Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

LLEI 7/1985 MUNICIPIS DE GRAN POBLACIÓ

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
LLEI 7/1985 MUNICIPIS DE GRAN POBLACIÓ

Descripción:
La Junta de govern Local

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
21/05/2020

Categoría:
Oposiciones
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Article 126.1, Organització de la junta de govern local. La junta de govern local és l’òrgan que presideix el ple. La junta de govern local és l’òrgan que presideix l’alcalde. La junta de govern local és l’òrgan que presideixen els regidors de l'Ajuntament. La junta de govern local és l’òrgan autònom de l'Ajuntament.
Article 126.1, Organització de la junta de govern local. A la junta de govern local, el ple exerceix les funcions executives i administratives. A la junta de govern local, l'alcalde no exerceix cap funció executiva i administrativa. A la junta de govern local, l'alcalde exerceix les funcions executives i administratives. A la junta de govern local,em presindent de la CCAA exerceix les funcions executives i administratives.
Article 126.2, Organització de la junta de govern local. Els membres de la junta de govern local, el nombre dels quals pot superar en 1/3 el nombre legal de membres del ple, a més de l’alcalde. Els membres de la junta de govern local, el nombre dels quals no pot superar en 3/4 el nombre legal de membres del ple, a més de l’alcalde. Els membres de la junta de govern local, el nombre dels quals pot superar en 2/3 el nombre legal de membres del ple, a més de l’alcalde. Els membres de la junta de govern local, el nombre dels quals no pot superar en 1/3 el nombre legal de membres del ple, a més de l’alcalde.
Article 126.2, Organització de la junta de govern local. Correspon a l’alcalde nomenar i separar lliurement els membres de la junta de govern local. Correspon al ple nomenar i separar lliurement els membres de la junta de govern local. Correspon al Secretari General nomenar i separar lliurement els membres de la junta de govern local. Correspon al ple separar lliurement els membres de la junta de govern local.
Article 126.2, Organització de la junta de govern local. L’alcalde no pot nomenar membres de la junta de govern local persones que no tinguin la condició de regidors. L’alcalde pot nomenar membres de la junta de govern local persones que no tinguin la condició de regidors. L’alcalde pot nomenar membres de la junta de govern local persones que no tinguin la condició de tinent-d'alcalde. L’alcalde pot nomenar membres de la junta de govern local persones que tinguin la condició de parlamentaris.
Article 126.2, Organització de la junta de govern local. Sempre que el seu nombre no superi 1/3 dels seus membres, exclòs l’alcalde, les persones que no tinguin la condició de regidors, poden ser membres de la junta de govern local. Sempre que el seu nombre no superi 2/3 dels seus membres, exclòs l’alcalde, les persones que no tinguin la condició de regidors, poden ser membres de la junta de govern local. Sempre que el seu nombre no superi 1/3 dels seus membres, inclòs l’alcalde, les persones que no tinguin la condició de regidors, poden ser membres de la junta de govern local. Sempre que el seu nombre no superi 2/3 dels seus membres, inclòs l’alcalde, les persones que no tinguin la condició de regidors, poden ser membres de la junta de govern local.
Article 126.2, Organització de la junta de govern local. Es requereix que el nombre de membres de la junta de govern local que tenen la condició de regidors presents sigui inferior al nombre dels membres presents que no tenen aquesta condició. Es requereix que el nombre de membres de la junta de govern local que tenen la condició de regidors presents sigui superior al nombre dels membres presents que no tenen aquesta condició. Es requereix que el nombre de membres de la junta de govern local que no tenen la condició de regidors presents sigui superior al nombre dels membres presents que tenen aquesta condició. Es requereix que el nombre de membres de la junta de govern local que tenen la condició de regidors presents sigui 1/15 al nombre dels membres presents que no tenen aquesta condició.
Article 126.2, Organització de la junta de govern local. Els membres de la junta de govern local poden assistir a les sessions del ple i intervenir en els debats. Els membres de la junta de govern local poden assistir a les sessions del ple però no poden intervenir en els debats. Els membres de la junta de govern local no poden assistir a les sessions del ple. Els membres de la junta de govern local poden assistir únicament a una de les sessions del ple i intervenir en els debats.
Article 126.3, Organització de la junta de govern local. La junta de govern local respon políticament davant l'alcalde de la seva gestió monetària. La junta de govern local respon políticament davant el secretari general de la seva gestió de forma solidària. La junta de govern local respon políticament davant el ple de la seva gestió de forma solidària. La junta de govern local respon políticament davant l'alcalde de la seva gestió de forma solidària.
Article 126.4, Organització de la junta de govern local. La secretaria de la junta de govern local correspon a un dels seus membres que tingui la condició de regidor, designat per l’alcalde. La secretaria de la junta de govern local correspon a un dels seus membres que tingui la condició de no regidor, designat per l’alcalde. La secretaria de la junta de govern local correspon a un dels seus membres que tingui la condició de regidor, designat pel ple. La secretaria de la junta de govern local correspon a un dels seus membres que tingui la condició de no regidor, designat pel ple.
Article 126.4, Organització de la junta de govern local. La secretaria de la junta nomèna i cessa els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes. La secretaria de la junta redacta les actes de les sessions i certificar sobre els seus acords. La secretaria de la junta és responsable de la seva gestió política davant el ple. La secretaria de la junta és responsable de la seva gestió política davant el parlament.
Article 126.4, Organització de la junta de govern local. Hi ha d’haver un òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari d’aquesta, el titular del qual és nomenat entre funcionaris d’administració local amb habilitació de carácter regional. Hi ha d’haver un òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari d’aquesta, el titular del qual és nomenat entre els interins d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Hi ha d’haver un òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari d’aquesta, el titular del qual és nomenat entre funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Hi ha d’haver un òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari d’aquesta, el titular del qual és nomenat qualsevol persona d’administració local amb habilitació de carácter regional.
Article 126.4, òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari, funcions: Assistir el regidor secretari de la junta de govern local. Exercir el comandament de la Policia Municipal. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes.
Article 126.4, òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari, funcions: Dictar bans, decrets i instruccions. Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar-ne la continuïtat. Representar l’ajuntament. Trametre les convocatòries als membres de la junta de govern local.
Article 126.4, òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari, funcions: Nomenar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions. Arxivar i custodiar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions. Dirigir la política de l'ajuntament. Decidir els empats amb vot de qualitat.
Article 126.4, òrgan de suport a la junta de govern local i al regidor-secretari, funcions: Té el tractament d’excel·lència. Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. Vetllar per la comunicació correcta i fidel dels acords.
Article 126.5 Les deliberacions de la junta de govern local són secretes. Les deliberacions de la junta de govern local no poden ser secretes. la junta de govern local no pot deliberar. la junta de govern local pot deliberar en assumptes inmobiliàris.
Article 126.5 A les sessions de la junta poden assistir els regidors no pertanyents a la junta i els titulars dels òrgans directius, en ambdós casos quan siguin convocats expressament per l’alcalde. A les sessions de la junta no poden assistir els regidors no pertanyents a la junta i els titulars dels òrgans directius, en ambdós casos quan siguin convocats expressament per l’alcalde. A les sessions de la junta poden assistir els regidors no pertanyents a la junta i els titulars dels òrgans directius, en ambdós casos quan siguin convocats expressament per l'òrgan de suport. A les sessions de la junta poden assistir els regidors pertanyents al ple i els titulars dels òrgans directius, en ambdós casos quan siguin convocats expressament per l'òrgan de suport.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, a excepció de les normes reguladores del ple i les seves comissions. L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, exclosos els orgànics, a excepció de les normes reguladores del ple i les seves comissions. L’autorització dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, a excepció de les normes reguladores del ple i les seves comissions. El control dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, a excepció de les normes reguladores del ple i les seves comissions.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: El control i la fiscalització dels òrgans de govern. L’aprovació del projecte de pressupost. La votació de la moció de censura a l’alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest. L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: La regulació del Consell Social de la ciutat. La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana. L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional dels quals correspongui al ple.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general atribuïdes expressament al ple. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al ple. Acordar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al ple. Acordar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general atribuïdes expressament al ple.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Els instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística. El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques. La determinació de les formes de gestió dels serveis.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial l’atribueixi expressament a un altre òrgan. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. Dictar bans, decrets i instruccions. La regulació de l’òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: El desenvolupament de la gestió económica. Dictar bans, decrets i instruccions. Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament. Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar-ne la continuïtat.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Dirigir la política. Representar l’ajuntament. És responsable de la seva gestió política davant el ple. Autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competencia.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Disposar despeses prèviament autoritzades pel ple, i la gestió del personal. L’estructura de l’Administració municipal executiva. L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal. Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: L’alteració de la capitalitat del municipi. L’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut. L’aprovació i la modificació de les ordenances i els reglaments municipals. Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel ple.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: L’oferta d’ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. Establir el règim retributiu dels membres del ple. L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: el nombre i el règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan. El control i la fiscalització dels òrgans de govern. La votació de la moció de censura a l’alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest. el nombre i el règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: La composició dels tribunals d’oposicions és predominantment tècnica, i tots els seus membres han de tenir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés a les places convocades. La composició dels tribunals d’oposicions és predominantment tècnica, i tots els seus membres han de tenir un nivell de titulació igual o inferior a l’exigit per a l’ingrés a les places convocades. La composició dels tribunals d’oposicions és predominantment tècnica, i no es necesita cap nivell de titulació per a l’ingrés a les places convocades. La composició dels tribunals d'oposiciones es fa a mà alçada.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Els tribunals d'oposicions no tenen cap president en la seva composició. El president del tribunal d'oposicions pot ser nomenat entre els membres de la corporació o entre el personal al servei de les administracions públiques. El president del tribunal d'oposicions pot ser nomenat entre els membres del parlament o entre el personal al servei de les administracions públiques. El president del tribunal d'oposicions pot ser nomenat entre els membres de la corporació o entre el personal eventual al servei de les administracions públiques.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: El nomenament i la cessació dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal, sense perjudici del que disposa la disposició addicional vuitena per als funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes. La votació de la moció de censura a l’alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest. Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. L’exercici de les accions judicials i administratives de tots l'òrgans. L’exercici de les accions administratives en matèria de la seva competència.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes. Les facultats de revisió d’ofici dels actes de l'alcalde. Les facultats de revisió d’ofici dels actes del ple. Les facultats de revisió d’ofici de tots els actes.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Dictar bans, decrets i instruccions. Exercir la potestat sancionadora. No pot exercir la potestat sancionadora llevat que per llei estigui atribuïda a un altre òrgan. Exercir la potestat sancionadora llevat que per llei estigui atribuïda a un altre òrgan.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva. El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques. Designar els representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels ens. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
Article 127.1, Correspon a la junta de govern local: Fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en què l’ajuntament sigui partícip. Fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en què l’ajuntament no sigui partícip. La transferència de funcions o activitats a altres administracions publiques. L’aprovació i la modificació de les ordenances i els reglaments municipals.
Article 127.2, Correspon a la junta de govern local: La junta de govern local pot delegar totes les funcions en els tinents d’alcalde, en els altres membres de la junta de govern local, si s’escau, en els altres regidors, en els coordinadors generals, directors generals o òrgans similars. La junta de govern local pot delegar amb excepcions en els tinents d’alcalde, en els altres membres de la junta de govern local, si s’escau, en els altres regidors, en els coordinadors generals, directors generals o òrgans similars. La junta de govern local no pot delegar en els tinents d’alcalde, en els altres membres de la junta de govern local, si s’escau, en els altres regidors, en els coordinadors generals, directors generals o òrgans similars. La junta de govern local pot delegar en els tinents d’alcalde, en els altres membres de la junta de govern local, si s’escau, en el president del parlament, en els coordinadors generals, directors generals o òrgans similars.
Article 127.2, Correspon a la junta de govern local: La junta de govern local pot delegar en altres membres, l’aprovació de la relació de llocs de treball, de les retribucions del personal, de l’oferta d’ocupació pública, de la determinació del nombre i del règim del personal eventual i de la separació del servei dels funcionaris, i l de l’apartat anterior. La junta de govern local no té competències de cap mena. La junta de govern local no pot delegar en altres membres, l’aprovació de la relació de llocs de treball, de les retribucions del personal, de l’oferta d’ocupació pública, de la determinació del nombre i del règim del personal eventual i de la separació del servei dels funcionaris, i l de l’apartat anterior. La junta de govern local pot delegar al secretari general, l’aprovació de la relació de llocs de treball, de les retribucions del personal, de l’oferta d’ocupació pública, de la determinació del nombre i del règim del personal eventual i de la separació del servei dels funcionaris, i l de l’apartat anterior.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor