option
Mi Daypo

operacions i serveis portuàris

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
operacions i serveis portuàris

Descripción:
operacions i serveis portàris

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
28/04/2022

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 115
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
què és el atraque es la maniobra que fà una embarcació per acostar-se a altra, a terra o moll. es la maniobra que fà una embarcació per allunyar-se d'altra, a moll.
atraque com cada port és diferent, és pot recórrer a serveis com practicatge, remolc i amarratge. com cada port és diferent, és pot recórrer a serveis com, remolc i amarratge.
què és el practicatge? servei de assessorament a capitans de vaixells i artefacs flotans, a bord, per l'entrada i sortida a port i les maniobres nàutiques dintre del port i dels límits de la zona de practicatge, com diu la llei 2/2001. servei de assessorament per treure el permís de capitans de vaixells i artefacs flotans, a bord, per l'entrada i sortida a port i les maniobres nàutiques dintre del port i dels límits de la zona de practicatge, com diu la llei 2/2001.
el practicatge serà obligatori quan l'ho decideixi l'administració marítima. és obligatori per què no és pot navegar sense llicència.
el practicatge consisteix en l'entrada/sortida, moviments interiors, amarratge i desamarrament del pràctic, control del tràfic i les maniobres d'aproximació. consisteix en fer pràctiques d'entrada/sortida, moviments interiors, amarratge i desamarrament del pràctic, control del tràfic i les maniobres d'aproximació. En 2 anys és pot treure la lliçència.
és obligatori el servei de practicatge? si no.
excepcions a obligació del servei de practicatge practicatge.
remolc servei de maniobra d'ajuda a un vaixell, amb instruccions del capitan, mitjançant l'auxili d'altra o altres vaixells, denominats remolcadors. servei de maniobra d'ajuda a un vaixell, mitjançant l'auxili d'altra o altres vaixells, denominats remolcadors.
remolcador embarcació amb molta força, capaç d'arrossegar vaixells de grans tones, fent funcions de timó. la seva funció és l'acompanyament o ajuda al vaixell dintre de les aigues del port. embarcació amb molta força, capaç d'arrossegar vaixells de grans tones, fent funcions de timó amb cordes molts gruissas. la seva funció és l'acompanyament o ajuda al vaixell dintre de les aigues del port.
amarre servei de recogida d'amarres, portar-les i fixar-les als elements del moll o atraque per aquesta finalitat i seguint les instruccions del capitan. servei de recogida de cordes, portar-les i fixar-les a qualsevol element del moll o atraque per aquesta finalitat i seguint les instruccions del capitan.
amarre l'autoritat portària designa el moll per poder realitzar l'amarre. el capitan del vaixell pot fer l'amarre a qualsevol moll q'estigui lliure.
desamarre es l'operació de treure de les fixacions del moll l'amarre. treure les cordes on està fixada el vaixell.
servei a passatger sevei d'embarcament i desembarcament que és l'organització, control i accés dels passatgers del moll als vaixells i viceversa. sevei de desembarcament que és l'organització, control i accés dels passatgers del moll als vaixells i viceversa.
servei a passatger càrrega i descàrrega d'equipatges per la recepció de equipatges a terra. identificació i trasllat a bord del vaixell i recogida a bord, trasllats a terra i la seva lliurada als passatgers. càrrega i descàrrega d'equipatges per la recepció de equipatges a bord. identificació i trasllat a bord del vaixell i recogida a bord, i la seva lliurada als passatgers.
servei a passatger càrrega i descàrrega de vehicles de passatge amb els mèdis necessaris per lliurar els vehicles a moll i vaixell o viceversa. càrrega i descàrrega de vehicles de passatge amb els mèdis necessaris per lliurar els vehicles a moll i vaixell res més.
servei a passatge no està incluit per l'autoritat portuària el maneig de passarel.les i ràmpes quan el servei es fagi càrrec l'autoritat portuària. està incluit per l'autoritat portuària el maneig de passarel.les i ràmpes quan el servei es fagi càrrec l'autoritat portuària.
fondeix això es denomina, deixà caure l'ancla al fond i es realitzarà en aigues portuàries, cobrant les tarífes establer-tes per l'assignació del lloc de fondeig. això es denomina, deixà caure l'ancla al fond i es realitzarà fora de les aigues portuàries, cobrant les tarífes establer-tes per l'assignació del lloc de fondeig.
estiba es les operacions de mercaderies per possar-les a les àrees i zones de càrrega. es les operacions de mercaderies per possar-les fora dels àrees i zones de càrrega.
estiba recogida de la mercaderia a la zona d'almaçenament del port i el seu trasport horizontal fins al costat del vaixell per la càrrega d'aquest. recogida de la mercaderia a la zona d'almaçenament del port i el seu trasport horizontal fins a la part trasera del vaixell per la càrrega d'aquest.
estiba utilització de ganxos, culleres, que permiteixi possar la mercaderia directament des del un mèdi de transport terrestre, o moll o pantalans al costat del vaixell. utilització de ganxos, culleres, que permiteixi possar la mercaderia directament des del un mèdi de transport terrestre, o moll o pantalans a la part del darrera del vaixell.
estiba possar la mercaderia a la bodega o a bord del vaixell possar la mercaderia a front del vaixell.
estiba l'estiba a bord per ordres del capità del vaixell o dels oficials del.legats amb aquesta responsabilitat. l'estiba a bord per ordres del capità del vaixell o dels mariners del.legats amb aquesta responsabilitat.
estiba l'embarcament de les mercaderies per mitjans rodants al vaixell l'embarcament de les mercaderies per mitjans arrossegats al vaixell.
estiba el trincat o sujecció de la c'arrega a bord per evitar el desplaçament durant la navegació, sempre què les operacions no es realitzin per la tripulació del vaixell. el trincat o sujecció de la càrrega a bord per evitar el desplaçament durant la navegació, sempre què les operacions l'hes realitzin la tripulació del vaixell.
trincat sujecció de la càrrega aixempat d'un polissó.
desestiva es denomina aixins a l'operació contraria a l'estiba. agafar la càrrega i descarregar-la de les bodegues del vaixell es denomina aixins a l'operació de l'estiba. agafar la càrrega i descarregar-la de les bodegues del vaixell.
desestiva les operacions són les mateixes que l'estiba per`amb sentit contrari. les operacions són les mateixes que l'estiba.
transbordo destrincatge de la mercaderia, sempre què no es realitzi per la tripulació del vaixell i la desestiba al primer vaixell, per trasllardar-la al segond vaixell. destrincatge de la mercaderia, sempre què es realitzi per la tripulació del vaixell i la desestiba al primer vaixell, per trasllardar-la al segond vaixell.
transport moure mercaderia o persones de lloc. moure mercaderia.
mercaderies bens o mobles de comerçi o no, exceptuant els sensers personals dels passatgers. bens o mobles de comerçi o no i els sensers personals dels passatgers.
mercancies l'article 130 reial decret legislatiu 2/2011 no tindran consideració de mercaderia de tràfic marítim.
residus i deixelles de vaixells. el tema de les deixelles és molt important, ja que gran part de les deixelles industrials i perillós es realitza per vía mar. el tema de les deixelles no és molt important, ja que gran part de les deixelles industrials i perillós es realitza per vía terrestre.
residus i deixelles de vaixells. el conveni internacional que regula els residus produits pels vaixells, s'anomena MARPOL 73/78 el conveni internacional que regula els residus produits pels vaixells, s'anomena MARITERRAPOL 73/78.
DEIXALLES PRODUITS PELS VAIXELLS relacionat amb la càrrega, els residus d'embalatges, elements de subjecció i altres què es troben a bord en bodegues de càrrega o tànques que permanéixen després d'acabar la descàrrega. els residus de qualsevol material de c'arrega què està a bord de bodegues de càrrega i que estiguin una vegada acabada la descàrrega i les operacions de neteja, ni derramaments de material de càrrega.
no són deixalles generats pels vaixells. els residus de qualsevol material de càrrega què està a bord de bodegues de càrrega i que estiguin una vegada acabada la descàrrega i les operacions de neteja, ni derramaments de material de càrrega. tot el relacionat am els residus d'embalatge, elements de subjecció i altres què es trobin a bord.
arqueig d'un vaixell està classificar en arqueig brut i net. està classificar en arqueig brut, prim i net.
arqueig brut l'expressió del tamany total del vaixell. l'expressió de la capacitat utilitzable d'un vaixell.
arqueig net l'expressió de la capacitat utilitzable d'un vaixell. l'expressió del tamany total del vaixell.
concepte de serveis prestats als ports activitats d'interés que és presten a la zona portuària amb condicions de seguretat, eficàcia, eficiència qualitat, regularitat, continuitat ino discriminació. activitats d'interés que és presten a la zona portuària amb condicions de seguretat, responsabilitat, eficàcia, eficiència qualitat, regularitat, continuitat ino discriminació.
es consideran competències de l'autoritat portuària vigilancia, control i seguretat per evitar robatoris o siniestres mantenint obert l'accessos. el control i seguretat per evitar robatoris o siniestres mantenint obert l'accessos.
es consideran competències de l'autoritat portuària garantir el tràfic de passagers de ria, intersular i de la península amb ceuta i melilla i tambè balears i canaries. garantir el tràfic de passagers de ria, intersular i de la península amb ceuta i melilla i canaries.
es consideran competències de l'autoritat portuària garantir l'atenció sanitària i els suministres especials als territoris insulars, ceuta i melilla garantir l'atenció sanitària i els suministres especials als territoris insulars, ceuta i melilla i el marroc.
es consideran competències de l'autoritat portuària garantir el desemvolupament normal de les operacions amb mercaderies perilloses quan pugui tenir un risc alt a les persones o instal.lacions. garantir el desemvolupament normal de les operacions amb mercaderies perilloses quan pugui tenir un risc baix a les persones o instal.lacions.
es consideran competències de l'autoritat portuària garantir l'entrada i sortida dels vaixells al port, amb senyalització marítima. garantir l'entrada dels vaixells al port, amb senyalització marítima.
es consideran competències de l'autoritat portuària el funcionament de la xarxa de senyals òptiques i dels sistemes de posicionament electrònic, per ajuda a la navegació marítima. el funcionament de la xarxa de senyals òptiques i dels sistemes de posicionament electrònic, per ajuda a la navegació marítima a fora d'aigues del port.
classes de serveis prestats al port serveis generals, portuàri, comercial, i de senyalització marítima. serveis generals, portuàri, comercial.
serveis generals són per beneficiar al usuàri del port. són per beneficiar a l'autoritat portuària.
serveis generals correspont al port donar aquest servei i la seva gestió pot encomendar-se a tercers. correspont al ministeri donar aquest servei i la seva gestió pot encomendar-se a tercers.
serveis generals ordenació, coordinació i control del tràfic portuàri, tant marí com terrestre i la coordinació i control a les operacions dels serveis portuàris i comercials. ordenació, coordinació i control del tràfic portuàri marí i la coordinació i control a les operacions dels serveis portuàris i comercials.
serveis generals senyalització, balissament i altres ajudes a la navegació què serveixen d'aproximació i accés del vaixell al port, aixins com el seu balissament interior. senyalització, balissament i altres ajudes a la navegació què serveixen d'aproximació i accés del vaixell al port.
serveis generals policia en zones comuns, sense perjuici de les competències d'altres administracions. policia en zones comuns, amb totes les competències del port.
serveis generals allumbrat de les zones comuns. allumbrat tant a les zones comuns com als alrededors del port.
serveis generals el servei de neteja de les zones comuns de terra i agua. No està inclós la neteja de molls i explanades per culpa de operacions de mercaderia, ni amarratge ni vertits marins contaminats. el servei de neteja de les zones comuns de terra i agua. Està inclós la neteja de molls i explanades per culpa de operacions de mercaderia, amarratge i vertits marins contaminats.
serveis generals prevenció i control d'emergències sobre protecció civil i extinció d'incendis, salvament i lluita amb la contaminació. prevenció i control d'emergències sobre protecció marítim i extinció d'incendis, salvament i lluita amb la contaminació.
serveis portuàris serveis relacionats amb el tràfic marítim amb seguretat, eficiència, regularitat, continuitat i no discriminació. serveis relacionats amb el tràfic marítim amb seguretat,companyerisme, regularitat, continuitat i no discriminació.
serveis portuàris tècnic-nàutic, al passatge, recepció de deixelles generats per vaixells, manipulació de mercancies. tècnic-nàutic, al passatge, recepció de deixelles generats per vaixells, manipulació de mercancies, neteja de molls.
servei tècnic-nàutic practicatge, remolc portuàri, amarrament i desamarrament. practicatge, remolc portuàri, amarrament i desamarrament, pasatge i manipulació de mercaderia.
servei al pasatge embarque i desembarque de passatgers, càrrega i descàrrega d'equipatges i la de vehicles de pasatge. solament embarque de passatgers, càrrega i descàrrega d'equipatges i la de vehicles de pasatge.
servei recepció de deixelles generats per vaixells. su recepció com dictamina els anexos I,IV,V o VI del conveni MARPOL 73/78 article 132. su recepció com dictamina els anexos I,II,IV,V o VI del conveni MARPOL 73/78 article 122.
servei de manipulació de mercancies. carrega, estiba, descàrrega, desestiba, trànsit marítim i transbord de mercaderies. estiba, desestiba .
correspon a les autoritats portuàrias asumir els serveis portuàris? directament indirectament directa e indirectament quan per ausència o insuficiència privada no pugi garantitzar el servei.
els serveis portuàris seran prestats amb una prèvia obtenció de la llicència de prestació de serveis otorgats per l'autoritat portuària. seran prestats amb una prèvia obtenció d'un permís de prestació de serveis otorgats per l'autoritat portuària.
els serveis portuàris per regla general a sol.licitut dels usuàris. el practicatge serà obligatori quan l'ho determineixi l'administració marítima. el practicatge serà obligatori quan l'ho determineixi l'administració ministerial.
recepció de deixelles generats pels vaixells ús obligatori. ús no obligatori. ús obligatori, si la normativa no digui el contrari.
altres serveis portuàris. segon les imfrastructures portuàrias, tamany i tipus de vaixell, càrrega transportada, condicions del mar i meteorològiques. segon les imfrastructures portuàrias, tamany i tipus de vaixell, càrrega transportada.
serveis portuàris a sol.licitut dels usuàris l'autoritat portuària per cirscuntàncies de risc de funcionament, seguretat del port o seguretat marítima, la capitania marítima declareixi l'oblitarietat dels serveis. l'autoritat portuària per cirscuntàncies de risc de funcionament, seguretat del port o seguretat marítima, la capitania marítima declareixi la no oblitarietat dels serveis.
servei de senyalització marítima. instalació, manteniment, control e inspecció de dispositius visuals, acustics, electrónics o radioelèctrics, actius o pasius per mijorat la navegació i els moviments dels vaixells en el mar litoral espanyol i confirmar la posició dels vaixells en navegació. instalació, manteniment, control e inspecció de dispositius visuals, acustics, electrónics o radioelèctrics, actius per mijorat la navegació i els moviments dels vaixells en el mar pacífico i confirmar la posició dels vaixells en navegació.
operacions portuàrias són comunicacions, gestions administratives, autoritzacions, maniobra, serveis i activitats realitzades per un vaixell. són vigilàncies que és fan als alrededors dels molls per un operatiu de guardamolls.
agents que intervenen a les operacions portuàries ( administracions públiques) capitania marítima i autoritats portuàrias capitania marítima, autoritats portuàrias i el cos de guardamolls.
capitania marítima l'encarregada de: .
autoritats portuàrias permís d'entrada en aigues espanyoles als vaixells que vinguin del extranger. ordenació i coordinació del tràfic portuari, tant marítim com terretre i la coordinació de diferents transports en el port.
empreses prestadores de serveis portuàris corporació de pràctics, empreses de remolcadors, empreses de amarratge, de retirada de residus, estibadors. corporació de pràctics, empreses de remolcadors, empreses de amarratge, de retirada de residus, estibadors, empreses d'automòvils.
que és la corporació de pràctics. són entitats jurídiques privades i els pràctics son persones amb molta experiència al port al que presten els seus serveis i el seu treball es l'assessorament al capità del vaixell per facil.litar l'entrada i sortida del port són entitats jurídiques privades i els pràctics son persones amb molta experiència al port al que presten els seus serveis i el seu treball es fer pràctiques pel títol de capità del vaixell per facil.litar l'entrada i sortida del port.
empreses de remolcadors empresa que poseeix la concesió per fer aquest servei de remolc, per això hi ha de disponer de al menys 1vaixell remolcador. empresa que poseeix la concesió per fer aquest servei de remolc, per això hi ha de disponer de al menys 10 vaixells remolcador. .
empreses de amarratge empresa que poseeix la concesió per fer aquest servei portuàri de amarratge/desamarratge. Té què tenir el personal i els material per fer les tarees en l'operació de amarratge. empresa que poseeix la concesió per fer aquest servei portuàri de amarratge/desamarratge. El personal i els material per fer les tarees en l'operació de amarratge, l'has dona el port.
empreses de retirada de residus empreses encarregades a fer el servei de recogida de residus sólids i aigues residuals dels vaixells, fer-ho de manera selectiva i saber la legislació de com gestionar-la. empreses encarregades a fer el servei de recogida de residus sólids i aigues residuals dels vaixells, fer-ho de manera molt ràpida i saber la legislació de com gestionar-la.
empreses estibadores. empresa amb llicència de manipulació de mercaderias i donada per l'autoritat portuària. empresa sense llicència de manipulació de mercaderia, solament amb permís de l'autoritat portuària.
estiba funcions tant embarque/desembarque.
consignatàrias persona física o jurídica que fà d'intermediari a nomb d'una naviera o armador. persona física o jurídica què consigna els molls a nomb d'una naviera o armador.
consignatàri presta serveis al vaixell i a la seva tripulació, totes les gestions amb l'entrada i estància del vaixell al port, tambè amb el nomb de l'armador com depositòri de la mercaderia mentre està al port. presta serveis al vaixell i a la seva tripulació, totes les gestions amb l'entrada i estància del vaixell al port, trincatge, amarratge, tambè amb el nomb de l'armador com depositòri de la mercaderia mentre està al port.
l'agent consignatari defensa els interessos de la companyia naviera en cadascun dels ports, com es poc problable que la naviera tingui sucursal a cada port, es contrata aquest servei per gestionar els tràmits del vaixell. mariner especialitzat en totes les funcions de amarre del vaixell, amarratge/desamarratge, càrrega i descàrrega.
empreses transitàrias es dediquen a organitzar els transports internacionals, l'has que és efectuen per trànsit aduaner, tenen que tenir una autoritzacion per poder desemvolupar-la. es dediquen al transport de vehicles de nissan per litoral espanyol.
serveis empreses transitòries contractes amb transportistes, com cargadors d'un transport què haguèssin contratat i la recepció pusada a dispisició del transportiste la mercaderia remitida com consignatàris. contractes amb transportistes autònoms, com cargadors d'un transport què haguèssin contratat i la recepció pusada a dispisició del transportista la mercaderia remitida com armador. .
agents d'aduànes és el representan legal de l'importador i del exportador davant les aduànes. és el representan de la guardia civil al port.
agents d'aduànes faciliten els intercanvis internacionals perquè asumeix el dictamen pericial aduaner faciliten els intercanvis nacionals perquè asumeix el dictamen pericial aduaner.
agents d'aduanes ofrereix garanties financieres davant les administracions i dònan major seguretat i fluides als tràmits i operacions de pago. ofrereix garanties financieres davant les administracions però no dònan major seguretat i fluides als tràmits i operacions de pago.
agents d'aduanes requisits per ser agent d'aduanes.
de on depend les duanes? ministeri hicenda ministeri interior l'autoritat portuària.
agents aduaners si el vaixell tranporta mercaderia, té que presentar una declaració importacio/exportació en la que té que venir la quantitat de mercaderia transportada per el seu registre en el ministerio d'hisenda. si el vaixell tranporta mercaderia, té que presentar una declaració importacio/exportació en la que té que venir la tripulació transportada per el seu registre en el ministerio d'hisenda.
agents aduaners segons el tipus de mercaderia transportada es pot iniciar els tràmits per l'inspecció física (aliments, animals). segons el tipus de mercaderia transportada es pot iniciar els tràmits per l'inspecció física (persones, joguines).
agents aduaners els altres cassos pot tratar-se únicament d'una inspecció administrativa i els tràmits els realitzarà sempre l'agent d'uanes. els altres cassos pot tratar-se únicament d'una inspecció administrativa i els tràmits els realitzarà sempre l'agent de la guàrdia civil..
operacions rel.lacionades amb la manipulació de mercaderies es pot dividir amb 3 fases: arriba del vaixell al port, mentre el vaixell permaneix al port i quan abandona el port. es pot dividir amb 2 fases: arriba del vaixell al port i quan abandona el port.
llegada del vaixell al port. s'inicien una sèrie d'operacions que dependerà si es produeix un atrac oun fondeig. s'inicien una sèrie d'operacions que dependerà si es produeix un amarratge o un desamarratge..
llegada del vaixell al port. si el vaixell realitza un fondeig , es donarà per acabat quan el vaixell quedi anclat amb l'àigues de l'autoritat portuària. si el vaixell realitza un fondeig , es donarà per acabat quan el vaixell quedi amarrat amb l'àigues de l'autoritat portuària.
arribada del vaixell al port operacions per fer l'atrac.
arribada del vaixell al port ,diversos serveis empresa de pràctics per assessorar al capità. empresa de pràctics per treure´l la llicència de capità.
arribada del vaixell al port ,diversos serveis empresa de remolc per ajudar al vaixell a les maniobres d'atrac empresa de remolc per quan no funciona al vaixell.
empresa d'amarradors per amarrar el vaixell als norais o punts d'amarratge empresa d'amarradors per amarrar el vaixell als norais o punts d'amarratge empresa d'amarradors per amarrar el vaixell a cualsevol punt del moll.
operacions portuàrias quan arriba un vaixell l'autoritat portària per controlar l'hora d'arribada i zona d'atracament asignada. l'autoritat portària per controlar l'hora d'arribada, tripulants i zona d'atracament asignada.
operacions portuàrias quan arriba un vaixell empresa de recogida de residus i l'empresa consignatària empresa de recogida de residus del mar i l'empresa consignatària.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port tenen molta importància les operacions rel.lacionades amb manipulació de mercancies, estiba/desestiba i càrrega/descàrrega del vaixell. tenen molta importància les operacions rel.lacionades amb manipulació de mercancies, amarratge/desamarratge i càrrega/descàrrega del vaixell.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port (desestiba) la mercaderia que porta el vaixell siguin possades en les àrees i zona de descàrrega, tenent en compte les normes de seguretat a cada operació. la mercaderia que porta el vaixell siguin possades en les àrees i zona de càrrega, tenent en compte les normes de seguretat a cada operació.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port (mercaderies al moll) es considera finalitzat quan la càrrega/descàrrega de la mercaderia està possada en el vehicle i s'ha desenganchat de la grua. es considera finalitzat quan la càrrega/descàrrega de la mercaderia està possada en el moll i s'ha desenganchat de la grua.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port ( operacions portuàrias) d'abord del vaixell: operacions en bodegues i cobertes. d'abord del vaixell: operació què es realitza entre dos vaixells.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port ( operacions portuàrias) de vaixell a vaixell: es realitza entre dos vaixells , utilitzant maquinària i utillatge per fer mitjor el procés i evitar pèrdues de mercaderia. de vaixell a vaixell: operacions en bodegues i cobertes.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port ( operacions portuàrias) entre vaixell i terra: transferir la mercaderia a àmbos punts, incluit la operació directa a dalt del vehicle. entre vaixell i terra: operacions de càrrega i descàrrega del vehicle terrestre.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port ( operacions portuàrias) a terra: operacions de transport i almacenament entre el punt de descàrrega del vaixell, aixins les operacions què es realitzen amb la mercaderia abans o després del transport maritim. a terra: operacions en bodegues i cobertes.
principals operacions portuàrias mentres el vaixell permaneix al port ( operacions portuàrias) entre terra i transport terrestre: operacions de c'arrega i descàrrega del vehicle terrestre entre terra i transport terrestre: operació directa a dalt del vehicle.
operacions portuàrias quan el vaixell està al port operacions del vaixell.
operacions portuàrias abans de que el vaixell abandoni el port operacio de mercaderia.
operacions portuàrias quan el vaixell està al port fases: a terra, terra i vaixell i a vaixell. fases: a terra i vaixell i a vaixell.
operacions portuàrias quan el vaixell està al port ( a terra) almacenatge, transport, depósit a terra. descàrrega, transpor a aixell i estiba.
operacions portuàrias quan el vaixell està al port (entre terra i vaixell) almacenatge, transport, deposit a terra carga: de la grua a bodega del vaixell.
operacions portuàrias quan el vaixell està al port ( a bord del vaixell) depòsit a terra, transport i carga. descàrrega i espera, transport a vaixell, estiba.
serveis prestats als ports ( serveis tècnics- nautics) practicatge, remolc, amarrament/desamarrament practicatge, amarrament i servei al passatge.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor