option

Implantació d'aplicacions web

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Implantació d'aplicacions web

Descripción:
1.Questionari GS_0376 1.1

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
04/05/2021

Categoría:
Informática

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Amb la següent instrucció UserDir private_html /var/php/ a. el servidor web cercarà la carpeta d'usuari private_html i si aquest directori no existeix continuarà la cerca amb /var/php/ b. Donarà error. Per a que funcione haurem de canviar private_html per public_html c. Donarà error perquè solament es pot configurar una carpeta d'usuari per cada usuari d. configurarem la carpeta d'usuari private_html per un usuari i /var/php/ per a un altre .
Per configurar el directori d'usuari cal a. configurar les directives UserDir amb el nom de la carpeta d'usuari i <Directory> amb la ruta sencera al directori d'usuari b. configurar les directives UserDir amb la ruta sencera al directori d'usuari i <Directory> al directori d'usuari c. configurar solament la directiva UserDir amb el nom de la carpeta d'usuari d. configurar solament la directiva <Directory> amb el nom de la carpeta d'usuari.
Si entre client i servidor s'ha d'intercanviar gran quantitat d'informació i aquesta es privada, emprarem el mètode: a. GET b. CONNECT c. GET o POST indistintament d. POST.
L'estructura modular d'apache a.diferència entre mòduls compilats i carregats en memòria i permet l'activació i desactivació de mòduls, el que es una millora. b. diferència entre mòduls compilats i carregats en memòria el que representa una penalització de rendiment c. diferència entre mòduls actius i no actius el que representa una penalització de rendiment d. carrega en memòria tots els mòduls el que representa un augment de la velocitat.
El servidor i el navegador estan comunicats mitjançant els següents protocols: a. HTTP b. URL d'Internet c. HTTP, IP, TCP (V) d. TCP/IP.
La velocitat dels servidors webs es òptima quan, quan s'implementen dins del kernel b. quan s'implementen dins del kernel i en mode usuari combinat c. quan s'executen en mode usuari amb permisos d'administrador sudo d. quan s'implementen als recursos d'usuari com a programari.
Analitza la següent instrucció i selecciona la resposta vertadera, $ sudo htpasswd -c /etc/apache2/{nom_directori}/{fitxer} {usuari} a. L'emprarem per esborrar tots els usuaris existents a la llista d'usuaris autoritzats fins ara i afegir el primer usuari a la llista a partir d'ara. b.Totes son vertaderes c. L'emprarem per afegir el primer usuari a la llista d'usuaris autoritzats i a el fitxer es creara alhora d. L'emprarem en un dels passos de configuració de l'autentificació de control d'accés Bàsica d'apache.
Els contenidors webs, a. s'instal·laven als primers servidors per generar pàgines estàtiques b. Son aplicacions que permeten generar pàgines webs dinàmicament després de rebre la confirmació del client c. Son aplicacions que permeten generar pàgines webs dinàmicament sense que el client s'adone ni faça cap acció necessària. d. com per exemple PHP, JAVA, ASP, C, Python. Etc s'instal·len al client i generen pàgines dinàmiques.
Analitza el següent codi de configuració del fitxer 000-default.conf, i selecciona l'opció vertadera: <VirtualHost *:80> .......................... <Directory "home/www"> AuthType Basic AuthName "Directori privat" AuthUserFile /etc/apache2/passwd/passwd.txt Require xxxx </Directory> </VirtualHost> a. Correspon a una configuració d'autentificació d'accés pero no funcionarà perquè la secció <Directory></Directory> ha d'estar fora de les etiquetes <VirtualHost></VirtualHost> b. Cap de les altres es vertadera c. Correspon a una configuració d'autentificació d'accés pero no funcionarà perquè el fitxer passwd ha de tindre l'extensió .htpasswd d. Correspon a una secció del fitxer 000-default.conf i les contrasenyes al fitxer passwd.txt estaran xifrades ja que es tracta d'una autorització Digest.
Els servidors webs, a. Poden implementar-se tant en mode usuari com dins del kernel b. S'implementen en mode usuari c. S'implementen dins del kernel però s'executen en mode usuari d. S'implementen dins del kernel.
La instrucció Require valid-user, a. Per a que funcione hem de canviar valid-user per el nom d'un usuari autoritzat b. controla l'accés a un recurs si s'ha creat el fitxer de contrasenyes i l'usuari esta a la llista d'usuaris autoritzats. A més demana autentificació bàsica amb un pop-up que genera el navegador. c. controla l'accés a un recurs si s'ha creat el fitxer de contrasenyes però no cal que l'usuari estiga a la llista d'usuaris autoritzats d. controla l'accés a un recurs si s'ha creat el fitxer de contrasenyes i l'usuari esta a la llista d'usuaris autoritzats.
La petició del client al servidor està composta de a. El mètode HTTP: l’acció que s’ha de fer. La capçalera conté el codi que indica si la petició s’ha complert. El contingut (text, codi HTML, imatges, etc.) del recurs demanat. b. La capçalera conté el codi que indica si la petició s’ha complert. El recurs a què s’ha d’accedir (una part de l’URL). El contingut (text, codi HTML, imatges, etc.) del recurs demanat. c. El mètode HTTP: l’acció que s’ha de fer. El recurs a què s’ha d’accedir (una part de l’URL). La informació que l’usuari envia al servidor. d. El mètode HTTP: l’acció que s’ha de fer. La capçalera conté el codi que indica si la petició s’ha complert. La informació que l’usuari envia al servidor.
Per controlar d'accés a un directori hem de fer servir, a. La directiva Require o la UserDir, depenent del fitxer de configuració. b. la directiva Require i la UserDir c. La directiva UserDir d. La directiva Require.
El servidor Apache: a. És de codi obert específic de plataformes Unix b. Funciona solament amb al sistema operatiu Ubuntu c. És de codi propietari i multiplataforma d. Cap de les altres és vertadera .
El DocumentRoot després de la instal·lació d'apache queda configurat amb la següent ruta: a. /var/www/ b. /var/www/public_html c. /home/user_name/public_html d. /var/www/html/ .
El servidors webs actuals com apache, a. Serveixen pàgines estàtiques per defecte b. Serveixen pàgines estàtiques però s'ha d'instal·lar programari addicional per que puguen fer-ho c. Serveixen pàgines dinàmiques però s'ha d'instal·lar programari addicional per que puguen fer-ho d. Serveixen pàgines dinàmiques per defecte.
A l'autentificació Digest, a. Al ser més segura tant les contrasenyes del fitxer de contrasenyes com la informació que viatja entre apache i l'ordinador que va fer la petició esta xifrada b. Cal activar el mòdul auth_digest per a que funcione aquesta utilitat c. Al ser més segura la informació que viatja entre apache i l'ordinador que va fer la petició esta xifrada i per lo tant no cal xifrar els noms d'usuaris de la llista d'usuaris autoritzats d. L'extensió del fitxer de contrasenyes ha de ser .htdigest.
El directori d'usuari per defecte a configurar és: a. /public_html b. no hi ha cap configurat per defecte c. /var/www/{user_name}/public_html d. /home/{user_name}/public_html.
Analitza el següent enllaç i selecciona les opcions vertaderes https://iedib.net:80/avirtual/course/index.php a. :80 correspon a la informació del del port del client que esta escoltant peticions. A més a més es el que esta configurat el de per defecte. b. La IP del servidor podríem posar-la a l'enllaç però ens donaria un missatge d'accés denegat. c. Podríem substituir el domini ie3dib.net per la IP del servidor i podríem accedir al recurs igualment d. :80 correspon a la informació del port del client pel que s'està enviant la informació al servidor. A més a més es el que esta configurat el de per defecte.
Amb la instal·lació d'apache, a. s'instal·len alguns els mòduls bàsics i alguns addicionals també. b. s'instal·len tots els mòduls bàsics i alguns addicionals. c. no s'instal·len tots els mòduls bàsics. d. s'instal·len solament els mòduls bàsics.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor