option
Mi Daypo

mossos d'esquadra (examens anteriors)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
mossos d'esquadra (examens anteriors)

Descripción:
preguntes relacionades amb temari Mossos

Autor:
david
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
25/11/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 100
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Què estableixen les clàusules terra en relació amb un préstec hipotecari? L’EURIBOR. L’IRPF. Els interessos màxims a pagar en les quotes encara que els interessos ordinaris pugin. Els interessos mínims a pagar en les quotes encara que els interessos ordinaris baixin.
La deontologia professional és: Un conjunt de normes i reglaments. Un codi de primers auxilis. Un conjunt de regles i principis ètics. Un conjunt de serveis al ciutadà.
La Sala de Coordinació Interpolicial de Catalunya va ser creada per: Possibilitar la coordinació policial en l’àmbit institucional. Conèixer la delimitació de les funcions policials. Possibilitar la coordinació policial en l’àmbit operatiu. Preparar i liderar les reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya.
L’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, correspon a la Generalitat: La inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acompleixen a Catalunya. La creació i organització de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. La regulació, planificació i execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil. La creació i autorització de joc i apostes i llur regulació.
Quin dret tracta de garantir l’àmbit de privacitat de la persona dins l’espai físic del seu domicili: El dret a la intimitat. El dret a la llibertat. El dret a la inviolabilitat del domicili. El dret al secret de les comunicacions.
Quin comte, fundador del Casal de Barcelona, reuní diferents comtats i repoblà les planes interiors de la Catalunya central? Carles Martell. Guifré el Pilós. Borrell II. Carlemany.
A Catalunya, cap al final del segle XVIII, es va començar a popularitzar el treball en el sector: De la llana Del cotó Del lli. Del cànem.
La regulació de les competències de la Generalitat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006, estableix que les competències de la Generalitat són de tres tipus: Inclusives, compartides i executives. Compartides, executives i organitzatives. Exclusives, compartides i executives. Compartides, executives i transmissibles.
Els principis que configuren el poder judicial són: La legalitat i la imparcialitat. La independència i la mobilitat. L’exclusivitat i la unitat jurisdiccional. L’especialització i la compatibilitat.
La INTERPOL és una organització policial: Que centralitza les informacions i documentacions sobre delinqüència entre les diferents comunitats autònomes D’àmbit mundial per prevenir, detectar i combatre el delicte. Que intervé en assumptes de caràcter policial i polític. Que intervé exclusivament en assumptes policials d’àmbit europeu.
La unitat local bàsica de l’organització territorial és: La província. La vegueria. El municipi. La diputació.
Són institucions catalanes de rellevància estatutària, entre d’altres: El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell Intercomarcal de Catalunya. El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i el Consell de Telecomunicacions de Catalunya. El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Consell General Judicial.
El Consell de Cent, una institució molt representativa de l’administració local de Barcelona, estava compost: Per l’estament militar. Per cent prohoms de la ciutat. Per l’estament religiós. Pels cinc consellers que governaven la ciutat.
El punt més elevat de Catalunya, amb 3.143 m és: El Puig Neulós. La Tossa Plana de Lles. La Pica d’Estats. El Puigmal.
El sistema d’informació Schengen (SIS): És un instrument de seguiment del cens de persones Schengen. És un sistema informàtic d’introducció i consulta de dades per a la recerca de persones i objectes. És un sistema informàtic de vigilància de transaccions monetàries. És un sistema d’informació per a la realització de gestions policials duaneres.
L’any 1640 es produí una revolta social a diferents ciutats, sobretot a Barcelona, anomenada: La Guerra dels Trenta Anys. La Guerra dels Segadors. La Guerra de Successió. La Primera Guerra Carlina.
Quin nom reben a Catalunya les guerres napoleòniques? Guerra del Francès. Guerra Carlina. Guerra de Successió. Guerra Gran.
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a àmbit d’actuació el conjunt del territori de Catalunya i no exerceix les seves funcions en els camps de: La seguretat pública i l’ordre públic. La policia administrativa. La policia judicial. La policia fiscal.
Quina institució de la Unió Europea garanteix la interpretació i aplicació del dret comunitari? La Comissió de la Unió Europea. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea.
El Servei Català de Trànsit i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, entre d’altres, estan adscrits a: El Gabinet Tècnic. El Gabinet del Conseller. La Direcció de Serveis. La Secretaria General del Departament d’Interior.
El Ministeri Fiscal: És l’òrgan de govern del poder judicial. És el conjunt de mitjans personals i materials destinats a l’organització de les activitats relacionades amb la justícia. No forma part del poder judicial. És l’òrgan que interpreta la Constitució espanyola.
El català és una llengua romànica que prové del: Retoromànic. Romanès. Llatí. Sard.
El naixement de la prosa literària en català comença a la segona meitat del segle XIII, amb l’obra de: Joaquim Rubió i Ors. Pompeu Fabra. Víctor Balaguer. Ramon Llull.
L’organisme encarregat del procés formatiu exigible als cossos de policia i al personal de protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments és: El Servei de Formació Policial. La Direcció de Serveis. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Sub-direcció General de Gestió del Coneixement.
Els reglaments que regulen aspectes d’àmbit intern de l’Administració que no afecten de forma directa els drets i els interessos dels ciutadans s’anomenen: Organitzatius. Jurídics. Executius. Independents.
Quin d’aquests rius de Catalunya no pertany al vessant mediterrani? El Foix. El Gaià La Garona La Tordera.
A Catalunya, al primer terç del segle XX, Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó van ser líders destacats del següent partit polític: Front Democràtic de Catalunya. Lliga Regionalista. Partit Socialista Unificat de Catalunya. Front d’Esquerres.
Els drets que han de ser respectats per garantir que els processos penals es desenvolupen d’acord amb la Constitució espanyola són: el dret a la llibertat, el dret a la inviolabilitat del domicili, el dret al secret de les comunicacions i: El dret al sufragi. El dret a la tutela judicial efectiva. El dret administratiu. El dret a la innocència prèvia.
Durant el segle XV, Joanot Martorell, va escriure la següent obra mestra de la narrativa medieval: Curial e Güelfa. Roís de Corella. Tirant lo Blanc. L’Espill.
Quin dels següents països no aplica l’Acord de Schengen? Espanya. Irlanda Suècia Luxemburg.
En el camp del dret públic, s’utilitza l’expressió competència per designar: El conjunt d’actuacions possibles sense supervisió legal. El conjunt de funcions que l’ordenament jurídic atribueix a un subjecte públic en una determinada matèria. El conjunt d’activitats que no requereixen auditoria jurídica. La capacitat d’actuació coordinada de la Policia.
A partir de 1994 es va iniciar el desplegament dels Mossos d’Esquadra en el territori català, en substitució de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat. Per quina comarca va començar? Osona Anoia Barcelonès Garrotxa.
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra determina que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra s’estructura jeràrquicament en les escales següents: Escala intermèdia, escala executiva, escala superior, escala operativa i escala de suport. Escala operativa, escala executiva, escala superior, escala de suport i escala bàsica. Escala bàsica, escala intermèdia, escala executiva, escala superior i escala de suport. Escala bàsica, escala intermèdia, escala executiva, escala judicial i escala d’inspecció.
La Comissaria Superior de Coordinació Central: Supervisa les operacions i les actuacions de les diferents sales de comandament. Vetlla per la seguretat ciutadana des de la proximitat territorial. Coordina les diferents comissaries generals que donen resposta global a les funcions de caire més especialitzat. Defineix els criteris relatius als sistemes d’informació policial.
La Junta de Seguretat de Catalunya és un òrgan de composició paritària entre la Generalitat i l’Estat i és presidida pel/per la: Conseller/a d’Interior Ministre/a d’Interior. President/a de la Generalitat. Conseller/a de Justícia.
El concepte que representa el màxim exponent de la interconnexió de dispositius a través d’Internet, els quals poden estar orientats a múltiples funcions, com ara videovigilància, domòtica, automoció, etc. és: Multimèdia. Hipermèdia. Internet de les coses (IoT). Big data.
El/la president/a de la Generalitat ha de ser elegit pel Parlament de Catalunya entre els seus membres, per: Majoria absoluta en primera votació o per majoria simple a les 24 hores. Majoria simple en primera votació o per majoria absoluta a les 48 hores. Majoria absoluta en primera votació o per majoria simple a les 48 hores. Majoria simple en primera votació o per majoria absoluta a les 24 hores.
Quin d’aquests països té un model d’estat federal? Xile. Suissa França Irlanda.
Quin dels següents òrgans està integrat en el sistema de seguretat pública de Catalunya: El Ministeri Fiscal. El Síndic de Greuges. L’Audiència Provincial. La junta local de seguretat.
A quina ciutat té lloc el lliurament del Premi Nobel de la Pau? Estocolm. Oslo. Londres Viena.
En quina zona emblemàtica de Barcelona es troba ubicat el Parlament de Catalunya? Ciutat de la Justícia. Parc de la Ciutadella. Drassanes. Plaça de Sant Jaume.
La seguretat de la informació i la seguretat informatica són: Conceptes diferenciats i amb activitats distintes. Conceptes similars i intercanviables. Conceptes iguals i ambles mateixes activitats. Conceptes diferenciats pero amb les mateixes activitats.
El procediment d'habeas corpus és una garantia del dret a la: Propietat Llibertat Intimitat Llibertat religiosa.
Qui inicia l'expansió de la Corona Catalanoaragonesa? Pere el Católic. Jaume 1 el Conqueridor. Ramon Berenguer IV. Guifré el Pilós.
El Codi d'etica de la Policia de Catalunya: Reglamenta practiques policials concretes i específiques. Estableix els límits de la intervenció policial i la comunicació jerarquica. Identifica el conjunt de principis, valors i competéncies que inspiren la funció policial. És el garant d'una correcta distribució de funcions i tasques.
Els valors de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra es concreten en: Proximitat, eficacia, agilitat, resposta rapida i atenció. Eficacia, compromís, honestedat i voluntat de servei. Proximitat, compromís, integritat, voluntat de servei i eficacia. Compromís, proximitat, rapidesa de servei i eficacia.
La Mancomunitat de Catalunya fou dirigida fins al1917 per: Francesc Cambó. Ferrer i Guardia. Francesc Macia. Enric Prat de la Riba.
On és la seu principal de la UNESCO? A Nova Jersey. A París. A Londres. A Nova York.
La Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra en el marc del Sistema de gestió de la qualitat ha incorporat dos processos: el procés d'atenció a les víctimes de violencia masclista, domestica i altres víctimes vulnerables i: El procés d'investigació criminal. El procés de garantía de la seguretat viaria. El procés d'ordres de protecció de violencia masclista. El procés de la detenció.
Un reglament execut iu és una disposició escrita que dicta l'Administració pública en virtut d'una competencia propia i que permet: Establir una norma interna de l'Administració. Desplegar o executar una llei previa. Regular els tractats entre comunitats autónomes. Crear les lleis.
A Catalunya, les polítiques a favor de la igualtat d'oportunitat s entre homes i dones es desenvolupen a través de plans plurianuals que s'elaboren, planifiquen i executen mitjanc;ant: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'lnstitut Catala de les Dones. L'Organització Internacional del Treball. Diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
La desamortització (venda de t erres de l'església) tenia com a finalitat: Eixugar el déficit de la hisenda i pagar l'exércit que combatia els carlistes. Fer que la pagesia accedís a la propietat de la terra. Sancionar el braç eclesiàstic. Augmentar els ingressos dels gremis de l'época.
Quin dels paisos següents utilitza l'euro com a moneda nacional? Regne Unit. Italia. Dinamarca. Noruega.
La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, com a policia ordinaria i integral, exerceix les funcions de policia de seguret at ciutadana, policia judicial i: Policia administrativa. Policia criminal. Policia de delictes económics i del joc. Policia fiscal.
La Carta de Serveis de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra és un document que se centra en: El resum d'horaris i serveis periódics de la policia. El control pressupostari del servei. La ciutadania i la seva satisfacció pel que fa a la prestació del servei. El resum del Pla general de serveis de seguretat de Catalunya.
Quin t i pus de norma regula el desenvolupament dels drets f onamentals o les Llibertats públiques? Decret. Ordre. Llei organica. Llei consuetudinaria.
Quin d'aquests és el primer text escrit en catala? Forum ludiciorum. Homilies d'Organya. Usatges de Barcelona. Blanquerna.
Dels 135 diputats i diputades del Parlament de Catalunya, 15 són escollits perla circumscripció de: Tarragona Lleida Girona. Barcelona.
El Pavelló Mies van der Rohe va ser creat: Pera l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Pera l'Exposició Universal de Barcelona del 1888. Peral Fórum Universal de les Cultures del 2004. Per als Jocs Olímpics del 1992.
Els reglaments comunitaris són: Actes d'abast general, obligatoris i directament aplicables a cada estat membre. Actes no obligatoris que vinculen jurídicament el seu destinatari, pero no tenen eficacia jurídica immediata. Actes particulars, obligatoris per als seus destinataris. Actes no vinculants que expressen un judici o valoració respecte a una determinada actuació d'un o més estats membres.
Entre els principals órgans de coordinació i participació entre la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i els diferents cossos locals de policia en materia de seguretat hi ha: La Junta de Seguretat de Catalunya. La Comissió de Policia de Catalunya. La Sala Central de Comandament. La Comissió del Govern pera la Seguretat.
A Catalunya, el clima és de tipus: Mediterrani continental. Àrid. Mediterrani temperat. Tropical.
Les tres propietats essencials perqué la signatura electrónica gaudeixi de confiança són: Autenticitat, integritat i seguretat del missatge. Autenticitat, integritat i no repudi. Autenticitat, integritat i repudi. Autenticitat, integritat i confidencialitat.
Qui proposa el president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? El president de la Generalitat. El ministre de Justícia. El Consell d'Estat. El Consell General del Poder Judicial.
A quina escala pertany la categoria d'inspect or/a de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra: Basica. Intermedia. Executiva. Superior.
Les garanties per a la protecció dels drets es classifiquen en tres grups: lndividuals, de participació i socials. Personals, socials i laborals. Normatives, institucionals i jurisdiccionals. Organitzatives, jurisdiccionals i personals.
El Centre de Coordinació Operativa de Cat alunya (CECAT) l'organitza, coordina i supervisa: El Gabinet Técnic del Departament d'lnterior. La Direcció General de Protecció Civil. Les Subdireccions Territorials d'lnterior. La Direcció General d'Administració de Seguretat.
Les polítiques d'igualtat d'oportunitat s entre dones i homes consist eixen en la det erminació i adopció de mesures per part de les institucions públiques amb l'objectiu de pal·liar i resoldre les situacions de desigualtat en els aspectes de la vida: Laborals i personals. Familiars i laborals. Polítics, económics, socials i culturals. Personals i estructurals.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) té rang de: Llei ordinaria. Llei organica. Reial decret llei. Llei marc.
Quina institució comunitaria és l'órgan intergovernamental en que els membres representen els interessos del seu est at dins l'ambit de la Unió Europea? El Consell de la Unió Europea. La Comissió de la Unió Europea. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia Europeu.
La Comissaria General d'lnformació forma part de la: Comissaria Superior de Coordinació Central. Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Comissaria General Técnica de Planificació de la Seguretat. Sala Central de Comandament.
Jacint Verdaguer (1845-1902) destaca com a: Poeta. Pintor. Músic. Militar.
La figura del Defensor/a del Poble pertany al grup de garanties: Estratègiques. Normatives. Institucionals. Jurisdiccionals.
Els municipis estan representats per: Consellers/es. Diputats/ades. Gestors/es. Regidors/es.
La Divisió d’Afers Interns s’encarrega de: Les tasques de mediació i la resolució alternativa de conflictes socials en matèria de seguretat. L’elaboració de material de caire jurídic i de les relacions amb els organismes judicials en què intervinguin membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Les relacions protocol·làries i la definició de les polítiques de comunicació. Les funcions relacionades amb les activitats presumptament il·lícites o contràries a l’ètica professional que puguin comportar sancions disciplinàries dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Quina escala de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra comprèn les categories de mosso/a i de caporal/a? Bàsica. Intermèdia. Executiva. Superior.
La ciutat més important de la Catalunya romana fou: Barcino. Cartago Nova Llerda Tarraco.
Quins climes de Catalunya es caracteritzen per tenir més estabilitat de les temperatures? Continentals. Interiors. D’alta muntanya. Litorals.
Les garanties específiques del procés penal són: dret a ser informat de l’acusació, dret a no declarar contra un mateix i a no confessar-se culpable i: Dret a recórrer la decisió. Dret a una resolució motivada. Dret a la presumpció d’innocència. Dret a utilitzar mitjans de prova pertinents.
Quina de les següents potestats s’atribueix a les Corts Generals? Judicial. Executiva. Sancionadora. Legislativa.
L’elecció de consellers/es del ple del consell comarcal és de caràcter: Directe. Indirecte. Voluntari Parlamentari.
Les quatre comissaries generals que componen la Comissaria Superior de Coordinació Central són: la Comissaria General d’Investigació Criminal, la Comissaria General d’Informació, la Comissaria General de Recursos Operatius i la: Comissaria General de Mobilitat. Comissaria General de Coordinació Territorial. Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat. Comissaria General de Proximitat i Atenció al Ciutadà.
Els principis bàsics d’actuació de les forces i els cossos de seguretat s’ordenen en sis eixos fonamentals: adequació a l’ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament de les persones detingudes, dedicació professional, secret professional i: Subordinació. Responsabilitat Discrecionalitat. Autonomia.
El català és una llengua: Romànica. Celta. Germànica. Eslava.
Catalunya està formada per tres grans unitats de relleu, que són: Els Pirineus, la Depressió Central i el Sistema Mediterrani. Els Pirineus, les Comarques Centrals i les Terres de l’Ebre. Els Pirineus, la Serralada Transversal i les Planes Litorals. Els Pirineus, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona.
Les Corts Generals tenen una estructura bicameral formada pel Congrés dels Diputats i: El Consell d’Estat. El Senat. El Consell de Ministres. El Govern.
La Unió Europea és una organització supraestatal, basada en la unitat política, econòmica i monetària, construïda mitjançant la: Signatura de diversos tractats internacionals entre els països que en formen part. Votació a cada estat membre de la Constitució europea. Declaració compartida dels estats europeus. Declaració del poder judicial de cada estat membre.
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya té centres actius a Barcelona i: Tarragona. Girona. Lleida. Reus.
Quan es parla de la igualtat de gènere es fa referència a: La igualtat i no discriminació per raó de sexe. La igualtat i no discriminació per raons culturals. La igualtat i no discriminació per raons econòmiques. La igualtat i no discriminació per raons polítiques.
El corrent cultural que condiciona el segle XV és: El romanticisme. L’obscurantisme. L’humanisme. El racionalisme.
El model d’integració que implica a tots els membres de la societat en la creació d’una nova cultura general s’anomena: Assimilació. Melting pot. Pluralisme cultural. Conciliació.
El principis configuradors del poder judicial són l’exclusivitat i la: Concurrència. Unitat jurisdiccional. Diversitat. Compatibilitat.
La coordinació de la tècnica operativa de les policies locals de Catalunya és una de les principals funcions de la: Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva. Direcció General de Protecció Civil. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Direcció General d’Administració de Seguretat.
A Catalunya, la coordinació en matèria policial entre la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i les forces i cossos de seguretat de l’Estat s’articula a través dels acords: Del Departament d’Interior. De l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. De la Junta de Seguretat de Catalunya. Del Consell de Seguretat de Catalunya.
L’autor de Tirant lo Blanc, considerada l’obra mestra de la narrativa medieval catalana i universal, és: Ausiàs March. Jaume Roig. Roís de Corella. Joanot Martorell.
A Catalunya, quin organisme es va crear l’any 1989 amb el repte de dissenyar estratègies de transversalitat que garanteixin que totes les polítiques incorporin la perspectiva de gènere i de les dones? El Consell General de Serveis Socials. L’Institut Català de les Dones. La Direcció General de la Inspecció de Treball. L’Institut de Paritat de Gènere.
Jutges/esses i magistrats/ades formen un cos únic i el seu estatut es regula a: La Constitució espanyola. La Llei orgànica del Tribunal Constitucional. La Llei orgànica del poder judicial. L’Estatut Judicial.
L’any 1985 es convoca la segona promoció de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i per primer cop es permet l’accés al cos: A membres de les policies locals. A membres de la Guàrdia Civil. A membres de l’exèrcit espanyol. A les dones.
Aconseguir i desenvolupar, dins del marc de les lleis dels diferents països i el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans, l’assistència recíproca entre les autoritats de policia criminal és un objectiu general de: La Interpol. L’Europol. L’Organització de les Nacions Unides. L’oficina SIRENE.
Amb quin nom es coneix el procés de negociació política per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? Exit. Impeachment. Brexit. Mainstreaming.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor