option

GUB TEMA 6

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GUB TEMA 6

Descripción:
Institucions UE / L'Ordenament Jurídic Comunitari

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
17/06/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La Unió Europea és una organització de caràcter: Infranacional Interbiestatal Estatal Supraestatal.
El Tractat consitutiu de la CEE és de l'any: 1957 1951 1965 1986.
Són Tractats modificatius: El Tractat de fusió de 1965 i els Tractats de Roma de 1957 L'Acta Única Europea i el Tractat de Brussel·les de 1965 i el Tractat de Lisboa de 2009 El Tractat de la Unió Europea i el Tractat de la CECA El Tractat d'Adhesió de Grècia i el Tractat de la CEEA.
El dret comunitari primari: Ocupa el segon rang en la jerarquia normativa comunitària Està format pels tractats, els reglaments i les directives Està format per les normes que sorgeixen de les institucions comunitàries Està format pels Tractats constitutius i els modificatius.
Els reglaments són: Actes obligatoris del dret primari Actes no obligatoris del dret primari Actes obligatoris del dret secundari Actes no obligatoris del dret secundari.
Les normes comunitàries que només obliguen pel que fa el resultat són: Les Decisions Els Tractats Les Directives Els Reglaments.
Quin dels següents tractats fa referència al PESC? L'Acta Única Europea El de Maastrich El de Niça El d'Amsterdam.
El dret comunitari secundari: Ocupa el primer rang en la jerarquia normativa comunitària Esta format pels tractats, els reglaments i les directives Està format per les normes que sorgeixen de les institucions comunitàries Està format pels Tractats constitutius i els modificatius.
Els Tractats modificatius són: Actes obligatoris dels dret secundari Actes no obligatoris del dret secundari Formes part del dret primari Formes part del dret derivat.
Els Reglaments són d'aplicació: Secundària per a alguns dels estats membres Obligatòria per a tots els estats membres Obligatòria només per a aquells estats membres que es determinin Mai no poden ser obligatoris.
L'acte normatiu obligatori en tots els seus elements i directament aplicable és: El Reglament La Directiva La Decisió El Dictamen.
El Tractat constitutiu de la CECA es va signar a la ciutat de: Roma Maastrich París Londres.
El Parlament Europeu agrupa els seus membres per: (A) Països (B) Ideologies polítiques (C) Ordre alfabètic A i C són correctes.
El Consell té competència per aprovar: Reglaments Lleis Drectets lleis Sentències.
El Consell adopta els seus acords preferentment per: Unanimitat Majoria absoluta Majoria simple Majoria qualificada.
La Comissió és u organisme que representa: Els interessos particular dels Estats Membres Els interessos de la UE No representa interessos Els interessos dels ciutadans d'alguns Estats membres.
Al Parlament Europeu, la circumscripció electoral és: L'Estat La Comunitat Autònoma La província El municipi.
Quin dels segïents Tractats preveu la figura del President estable del Consell Europeu? L'Acta Única El Tractat de Masstricht El Tractat de Niça El Tractat de Lisboa.
El Parlament Europeo representa: Els governs dels països de la UE Els Estats de la Unió Europea Els pobles europeus que formen part de la UE Els Caps d'Estat dels països de la UE.
En l'àmbit europeu la iniciativa legislativa correspon a: El Tribunal de Justícia El Parlament La Comissió El Consell.
El Tractat que es va signar el 7 de febrer de 1992 és el: D'Amsterdam De Niça De Maastrich De Brussel·les.
Què vol dir CJAI? Coordinació en matèria de justícia i assumptes interiors Cooperació en matèria de justícia i assumptes interiors Coordinació en matèria de justícia i assumptes internacionals Cooperació en matèria de justícia i assumptes internacionals.
Són actes de dret primari no obligatori: El Reglament i la Decisió Les Recomenacions i els Dictamens Els Dictàments i les Directives Cap resposta es correcta.
En l'àmbit de la UE el principi de primacia vol dir: (A) En cas de conflicte entre una norma estatal i una europea, s'aplica preferentment l'europea (B) En cas de conflicte entre una norma interna i una europea, s'aplica preferentment l'europea (C) En cas de conflicte entre una norma comunitària i una estatal, s'aplica preferentment l'estatal Les respostes A) i B) són correctes.
El Parlament Europeu té competències: D'iniciativa legislativa, de control i d'execució D'iniciativa legislativam en matèria de relacions exteriors i pressupostàries De control polític, lesgislatives i pressupostàries De control polític, legislatives, pressupostàries i executives.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor