option

Implantació d'aplicacions web

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Implantació d'aplicacions web

Descripción:
2.Questionari GS_0376 2.1

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
04/05/2021

Categoría:
Informática

Número preguntas: 47
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Al servidor web apache poden conviure més d'una versió de php .... a. i es pot configurar la de per defecte amb el comand update-version b. i es pot configurar la de per defecte amb el comand update-alternatives c. i es pot configurar la de per defecte amb l'opció auto mode d. sempre i quan deshabilitem les que no volem usar amb a2dismod.
Les etiquetes semàntiques... a. Són etiquetes utilitzades només a pàgines web que són blogs b. Alguns exemples d'etiquetes semàntiques són <div> i <span> c. Són etiquetes per definir contenidors amb un format CSS específic d. descriuen clarament el seu significat tant per al navegador com per al desenvolupador .
Per afegir espai entre el border i el contingut de l'element pots emprar la propietat... a. border b. padding c. margin d. background-spacing.
Llenguatges i tecnologies ... a. HTML i CSS són llenguatges i tecnologies al costat del servidor. b. al costat del client: Elements incorporats amb el codi HTML, que s'han d'interpretar al navegador web. c. al costat del servidor: Elements incorporats amb el codi HTML, que s'han d'interpretar al navegador web. d. al costat del client: Elements que s'han d'interpretar al servidor web. Creen elements del servidor web que es lliuren al client.
Al navegador web a. s'interpreta i executa el codi servidor b. s'interpreta i executa el codi client c. s'interpreta i executa tant el codi client com el servidor i la resposta de la base de dades d. s'interpreta i executa tant el codi client com el servidor.
Si definir un margin: 5px 10px 15px 20px; a. És equivalent a posar: margin-top: 5px; margin-left: 10px; margin-bottom: 15px; margin-right: 20px; b. És equivalent a posar: margin-right: 5px; margin-bottom: 10px; margin-left: 15px; margin-top: 20px; c. És equivalent a posar: margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; margin-right: 15px; margin-left: 20px; d. És equivalent a posar: margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 15px; margin-left: 20px;.
Selecciona l'afirmació correcta a. MariaDB es el SGBD que va sortir de l'evolució de MySQL b. MySQL segeix l'estàndard SQL i MariaDB el NoSQL c. MySQL es un SGBD i MariaDB no d. MySQL es un SGBD opensource i MariaDB no.
El fitxer de configuració de php al servidor apache esta situat a.... a. /etc/phpversion/apache2 b. /etc/apache2/phpversion c. /etc/php d. /etc/php/version/apache2 .
XAMPP... a. és un eina integrada, que consisteix en el sistema de gestió de bases de dades MySQL o MariaDB, el servidor web Apache i els intèrprets per a llenguatges de script PHP i Perl i que només funciona al sistema operatiu Linux. b. és un eina integrada, que consisteix en el sistema de gestió de bases de dades MySQL o MariaDB, el servidor web Apache i els intèrprets per a llenguatges de script PHP i Perl i que només funciona al sistema operatiu Windows. c. és un eina integrada, que consisteix en el sistema de gestió de bases de dades MySQL o MariaDB, el servidor web Apache i els intèrprets per a llenguatges de script PHP i Perl i que només funciona al sistema operatiu MACOS d. és un eina integrada, que consisteix en el sistema de gestió de bases de dades MySQL o MariaDB, el servidor web Apache i els intèrprets per a llenguatges de script PHP i Perl i que funciona als sistemes operatius Windows, Linux i MACOS .
Selecciona l'afirmació correcta a. Per a que phpmyadmin funcioni amb apache s'ha incloure manualment la referència al fitxer de configuració de phpmyadmin dins del fitxer de configuració d'apache b. Per a que apache i phpmyadmin treballin junts s'han d'incloure les referències als seus respectius fitxers de configuració a ambos, mútuament. c. Per a que apache funcioni amb phpmyadmin s'ha incloure la referència al fitxer de configuració d'apache dins del fitxer de configuració de phpmyadmin d. Per a que phpmyadmin funcioni amb apache s'ha d'incloure la referència al fitxer de configuració de phpmyadmin dins del fitxer de configuració d'apache i es fa automàticament al finalitzar la instal·lació de phpmyadmin.
La gran fortaleça dels llenguatjes script de servidor es que.... a. milloren l'experiència d'usuari mitjançant la interactuació amb aquest b. permeten la persistència de la informació c. cap de les alternatives es correcta d. son més segurs pequè el seu codi font no es veu a la pàgina web.
Les funcions de javascript... a. Els noms de funcions poden contenir lletres, dígits, guions baixos i signes de dòlar b. Els parèntesis poden incloure noms de paràmetres separats per punt i coma: (paràmetre1; paràmetre2; ...) c. Es pot definir un valor de retorn o dos d. Només admenten un paràmetre d'entrada o cap.
La declaració: <!doctype html> defineix a. Un document HTML5 b. Qualsevol versió d'HTML c. Un document HTML antic d. Un document HTML4.
Amb PHP podem.... a. gestionar el registre d'usuari b. Totes les alternatives son correctes c. gestionar les galetes o cookies d. generar pdfs, imatges i html.
Un framework de disseny web... a. El desenvolupador no necessita plantejar-se una estructura global de l'aplicació, sinó que el framework li proporciona un esquelet que cal "omplir", la qual cosa facilita la feina, evita errors i accelera el procés. b. És un conjunt de pàgines CSS i mòduls de Javascript c. Totes les respostes són correctes d. Proporcionen un patró per al desenvolupament d'una web.
MySQL: a. Solament funciona a un ordinador on s'haja instal·lat PHP b. Solament funciona si està instal·lat juntament amb un paquet de gestió web integrat c. Cal instal·lar un servei web per que funcione correctament d. Es un Sistema gestor de base de dades (SGBD) que facilita l'accés ràpid a la base de dades .
JavaScript .... a. s'interpreta i executa al navegador però requereix que aquest estiga preparat per a això b. es un llenguatje propietari d'script de client c. el seu rendiment quan s'executa al navegador solament depen de l'ample de banda d'internet d. si no es entés pel navegador web la pàgina web no es carregarà.
Com afegim color de fons a totes les etiquetes h1? a. * h1 {background-color:#FFFFFF} b. h1.all{background-color:#FFFFFF} c. h1{background-color:#FFFFFF} d. all h1{background-color:#FFFFFF}.
Quina propietat admet valors negatius? a. margin b. padding c. border-width d. width.
Els llenguatjes script.... a. s'executen i interpreten seqüencialment si son a la part client però no a la servidor b. s'executen i interpreten seqüencialment si son a la part servidor però no a la client c. normalment s'executen i interpreten seqüencialment però no si la pàgina s'actualitza dinàmicament d. s'executen i interpreten llínia per llínia tal com s'han escrit de principi a fi.
El sistema Gestor de Bases de dades més emprat a les tecnologies web és... a. MySQL b. SQL Server c. ORACLE d. PHP.
A l'hora d'instal·lar phpmyadmin hem de tenir present... a. No fa falta tenir instal·lat MySQL prèviament b. Només funciona a servidors web que tenen un sistema operatiu basat en Linux. c. Hem d'haver instal·lat MySQL prèviament i fa falta tenir-ho actiu en el moment de la instal·lació d. Hem d'haver instal·lat MySQL prèviament però no fa falta tenir-ho actiu.
Quina de les següents NO és una característica de MySQL? a. Compleix l'estàndard SQL, la qual cosa facilita la integració de bases de dades creades en MySQL amb altres SGBD que respectin l'estàndard b. El programa s’executa com un servidor multiusuari i proporciona accés a una sèrie de bases de dades c. Està molt lligat a PHP, existeixen funcions específiques d'aquest llenguatge per a connectar i accedir a bases de dades de MySQL. d. El MySQL és un sistema de gestió de base de dades no relacional.
Quina de les següents etiquetes NO és de bloc i no té una etiqueta definalització. a. <p> b. <div> c. <br> d. <a> .
El punt i coma a javascript... a. No es recomana utilitzar punt i coma, ja que basta un salt de línea per separar múltiples sentències b. Són obligatoris per separar diferents sentències javascript. c. No són necessaris per separa múltiples sentències en una mateixa línia d. Els punt i coma separen les declaracions JavaScript i es recomana la seva utilització.
MAMP... a. és un eina integrada que només funciona al sistema operatiu Linux b. és un eina integrada que funciona als sistemes operatius Windows, Linux i MACOS c. és un eina integrada que només funciona al sistema operatiu MACOS d. és un eina integrada que només funciona al sistema operatiu Windows.
PHP es un llenguatge ..... a. propietari, multiplaforma i compatible amb diversos servidors webs i sistemes gestors de base de dades (SGBD) b. Cap de les altres alternatives es correcta c. lliure, multiplaforma i compatible amb diversos servidors webs i amb els sistemes gestors de base de dades (SGBD) MySQL i MariaDB d. lliure, propi de plataformes linux i compatible amb el servidor web Apache i diversos sistemes gestors de base de dades (SGBD).
Els següents son llenguatges d'script de servidor a. php, python i js b. r, haskell i ajax c. perl, asp i css d. Cap de les altres alternatives es correcta.
Respecte a PHP:a. /etc/php/version/apache2 a. S'interpreta a la part client b. Solament funciona a un ordinador on s'haja instal·lat MySQL c. Es el llenguatje en el que està codificat phpMyAdmin d. Solament funciona si està instal·lat juntament amb un paquet de gestió web integrat.
Els scripts de codi client... a. no poden modificar la pàgina html retornada pel servidor b. primer s'executen i interpreten i després es construeix al navegador la pàgina html c. s'executen i interpreten a la mateixa hora que la pàgina html es construeix al navegador d. no pot estar incrustat amb el codi html .
Són etiquetes per descriure llistes a. ul, ol i dl b. tr, td i th c. br i hr d. li, dt i dd .
Els llenguatges i tecnologies que trobarem a un servidor web són... a. Sistema Gestor de Bases de Dades (SGBD). És el que s'encarrega de gestionar les bases de dades. Els SGBD més utilitzats a la web són mysql, SQLite, MariaDB i ORACLE. b. Servidor d’aplicacions o contenidor Web. S'encarrega de crear llocs dinàmics emprant un llenguatge de programació d'alt nivell. Els llenguatges de programació més populars a la web són PHP. Java i Python. c. Totes les respostes són correctes d. Servidor web o servidor HTTP. S'encarrega de gestionar els arxius, les peticions i respostes HTTP entre client i servidor i la comunicació amb el servidor d'aplicacions. .
Si queremos ver el puerto de escucha configurado a MySQL debemos buscar el archivo .... a. /etc/mysql/apache2/mysqld.cnf b. /etc/mysql/my.cnf c. /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf d. /etc/mysql/mysql.conf.
LAMP ... a. es un herramienta integrada que sólo funciona en el sistema operativo MacOS b. es un herramienta integrada que sólo funciona en el sistema operativo Windows c. es un herramienta integrada que sólo funciona en el sistema operativo Linux d. es un herramienta integrada que funciona a los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS.
Selecciona la respuesta correcta a. Si especificamos un method = POST al formulario, los datos se envían al servidor a través de la URL b. El elemento <input type = "reset"> es un botón que se debe especificar siempre a un formulario y sirve para borrar las dades que ha escrito el usuario. c. El elemento <input type = "button"> automáticamente envía el formulario y ejecuta el elemento definido en el atributo action del formulario. d. Si especificamos un method = GET al formulario, los datos se envían al servidor a través de la URL .
Como podemos insertar código javascript a un documento HTML? a. Podemos escribir nuestro código javascript a un documento externo (ej. MyScript.js) y debemos referenciar de esta manera: <script src = "myScript.js"> </ script> b. Todas las respuestas son correctas c. Al mismo documento entre las etiquetas <script> </ script> d. Podemos utilizar scripts que esté guardado en un servidor web y utilizar la ruta absoluta para referenciarlo: <Script src = "https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"> </ script>.
La arquitectura web básica sigue un modelo ... a. cliente-servidor tradicional, donde los clientes acceden a los recursos del servidor Web mediante un software específico llamado navegador web. b. cliente-servidor, donde los clientes acceden a los recursos de cualquier cliente conectado a la red mediante un software especí co llamado navegador web c. peer-to-peer, donde los clientes acceden a los recursos del servidor Web mediante un software especí co llamado navegador web. d. peer-to-peer, donde los clientes acceden a los recursos de cualquier cliente conectado a la red mediante un software especí co llamado navegador web. .
La propiedad font-style para determinar el estilo de la fuente, puede tener los siguientes valores a. normal, italic y oblique b. small, medium y large c. normal, Condensed y expanded d. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
El siguiente código .... <? Php phpinfo (); ?> a. corresponde a un script php que se puede incrustar en un archivo .html para que sea ejecutado b. corresponde a un script php que se no se puede incrustarse junto con código html, javascript ni xml c. solo puede ser ejecutado en un archivo con la extensión .php d. corresponde a un trozo de código php que contiene errores.
La programación con código script cliente .... a. es una buena práctica que hace que tanto los servidores webs como los navegadores sigan más rápidos b. es una buena práctica que pero hace que sea necesario aumentar el ancho de banda de los servidores web para mantener el mismo rendimiento que si empleamos código script servidor c. se puede emplear en las webs pero no afecta al rendimiento de los servidores webs d. es una buena práctica que hace que los servidores webs sigan más rápidos.
La etiqueta <th> sirve para ... a. Describir un elemento de una lista b. Describir una la de cabecera en una tabla c. Describir una celda de datos en una tabla d. Describir una celda de cabecera en una tabla.
Para hacer una copia de respaldo o backup de la instalación y configuración del php en el servidor web .... a. tenemos que hacer una copia de la carpeta donde se encuentra la versión de php de lo que queremos hacer la copia de respaldo y los archivos de configuración de apache b. Ninguna de las otras alternativas es correcta c. tenemos que hacer una copia de la carpeta donde se encuentra la versión de php de lo que queremos hacer la copia de respaldo y las de las otras versiones porque tienen dependencias entre sí d. solamente tenemos que hacer una copia de la carpeta donde se encuentra la versión de php de lo que queremos hacer la copia de respaldo.
La correcta carga de una página web en el navegador .... a. podría mostrar un código de error devuelto por el navegador cuando no encuentra el recurso web por ejemplo b. depende de que el código servidor haya ejecutado correctamente y los accesos a la base de datos se hayan hecho satisfactoriamente c. no incluye la generación dinámica de código d. Solo depende de que el código cliente haya interpretado correctamente.
Tria l’afirmació correcta sobre AJAX… a. Es un llenguatge de script de client b. Es un llenguatge que combina javascript I xml c. Totes les alternatives son correctes d. Es responsible de l’actualització parcial de les webs.
Bootstrap… a. és el framework de codi obert mes utilizat avui en dia b. Facilita la creació de pàgines webs responsives c. Els dissenys creats amb Bootstrap són simples, nets i intuïtius d. Totes les respostes són correctes.
El fitxer de configuració de php es a. php.php b. php.conf c. php.info d. php.ini.
A un document HTML, l’etiqueta <tittle> es defineix… a. abands del <head> b. dins del <head> c. despres del <body> d. dins del <body>.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor