Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

EL MUNICIPI VII

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
EL MUNICIPI VII

Descripción:
Municipis de gran població. El Ple

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
20/05/2020

Categoría:
Oposiciones
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Arxivar i custodiar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions. Trametre les convocatòries als membres de la junta de govern local. El control i la fiscalització dels òrgans de govern. Assistir el regidor secretari de la junta de govern local.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: La votació de la moció de censura a l’alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest. L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics. L’aprovació del projecte de pressupost. La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial l’atribueixi expressament a un altre òrgan.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’autorització i la disposició de despeses en les matèries de la seva competència. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes. L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competencia.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva. Exercir el comandament de la Policia Municipal. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. La regulació del ple.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Dirigir la política, el govern i l’administració municipal. La regulació del Consell Social de la ciutat. Vetllar per la comunicació correcta i fidel dels acords. Aprovar la relació de llocs de treball.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: El desenvolupament de la gestió económica. Autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competencia. Disposar despeses prèviament autoritzades per l'Alcalde. La regulació del Consell Social de la ciutat.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions. El nomenament i la cessació dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal. Les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel ple. La separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Exercir la potestat sancionadora llevat que per llei no estigui atribuïda a un altre òrgan. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes. La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana. L’exercici de les accions judicials i administratives en materia les competències.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: La divisió del municipi en districtes. Representar l’ajuntament. Dirigir la política. Convocar les sessions del ple i les de la junta de govern local i decidir els empats amb vot de qualitat.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva. La determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius. Adoptar les mesures necessàries i adequades en casos de necessitat extraordinària i urgent. L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’aprovació del projecte de pressupost. Aprovar la relació de llocs de treball. La regulació de l’òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives. Designar els representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels ens.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: La determinació dels nivells essencials de l’organització municipal. Trametre les convocatòries als membres de la junta de govern local. Arxivar i custodiar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions. El nomenament i la cessació dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’oferta d’ocupació pública. La composició dels tribunals d’oposicions és predominantment técnica. L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics. L’aprovació i la modificació de les ordenances i els reglaments municipals.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal. El nomenament i la cessació dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal. Les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel ple. L’oferta d’ocupació pública.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles entitats. Dirigir la política, el govern i l’administració municipal. Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar-ne la continuïtat. Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes. Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament. Dictar bans, decrets i instruccions. L’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva i administrativa. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. L’aprovació del projecte de pressupost.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: El nomenament i la cessació dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal. Exercir el comandament de la Policia Municipal. Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: La màxima representació del municipi. Tenen tractament d’excel·lència. L’aprovació dels pressupostos. Dictar bans, decrets i instruccions.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes. Dictar bans, decrets i instruccions. Aprovar el compte general de l’exercici corresponent. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Vetllar per la comunicació correcta i fidel dels acords. Arxivar i custodiar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions. La transferència de funcions o activitats a altres administracions publiques. Trametre les convocatòries als membres de la junta de govern local.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’autorització i la disposició de despeses en les matèries de la seva competència. Establir l’organització i l’estructura de l’Administració municipal executiva. Designar els representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels ens. L’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Aprovar la relació de llocs de treball. El desenvolupament de la gestió económica. Assistir el regidor secretari de la junta de govern local. La determinació de les formes de gestió dels serveis.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal. Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament. Dirigir la política, el govern i l’administració municipal. Arxivar i custodiar les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Trametre les convocatòries als membres de la junta de govern local. Assistir el regidor secretari de la junta de govern local. Les deliberacions del ple són secretes. A les seves sessions poden assistir els regidors no pertanyents al ple. L’aprovació dels expedients de municipalització.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Té la màxima representació del municipi. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general. Responsable de la seva gestió política davant la junta de govern local. Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament. Exercir el comandament de la Policia Municipal. Exercir la direcció del personal superior al servei de l’Administració municipal. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del ple en les matèries de la seva competència.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Establir el règim retributiu dels membres del ple, del seu secretari general, de l’alcalde, dels membres de la junta de govern local i dels òrgans directius municipals. Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar-ne la continuïtat. Les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel ple. L’aprovació del projecte de pressupost.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments. El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques. Trametre les convocatòries als membres de la junta de govern local. Assistir el regidor secretari de la junta de govern local.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Convocar i presidir les sessions de la junta de govern local i decidir els empats amb vot de qualitat. Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament. Nomenar i fer cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes. Acordar la iniciativa que preveu l’últim incís de l’article 121.1 perquè el municipi pugui ser inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol X d’aquesta Llei.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Es requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres del ple, per als acords que correspongui adoptar al ple en la tramitació dels instruments de planejament general que preveu la legislació urbanística. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del ple, per als acords que correspongui adoptar al ple en la tramitació dels instruments de planejament general que preveu la legislació urbanística. Es requereix el vot favorable de la majoria qualificada del nombre legal de membres del ple, per als acords que correspongui adoptar al ple en la tramitació dels instruments de planejament general que preveu la legislació urbanística. Es requereix el vot favorable de la majoria de 3/5 del nombre legal de membres del ple, per als acords que correspongui adoptar al ple en la tramitació dels instruments de planejament general que preveu la legislació urbanística.
Article 123.1, Corresponen al ple les atribucions següents: Tots els acords s’adopten per majoria absoluta de vots. Els acords s’adopten per majoria simple de vots excepte amb temes urbanístics. Tots els acords s’adopten per majoria simple de vots. No funcionen amb majories de cap tipus.
Tipus de votació: L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. En tot cas tenen naturalesa orgánica. Majoria simple Majoria Absoluta Majoria qualificada Majoria de 3/5.
Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats a les quals es refereix l’article 45 d’aquesta Llei; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles entitats, i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut. Majoria Simple Majoria Absoluta Majoria 3/5 Majoria 2/3.
Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. Majoria qualificada Majoria simple Majoria Absoluta Majoria 3/5.
La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament. Majoria Absoluta Majoria Simple Majoria 3/5 Majoria 2/3.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor