Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESELlei Igualtat de Tracte i No Discriminació

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Llei Igualtat de Tracte i No Discriminació

Descripción:
Infraccions Llei 19/2020

Autor:
G@ndo
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
25/05/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 44
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, per llur contingut o les circumstàncies en què s’emeten, s’entonen, s’exhibeixen o es fan servir, incitin, fomentin o facilitin comportaments discriminatoris. Lleu Greu Molt Greu.
Les declaracions, gestos o insults proferits en l’espai públic que suposin tracte vexatori per a qualsevol persona. Lleu Greu Molt Greu.
Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o intimidatoris per a qualsevol persona. Lleu Greu Molt Greu.
Emetre intencionadament expressions vexatòries, injurioses, calumnioses o amenaçadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delictes d’odi contra una persona, contra el grup al qual pertany o contra la seva família que comporti discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Fer servir o emetre expressions vexatòries, injurioses, calumnioses o amenaçadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delictes d’odi en la prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions públiques o en xarxes socials. Lleu Greu Molt Greu.
Amenaçar o fer qualsevol coacció, injúria o vexació injusta de caràcter lleu en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delictes d’odi. Lleu Greu Molt Greu.
No facilitar la tasca dels serveis d’inspecció de l’Administració en el compliment dels mandats d’aquesta llei, o negar-se parcialment a col·laborar amb llur acció investigadora. Lleu Greu Molt Greu.
Incórrer amb la conducta en irregularitats formals per inobservança de les disposicions d’aquesta llei i de la normativa que la desplegui. Lleu Greu Molt Greu.
Els actes o omissions que constitueixin una discriminació, directa o indirecta, per associació o per error, i els que constitueixin inducció, ordre o instrucció de discriminar una persona amb relació a una altra que es trobi en una situació anàloga o comparable. Lleu Greu Molt Greu.
Emetre declaracions o transmetre informacions públicament, una persona física o persona jurídica, mitjançant les quals s’amenaci, s’insulti o es vexi una persona o un grup de persones. Lleu Greu Molt Greu.
Els actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de persones. Lleu Greu Molt Greu.
Emetre per qualsevol mitjà eslògans, anuncis publicitaris, missatges públics o declaracions públiques que comportin una discriminació envers una persona o el grup al qual pertany. Lleu Greu Molt Greu.
Emetre intencionadament a través de mitjans de comunicació o xarxes socials expressions vexatòries, insults contra una persona, contra el grup al qual pertany o contra la seva família que comportin discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Malmetre béns mobles o immobles propietat d’una persona, del grup al qual pertany o de la seva família per causa de discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Malmetre el mobiliari públic amb pintades que continguin insults, expressions vexatòries o símbols que provoquin el rebuig o el menyspreu envers la diversitat de les persones que són objecte de la protecció d’aquesta llei. Lleu Greu Molt Greu.
Difondre, a la via pública o dins d’un edifici, material o llibres amb contingut discriminatori. Lleu Greu Molt Greu.
Comercialitzar productes basats en estereotips corresponents als motius discriminatoris de l’art. 1. Lleu Greu Molt Greu.
Difondre material discriminatori en universitats o centres educatius o a través de mitjans de comunicació o xarxes socials. Lleu Greu Molt Greu.
Exhibir a la via pública missatges, pancartes o símbols de caràcter discriminatori o convocatòries o anuncis d’espectacles públics, activitats recreatives, actes polítics, manifestacions o reunions públiques de qualsevol índole de contingut discriminatori. Lleu Greu Molt Greu.
La reiteració en la utilització o l’emissió d’expressions vexatòries, injurioses i calumnioses en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delictes d’odi en la prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions públiques o a les xarxes socials. Lleu Greu Molt Greu.
La realització d’actes o la inclusió de disposicions o clàusules en els negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’accés a un servei o establiment públic per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1. Lleu Greu Molt Greu.
L’obstrucció o la negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de l’Administració. Lleu Greu Molt Greu.
Fer servir, en peritatges que han de tenir un ús administratiu o judicial, teories o valoracions que impliquin prejudicis corresponents a qualsevol de les situacions de discriminació regulades per aquesta llei. Lleu Greu Molt Greu.
Fer servir la malaltia mental, en el cas d’una persona que no ha estat declarada incapaç, per a limitar-ne els drets. Lleu Greu Molt Greu.
Implantar, acceptar o impulsar pràctiques laborals discriminatòries que vulnerin la dignitat de la persona o la igualtat de tracte i que promoguin la discriminació i la intolerància. Lleu Greu Molt Greu.
Denegar, un professional o un empresari, prestacions a què una persona tingui dret, en cas que la denegació estigui motivada per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1. Lleu Greu Molt Greu.
Denegar l’accés als béns i serveis disponibles per al públic, o l’oferta d’aquests béns i serveis, inclòs l’habitatge motivada per qualsevol dels motius de l’art. 1. Lleu Greu Molt Greu.
No retirar immediatament, el prestador d’un SSI, expressions vexatòries o d’incitació a la violència. Lleu Greu Molt Greu.
Colpejar o maltractar d’obra una persona sense causar-li lesió, en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delictes d’odi. Lleu Greu Molt Greu.
Elaborar, fer servir o difondre en centres educatius llibres de text o materials didàctics que presentin les persones com a superiors o inferiors en dignitat humana en funció de l’orientació o la identitat sexual o l’expressió de gènere, o que incitin a la violència per aquest motiu. Lleu Greu Molt Greu.
La comissió de 3 infraccions lleus, o més, sempre que en el termini de l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per 2 infraccions lleus mitjançant resolució administrativa ferma. Lleu Greu Molt Greu.
Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple, de l’art. 4. n. Lleu Greu Molt Greu.
L’assetjament discriminatori de l’art. 4.e. Lleu Greu Molt Greu.
La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics a persones i grups que promoguin qualsevol discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, actes polítics, manifestacions o reunions públiques que tinguin un caràcter discriminatori en tant que s’hi atempti contra la igualtat de tracte o s’hi vulneri la dignitat de les persones, s’hi practiquin o promoguin conductes d’intolerància, d’odi o de violència o s’hi inciti a qualsevol forma de discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Els comportaments agressius que acompanyin qualsevol forma de discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Les represàlies a què fa referència l’art. 4.y. Lleu Greu Molt Greu.
Acomiadar un treballador, a l’empara de la legislació laboral, per qualsevol motiu de discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Aplicar criteris de selecció de personal que comportin discriminació en l’accés a l’ocupació, tant si és per la via de la petició de dades de caràcter personal com si és per la via de l’establiment de condicions particulars en els processos de selecció o per la via de la publicitat o la difusió que se’n faci per qualsevol mitjà. Lleu Greu Molt Greu.
Impedir expressament a algú de fer un tràmit, fer ús d’un servei públic o accedir a un establiment obert al públic, per qualsevol motiu de discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Abstenir-se d’intervenir, les persones que tinguin el deure d’intervenció, davant qualsevol discriminació. Lleu Greu Molt Greu.
Exercir una pressió intensa sobre una autoritat o càrrec públic, un agent de l’autoritat, un funcionari o un empleat públic sobre les potestats administratives que li corresponguin per a l’execució de les mesures regulades per aquesta llei i per la normativa que la desplegui. Lleu Greu Molt Greu.
La comissió de 3 infraccions greus, o més, sempre que en el termini dels 2 anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions greus mitjançant resolució administrativa ferma. Lleu Greu Molt Greu.
Denunciar test Condiciones de uso