Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

Institucións (EP) Educación Social 2020

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Institucións (EP) Educación Social 2020

Descripción:
Test das Institucións de Eduación Permanente. (1º Educación Social 2020)

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
22/05/2020

Categoría:
Universidad
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Quen creou ASPANAS? Concello de Ourense Pais e nais de persoas con discapacidade intelectual. Non se sabe da sua orixe.
2. Con quen traballa ASPANAS? Persoas con diversidade funcional intelectual. Maiores. Persoas con enfermidades mentais.
3. Cantos talleres ocupacionais hai en ASPANAS? 1 8 12.
4. Cl é o obxetivo principal de Amaranta? Facilitar a integración personal e incorporación social de mulleres e adolescentesque sufriron situacións de exclusión e tamén foron afectadas pola prostitución Facilitar a integración persoal e incorporación de persoas migrantes Investigar a realidade social da situación de exclusión social en xeral.
5. Cales son os destinatarios de Amaranta? Menores que se atopan en situación de risco ou desamparo. Mulleres en relación ca prostitución, víctimas de trata con fins de explotación sexual, mulleres con fillos/as en situacións de vulnerabilidade ou risco social, víctimas de violencia de xénero, mulleres adolescentes e jóvenes con problemas socio-familiares Personas maiores da provincia de Ourense.
6. Cal é o obxectivo dpos talleres que realizan en Amaranta? Chegar a situacións atípicas nas que non se respetan os dereitos dos grupos vulnerables. Reflexionar e chegar a situacións cotidianas nas que non se respetan os dereitos máis básicos dos grupos vulnerables, con intención de tomar conciencia do qué podemos facer para evitalas, dende o enfoque de xénero e a promoción dos dereitos humanos. Contribuir ao cambio social por medio da concienciación de formas que non respetan os dereitos sociais.. .
7. ¿A qué colectivo atende COGAMI? Persoas con parálise cerebral Menores Persoas con discapacidade física e intelectual.
8. COGAMI é unha entidade... Pública Privada Outro.
9. ¿Qué busca o programa “Independizarte” que leva a cabo COGAMI? Aprender sobre o manexo do diñero Promocionar a autonomía personal Orientar cara o mundo laboral .
10. Down Ourense trata con persoas… con Síndrome de Down. con Síndrome de Down e discapacidade intelectual. con discapacidade intelectual.
11. ¿Quénes fundaron Down Ourense? Educadores/as sociais especialistas en Síndrome de Down. Médicos especialistas en Síndrome de Down. Pais e nais con fillos con Síndrome de Down.
12. Dous dos principais programas de Down Ourense son: Educación e Formación e empleo Atención temprana e Educación vial Educación para a saude e Vida adulta e independiente.
13. Cantos educadores e educadoras ten TRASCOS? Ningunha 1 2 3.
14. Os destinatarios de TRASCOS son… Nenos e nenas con TEA ou Asperger Nenos e nenas con TEA ou Asperger e as súas familias.
15. Qué función desempeña a Educación Social en TRASCOS? Preparar as intervencións individuais das persoas con TEA Atención ás familias Buscar e preparar as subvencións que solicita a asociación Todas son correctas.
16. Os centros Quérote Máis son... Centros que dan información e asesoramento a toda a poboación galega nas áreas ou temas nos que se poida aportar un maior coñecemento e entendemento social que facilite o crecemento persoal e a resolución de dúbidas Centros de pago que realizan servizos da Xunta de Galicia Un programa de investigación da Universidade de Santiago de Compostela .
17. Aos centros Quérote máis pode acudir... Mozos/as entre 16 e 30 anos Poboación adulta Toda a poboación sin depender da idade .
18. Que temas se tratan no Quérote Máis? Drogas e alcol. Imaxe corporal, o consumo de sustancias, a convivencia, as redes sociais e relacións afectivo-sexuais. Sexualidade.
19. En que ano chegou Proyecto Hombre a España? 1984 1994 2005.
20. É a desintoxicación o único importante no proceso de recuperación? (Proyecto Home) Sí, a partir de ahí a persoa xa pode valerse por sí mesma. Non é o único importante, pero sí o único no que se centra Proyecto Hombre. No, é moi importante traballar tamén a autoestima e mellorar o estilo de vida da persoa, involucrando tamén aos familiares.
21. ¿Qué tipo de adiccións tratan en Proyecto Hombre? Drogodependencias, ludopatía y alcoholismo Solo drogodependencias Drogodependencias y alcoholismo .
22. A qué crees que se debe o logotipo de Cruz Roja? a) Está asociado co símbolo internacional del médico b) En honra al país Suizo do que era procedente o creador c) Porque está creado pola Iglesia d) A e B son correctas .
23. Qué franxa de idade é necesaria para optar á axuda de Cruz Roja? 0 asa os últimos anos de vida 3 a 65 anos 12 a los 65 anos 18 a los 65 anos .
24. Cantos voluntarios crees que ten Cruz Roja en todo el mundo? Alrededor de 50.000 personas Alrededor de 20 millóns de persoas Alrededor de 100 millóns de persoas Incalculable.
25. As persoas usuarias dos servicios de Autismo Ourense, Qué rango de idade comprenden? De 0 a 6 años Todas las etapas del desarrollo De 0 a 20 años .
26. Qué servizos oferta “Autismo Ourense”? Atención temprana, Colexio, Transición á vida a adulta, Centro de dia e Asistente personal. Atención temprana e Transición á vida a adulta. Ninguna das anteriores. .
27. Cal é o obxectivo general de “Autismo Ourense”? Fomentar a empatía cara as persoas con Trastorno de Espectro Autista Visibilizar a situación das persoas con Trastorno de Espectro Autista. Fomentar a autonomía nas persoas usuarias de seus servizos. .
31. Qué é FADEMGA? Unha ONG Unha asociación Unha federación de asociacións .
32. Con cal colectivo traballa FADEMGA? Drogadicción Diversidade Intelectual Mulleres que sufriron violencia de xénero.
33. Para qué se crea o programa EXPRES(ARTE) de FADEMGA? Para mellorar as habilidades sociais dos/as usuarios/as Para mellorar as dotes dos/as usuarios/as en artes escénicas As dúas son correctas.
34. Qué significan as siglas EPA? (EPAPU) Educación Para Adultos. Educación de Personas Adultas. Educación Pública de Adultos.
35. Hai educadores/as socias na EPAPU de Ourense? Sí, un/ha. Sí, varios/as. No. .
36. A EPAPU ofrece: Únicamente educación básica: escritura, lectura, ... Niveis básicos de ensinanza, ensinanza secundaria, Bacharelat na modalidade semipresencial e ademáis imparte cursos de informática, inglés e francés de varios niveis. Ensianza secundaria y Bacharelato (na modalidade tanto presencial como non presencial).
37. Qué programa trata Montefiz? (CENTRO DE MENORES MONTEFIZ) Programa de educación en valores Programa de educación medioambiental Programa de educación afectivo-sexual .
38. Que tipo de menores se tratan en Montefiz? (CENTRO DE MENORES MONTEFIZ) Menores inmersos nun proceso xudicial Menores con algunha patoloxía (TDAH ou outras) As duas anteriores son correctas.
39. A que idade se atopan no centro? (CENTRO DE MENORES MONTEFIZ) Comprende toda a infancia ata a maioría de idade De 14 a 18 anos De 12 a 18 anos.
40. A qué se dedica Alborada? Á prevención da drogadicción. Á prevención e o tratamiento da drogadicción. A mellorar a calidade de vida de persoas con Síndrome de Down.
41. A Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga fundouse en? (ALBORADA) En 1972. En 1987 En 1982.
42. Cales destes programas non pertencen aos programas de Alborada? Residencia Centro de día Unidad asistencial.
43. Cales son as persoas destinatarias que acuden a Aixiña? Persoas drogodependientes, con síndrome de Down e xente con dificultades ó camiñar Persoas con diversidade funcional, familias e persoas da terceira idade. Persoas con parálisise cerebral, toxicómanos e as familias.
44. En qué duas grandes áreas actúa Aixiña? Área social e área laboral. Área social e área medioambiental. Área ambiental e área laboral.
45. Qué metodoloxía segue Aixiña? Segue unha metodoloxía xeneralizada, para todas as persoas usuarias da mesma. Segue un modelo de intervención interdisciplinar centrado na persona. Segue un modelo de actuación interdisciplinar centrado na asociación.
44. ¿Qué é Ponte nas Ondas? Unha asociación profesional da radio. Unha asociación Cultural e pedagógica. Unha asociación a favor da lingua. Unha asociación musical.
45. El Centro de Menores Monteledo está destinado a: Personas de entre 18 y 25 años Menores de entre 14 y 17 años Personas de 7 años .
46. El Centro de Menores Monteledo es: Centro de protección Centro de convivencia Centro de reforma Un centro lúdico .
47. Los centros de menores del complejo montealegre de Ourense son: Montealegre, Monteledo y Montefiz Montealegre y Montefiz En Ourense no hay centros de menores.
48. Que profesionales podemos atopar na sede MENIÑOS da cidade de Ourense? Psicólogo/a e Traballador/a Social Psicólogo/a, Educador/a Social e Traballador/a Social Psicólogo/a, Integrador/a Social e Traballador/a Social.
49. Que estratexia de traballo empregan na fundación MENIÑOS? Interdisciplinar Multidisciplinar Transdisciplinar.
49. Que programas se levan a cabo na sede de Ourense? (MENIÑOS) Atención directa á infancia e á adolescencia Prevención dende a educación Ambos .
50. Que é ARELA? Unha Casa de Familia Un centro de menores Un centro reeducativo Una residencia de mayores .
51. De cantas Casas de Familia dispón ARELA? 5 6 Ningunha .
52. É posible que unha moza/o poda continúar en ARELA despois dos 18, sen ter ningún tipo de diversidade funcional? Non, eso non é posible Sí, ata os 21 Sí, por motivos especiais, pódese dar unha prórroga de dous anos .
53. A Educación Permanente (EP) segundo a UNESCO (1997)? é unha actividade contínua ó longo da vida para obter coñecemento. é unha transformación do aprendizaxe do individuo. é unha actividade secuencial e organizada no ámbito informativo do coñecemento Ningunha é correcta.
54. A formación permanente atópase? Na formación formal. Na formación formal e non formal. Na formación formal, non formal e informal Na formación informal, na formación escolar e na formación profana .
55. A EPA comprende: A Educ. básica, a formación para o mundo laboral e a actividade cultural. A educación básica e a formación para o mundo laboral e informativo. A formación para o mundo laboral e a formación cultural Ningunha é correcta. .
56. Cal é a ordenación das ensinanzas segundo o Decreto 133/2007? Presencial, semipresencial e a distancia. Telemática, semipresencial e a distancia Presencial, semipresencial, telemática e a distancia. On-line, presencial, a distancia. .
57. Os contidos da EP na aprendizaxe non formal son? Aquelas ensinanzas e formacións fóra dos tempos escolares empregando el (?) Aqueles contidos regrados cunha pedagoxía Os precesos educativos que duran toda a vida. Os procesos de aprendizaxe que se exercen na rúa. .
58. As ensinanzas básicas iniciais comprenden? Nivel I (alfabetización) Nivel II (Consolidación) Nivel I e Nivel II Non hai niveis .
59. A Educación Permanente para a Inserción Laboral integra? As casas de oficio e talleres de formación. Formación ocupacional e escolas Obradoiros e escolas taller Formación ocupacional, escolas taller, casa de oficios e obradoiros. .
60. Dentro das ensinanzas non regradas atópanse? Escola de idiomas A preparación para as pobras libres de F.P. Os conservatorios Os I.E.S. .
61. Segundo Serrate (2005), a Educación Permanente ten como funcións: Favorecer a participación social e eliminar a exclusión O desenvolvemento da persoa eliminando a exclusión Desenvolvemento da persoa, favorecer participación eliminar exclusión Favorecer a participación na lectura e escritura. .
62. Que datas son sinaladas como importantes na EP? 1995 Tratado de Amsterdam 1968 Maio Francés 2000 Consello Europeo de Lisboa 2020 Alerta por Covid-19 .
63. A educabilidade segundo Herbart é: A posibilidade de educarse Capacidade que permite recibir influencias para mellorar coñecementos A formación que educa a formal Capacidade de aprendizaxe. .
64. En que franxa de idade se debe estar para percibir unha axuda de Cruz Vermella? de neonato ata ó fin da vida 3 a 65 anos 12 a 65 anos 18 a 65 anos .
65. As ensinanzas básicas de nivel 1 teñen… 4 cursos 2 cursos 3 cursos .
66. A Educación Permanente e a Inserción Laboral integra? As casas de oficios e talleres de formación. Formación Ocupacional e escolas taller. Formación ocupacional, escolas taller, casas de oficio. .
67. Onde se definen no ano 2006 as competencias que os ciudadanos precisan para a súa realización? No parlamento de Galicia No parlamento Español. No parlamento Europeo. .
68. A educación permanente a través da lectura conleva… A mellora da lectro-escritura. A mellora do desenvolvemento social e cultural da persoa. A mellora social do individuo. .
69. Que significado teñen as siglas RECE? Red estatal de centro europeos. Rendemento especial do comercio español. Rede Estatal de cidade europeas. .
70. Recursos da EP para traballar a igualdade de xénero a través das TIC. ABALAR, Proxecta e Parlamento Xoven. Instituto da Muller, Mulleres de Galicia. PAEBAS, REDELE. .
71. Quen expide os certificados de profesionalidade? O ministerio de Educación. O ministerio de Cultura. O ministerio de Emprego. .
72. Que é Andragoxía? Knolles di: é unha ciencia que organiza as ensinanzas das persoas adultas. A educación encarada a cativos e cativas e adolescencia. Acuñado por Knolles como un conxunto de técnicas encaradas o ensino de adultos. .
73. A fundación meniños nace en 2006? Verdadeiro Falso .
74. O obxectivo xeral da fundación Meniños é Protección de maiores e xuventude? Verdadeiro. Falso.
75. A asociación cidada de loita contra a drogadicción (Alborada) fúndase no ano? 1972 1987 1982 2002 .
76. Que é Ponte nas Ondas? Unha asociación profesional da radio. Unha asociación cultural e pedagóxica. Unha asociación a favor da lingua. Unha asociación musical. .
77. Existe a figura do Educador ou Educadora Social na EPAPU? Si. Non. Segúndo cursos. De xeito esporádico. .
78. Que colectivo se atende en Montefiz? Menores con problemas de atención. Menores en medida de internamento. Atende a colectivos vulnerables. Todas son falsas. .
79. A metodoloxía de AIXIÑA é? A metodoloxía de AIXIÑA é? Segue un modelo interdisciplinar centrado no asociacionismo. Modelo interdesciplinar centrdo no individuo. Modelo combinado interdisciplinatorio e avanzado.
80. Ós centro Quérote Máis, poden acudir? Mozos e mozas de 16 a 30 anos Poboación maior de idade Toda a poboación independentemente da idade. Poboación con problemáticas sexuais.
81. Que función desempeña o/a Ed. Social dendeTRASCOS? Preparar intervencións individuais de persoas con TEA Buscar e tramitar subvencións que solicita a asoc. Atención a familias de persoas con TEA Todas son correctas .
82. O centro de Menores Monteledo, é un centro? Un centro de protección Un centro de convivencia Un centro de reforma Un centro lúdico .
83. A que colectivo atende COGAMI? Persoas con paralese cerebral Persoas con discapacidade física ou intelectual Atención a menores Persoas con discapacidade auditiva .
84. Cales son os destinatarios dos colectivos AMARANTA? Menores en risco ou desamparados Mulleres relacionadas coa prostitución Persoas Maiores Muller maior .
85. Que é ARELA? Unha casa de familia Un centro de Menores Un centro reeducativo Unha residencia de maiores .
86. Que ofrece a EPAPU? Só educación básica (lectro-escritura) Niveis básicos de ensino, secundario, bacharelato e idiomas Ensino secundario e bacharelato, presencial e semipresencial Ensino de informática e idiomas .
87. Down Ourense trata? Persoas con síndrome de Down Persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual Persoas con discapacidade intelectual e tamén física. .
88. Que é FADEMGA? Unha asociación de atención a persoas con diversidade funcional. Unha ONG para atención a diversidde física. Unha federación de asociacións de atención a diversidade intelectual Federación Galega de empresas de axuda intelectual. .
89. En que dúas grandes áreas actúa AIXIÑA? Área social e medioambiental Área Social e Laboral Área ambiental e medioambiental Área laboral e medioambiental.
90. Que programas se levan a cabo na fundación MENIÑOS en Ourense? Atención directa a infancia e adolescencia. Atención as crianzas menores de 3 anos Prevención dende a Educación Todas as anteriores son correctas. .
91. Cal é o obxectivo de Autismo Ourense? Fomento da empatía cara as persoas con TEA Visibilizar as persoas con TEA Fomentar a autonomía das persoas usuarias do seu servizo Axudar o trato do TEA. .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor