentralització i desconcentració Eficiència i eficàcia Igualtat i jerarquia.
D'acord amb la Carta Municipal de Barcelona el govern del municipi correspon a: El Consell Municipal L'alcalde o alcaldessa La Comissió del Govern Totes són correctes.
D'acord amb el Títol Premilimar de la Carta: La província de Barcelona gaudeix del règim especial establert a la Carta La ciutat de Barcelona gaudeix del règim jurídic especial establert a la Carta La Carta municipal de Barcelona no té Títol Preliminar La província de Barcelona és la capital de Catalunya.
D'acord amb l'article 1 de la Carta municipal de Barcelona: El català és la llengua pròpia de Catalunya La ciutat de Barcelona és la capital de Barcelona El president del Consell Municipal és l'Alcalde El Consell Municipal aprova o modifica el Reglament orgànic.
A Barcelona el sistema electoral: És l'establert a la legislació general sobre eleccions municipals És l'establert a la legislació general sobre eleccions generals És l'establert a la legislació general sobre elleccions autonòmiques És l'establert a la legislació general sobre eleccions provincials.
El màxim responsable de l'organització executiva de l'Ajuntament de Barcelona és: L'Alcalde El Gerent Municipal L'interventor La comissió especial de comptes.
Quantes modificacions de la carta municipal hi ha? 1 3 2 Cap.
On es recullen les funcions del Consell Municipal? A la Carta Municipal Al reglament orgànic Al reglament general A la llei de règim especial del 2006.
La Carta municipal de Barcelona és: Una carta de serveis Un reglament orgànic Normativa bàsica de l'Estat per a Barcelona Una llei de règim especial per a Barcelona.
L'escut oficial de Barcelona s'inspira: En el de Pere III, el Cerimoniós En el de Jaume I, el Conqueridor En el de Felip V En el de Carles I.
No és un mitjà de participació ciudadana establerta en el Títol quart de la Carta Municpal? Intervenció en el ple del consell municipal Iniciativa ciudadana Participació de serveis Consulta ciutadana.
Qui representa l'Ajuntament? L'Alcalde El President comunal El President local El 1er Tinent d'Alcalde.
No integren la funció pública de l'Ajuntament: Els contractats laborals El personal de carrera El personal eventual El personal polític.
Quan parlem del "tram estatal" de la carta: Ens referim al Títol competencial Parlem de la legislació de l'Estat aplicable a Barcelona Som davant de la Llei de les Corts generals que afecta exclusivament a Barcelona Són les reformes de la Carta Municipal que hi ha des de 1998.
Poden participar en una consulta ciutadana: Tot Barceloní major d'edat i de nacionalitat espanyola Tot Barceloní major de 16 anys i de nacionalitat espanyola Tot Barceloní major d'edat i de qualsevol nacionalitat Tot Barceloní major de 16 anys i de qualsevol nacionalitat.
Per la Llei 7/2010 de modificació de la Carta Municipal: Es modifica l'escut Es modifica l'escut i la bandera Es modifica la bandera S'afegeix el Títol del Consell econòmic i social.
El Consell Municipal aprova: Ordenances i reglaments Ordenances, reglaments i decrets Reglaments i decrets Totes les mencionades i bans.
L'audiència pública està oberta: A tots els ciutadans Als consellers de districte i tècnics de barri, només Només als regidors de l Ajuntament A l'equip de Govern Municipal.
No té iniciativa per a presenatr una ordenança fiscal davant el Consell Municipal? L'Alcalde La Comissió de Govern Els Consells de districte Els regidors.
Els bans dictats per l'Alcalde: Han de ser ratificats o revocats al Consell Municipal Al Consell Municipal següent s'ha de debatre la seva oportunitat Necessiten aprovació prèvia del Consell Municipal No passen pel Consell Municipal.
En quin Títol apareixen relacionades les compètencies municipals? 6 5 7 9.
Parla de la Junta arbitral de consum al Títol? 6 7 9 5.
De quin any és el tram estatal de la Carta Municipal? 2001 2006 2014 1998.
De quants Títols consta actualment la Carta Municipal? 6 7 8 9.
Rang normatiu de la Carta Municipal? Llei Reglaments Ordenança Decret governamental de la Generalitat.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor