option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: OPOSICIONS TCAI 2015
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
OPOSICIONS TCAI 2015

Descripción:
Preguntes de l'exàmen oposicions TCAI Catalunya 2015

Autor:
LUISATRF
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 26/05/2024

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 79
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
Sosiegazo ( hace 16 días )
Denunciar Comentario
GRACIAS LUISA, PEDAZO DE TEST
Sosiegazo ( hace 12 días )
Denunciar Comentario
xd
Temario:
En Marcel és un nen de 7 anys, sense alteracions de la comunicació, que ha acudit a la consulta amb els seus pares. Per comunicar-vos amb ell heu de tenir en compte que: Cal col·locar-se a nivell dels ulls per disminuir la sensació d'intimidació. Cal parlar exclusivament amb els pares. No cal adequar el vocabulari i el to de veu. Es comunica exclusivament amb llenguatge no verbal.
En l'acollida al pacient estable, en un ingrés hospitalari convencional, el primer que hem de fer és: Presentar-nos, saludar i identificar activament al pacient, i recollir la documentació relacionada. Presentar-nos i avisar al professional d'infermeria responsable. Presentar-nos, demanar el telèfon de contacte i comunicar l'ingrés. Presentar-nos i avisar al professional de medicina responsable.
Les precaucions universals com a mesura de prevenció de les infeccions s'han d'utilitzar en els casos següents: Només en pacients amb malalties infeccioses, com són la sífilis, la sida o l'hepatitis. S'han d'apIicar a tots els pacients independentment del seu estat de salut. Només als pacients que requereixen aïllament respiratori. Només als pacients que requereixen aïllament per contacte.
El primer pas del procediment pera l'administració de medicació per via ótica o nasal en un malalt conscient i orientat és: Informar el pacient/familiar del procediment que s'ha de realitzar. Preguntar si és al·lèrgica algun medicament. Demanar la seva col·laboració i consentiment. Identificar activament el pacient.
Quina de les afirmacions següents seria correcta quan es parla d'aplicar contencions físiques o mecàniques a un pacient agitat: La contenció física i/o mecànica és l'autilització d'un dispositiu físic i/o mecànic perrestringir els moviments d'una part del cos, amb l'objectiu de prevenir activitats que poden posaren perill de lesió el malalt o les persones del seu entorn. La contenció física i/o mecànica és una mesura d'urgència que s'ha d'utilitzar de primera elecció davant d'un cas d'autoagressió o lesió d'altres del seu torn. La utilització de mesures de contenció mecànica i/o físiques exclou sempre altres mesures de contenció. La persona que necessita una contenció fisica i/o mecànica no presenta un elevat nivell de dependència, és per aquest motiu que no requereix una atenció més freqüent del personal sanitari del seu entorn.
Al neonat és molt important mantenir la temperatura a 36-37 graus. Per tant la incubadora s'ha de mantenira la temperatura i humitat adequada. Si aquests límits no són els adequats quins dels següents símptomes o signes no correspondria a un excés de temperatura: Taquicàrdia Hipertèrmia Manca momentània de ganes de menjar Dessaturació.
Les fases que descriu Klübber Ros amb relació a la persona en situació de final de vida fan referència: A la resposta d'adaptació del pacient terminal i la família a la pèrdua. Únicament al dol de la familia després de la pèrdua. Les fases que descriu Klübber Ros no tenen cap relació amb la manca d'acompanyament en l'agonia. Únicament fan referència a les vivències de la persona que afronta el procés de mort.
Quan parlem d'una dieta amb exclusió parcial o total d'uns aliments determinats però sense arribar a eliminar les traces alimentàries, ens referim a una: Dieta d’aI·lèrgia alimentària. Dieta d’aI·Ièrgia alimentària parcial. Dieta d'intoIerància alimentària. Dieta d'intoIerància a la ingesta oral.
Amb relació a la salut bucodental, qualsevol TCAI ha de saber que: En geriatria s'aconseIIa netejar les pròtesis dentals un cop a la setmana. És aconsellable que mai es treguin les pròtesis dentals per dormir. És aconsellable que es treguin les pròtesis dentals per dormir. La boca ha de mantenir-se seca, sense beure res.
Amb relació a les cures, després d'una fluoritzacíó, assenyaleu l'afirmació correcta: Després d'una fluorització, indicarem al pacient que no pot beure durant les 5 hores següents. Després d'una fluorització, indicarem al pacient que ha de seguir una dieta amb Iàctics el que resta de dia. Després d'una fluorització, indicarem alpacient que pot menjar i beure immediatament després. Després d'una fluorització, indicarem al pacient que després de l'aplicació no s'ha d'esbandir la boca amb aigua ni menjar, i que calevitar els Iàctics perquè la tècnica sigui efectiva.
Amb relació als equips de protecció individual (EPI), quina de les respostes següents és falsa: Tots els professionals de la salut han de col·locar-se l'equip de protecció personal en funció dels riscos de l'exposició enfront dels materials potencialment infecciosos. Formen part de l'equip de protecció personal els guants, les bates i les mascaretes. Formen part de l'equip de protecció personal els guants, les bates, les mascaretes i les ulleres protectores. S'ha de guardar a l'armariet personal i tenir-ho preparat per fer-ho servira l'inici de la jornada laboral.
El rentat higiènic de mans s'ha de realitzar amb: Clorhexidina Sabó neutre Solució alcohòlica de 70º Solució iodada.
Un dels factors que contribueixen a agreujar el risc de caigudes dels pacients són: Tenir el llit al màxim punt d'eIevació. Tenir un interruptor a l'abast de les mans. L'ús d'agafadors al bany. L'ús de llum no enlluernant.
S'entén per equip de protecció individual (EPI): Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'uno diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi. Qualsevol equip destinata ser portato subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin disminuir la seva seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi. Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el seu domicili, així com qualsevol complement o accessori destinata aquest fi. Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin disminuir la seva seguretat o la seva salut en el seu domicili, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi.
Dintre de les mesures bàsiques de protecció radiològica per al professional s'inclou: Perllongar el temps d'exposició. Augmentar la distància a la font. Disminuir la distància a la font. Intensificar el contacte amb el pacient.
Davant d'un pacient psiquiàtric que està a l'inici d'un episodi d'excitació i agressivitat, la seqüencia d'actuació adequada de l'equip serà: Avisar al professional de medicina i administrar la medicació de rescat, evitant el contacte i la comunicació amb el pacient. Administrar la medicació de rescat i immobilitzar al pacient, evitant tota comunicació amb ell. Immobilitzar, incomunicar al pacient i avisar al professional de medicina. Protegir al pacient i a nosaltres com professionals dels riscos, mantenir una observació estricta i una comunicació afectiva amb el pacient i, si cal, avisar al professional de medicina.
Què és un esdeveniment advers? Qualsevol circumstància relacionada amb l'assistència que reben els pacients que té conseqüències mèdiques negatives. Qualsevol circumstància relacionada amb l'assistència que reben els pacients que té conseqüències mèdiques positives. Qualsevol circumstància relacionada amb l'assistència que reben els pacients que té conseqüències mèdiques favorables. Qualsevol circumstància relacionada amb l'assistència que reben els pacients que té conseqüències mèdiques acceptables.
En relació a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris, la Carta de drets i deures de la ciutadania preveu que: La persona adulta ha d'acceptar sempre la presència d'estudiants i investigadors, sempre que sigui un centre universitari. Els cònjuges sempre han d'estar presents en l'acte sanitari de l'altre. Entre els 12 i els 16 anys, el menor sempre ha d'estar acompanyat pels pares durant l'acte sanitari. La persona té dret a decidir quins familiars o persones vinculades poden estar presents en l'acte assistencial.
Durant un examen de diagnòstic, consulta, exploracions, tractaments mèdics, higiene, etc., la carta de drets i deures de la ciutadania preveu que: S'ha d'assegurar un espai de privacitat i intimitat tant acústica com a visual. l respecte a la voluntat íntima de la persona a ser atesa al més aviat possible. El respecte a la intimitat visual només en el cas d'una exploració i a l'acústica només en el cas de tractaments mèdics. El respecte a la intimitat dins del centre sanitari i no en el cas de trasllat entre centres sanitaris o al domicili de la persona.
D'acord amb la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, NO és una de les seves finalitats: Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones. Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica. Garantir que les polítiques públiques contribueixin a potenciar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere. Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic. .
El dol anticipat és: Aquell que s'experimenta en previsió d'una pèrdua. Aquell que experimenta la família desprès de l'òbit. Aquell en què els sentiments es suprimeixen fins després de la mort. Aquell en què la preocupació dura més de 6 mesos després de la mort. .
Amb relació als problemes d'infermeria, problemes reals i de risc, que el professional d'infermeria identifica i registra al pla de cures després de valorar el pacient, és cert que: Substitueixen totalment l'orientació diagnòstica del metge i el seu pla terapèutic. Permeten establir un pla terapèutic farmacològic. El problemes/diagnòstics d'infermeria no estan agrupats en diferents taxonomies i classificacions. Permeten orientar i planificar les cures que necessitarà la persona.
Què hauriem de valorar principalment en un drenatge toràcic pleural per al seu bon funcionament? Que el sistema d'evacuacíó estigui sota el nivell del tòrax del pacient en tot moment. Que el sistema de drenatge estigui ben doblegat (colzat) en el seu trajecte fins al depòsit d'evacuació. Que s'hagin canviat les tubuladures per torn. Que el pacient sàpigui que s'ha de col·locaren posició decúbit lateral per tossir.
Quina és l'acció més adequada pera l'administració de nutrició enteral (NE) per degoteig o bomba? Col·locar la bossa o recipient a uns 30 cm per damunt del punt d'inserció de la sonda. Administrar la presa només quan resten menys de 25ml de volum residual de la presa anterior. Col·locar el pacient en decúbit lateral esquerre. Administrar l'aliment directament de la nevera.
Quin dels paràmetres següents NO s'inclou en el test d’APGAR neonatal? Freqüència respiratòria Coloració cutània Pes del nadó Freqüència cardíaca.
En relació a les deposicions del recent nascut sà es cert què? No es produeixen fins més enllà de les primeres 72 hores de vida. Es produeixen generalment en lesprimeres 12-24h de vida. Degut al reflex gastrocòlic es produeixen sempre abans de les preses. Els nadons amb alimentació artificial tenen una freqüència deposicional molt superior respecte dels nadons amb alletament matern.
Com s'anomena la tècnica de neteja que destrueix microorganismes patògens? Desinfecció Salinització Descontaminació Neteja manual.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, la finalitat de les cures pal·liatives és: Curarla malaltia de base com a objectiu prioritari. Procurar el benestar físic, psicològic, social i espiritual de la persona i la familia. Controlar només el dolor i els simptomes. Estan dirigides únicament a la família un cop s'ha produït l'òbit.
Davant d'un ennuegament d'un lactant, la primera actuació serà: Furgar la boca amb el dit per treure el causant de l'ennuegament. Explorar la boca sense furgar per no empitjorar l'obstrucció. Fer maniobres de suport vital bàsic igual que a un adult. Encara que no perdi la consciència, fer maniobres de suport vital bàsic seguint el model 30:2.
A la consults d'odontologia, quina d'aquestes opcions NO està inclosa dintre del material per fer una higiene dental? Freses de turbina Raspall Pasta abrasiva Ejector de saliva.
Amb relació a l'ús dels guants, és fals que: Protegeixin les mans del professional de la contaminació potencial. Redueixin la probabilitat que les mans del professional transmetin els seus propis microorganismes. Redueixin la probabilitat que les mans del professional transmetin microorganismesd'un pacient a un altre pacient. Eviten haver de rentar-se les mans després de la seva utilització.
En els llocs de treball on hi hagi risc d'exposició a radiacions ionitzants, quina de lesrespostes següents és falsa: Cal seguir les normes establertes pels serveis de protecció radiològica i per les recomanacions de les unitats bàsiques de prevenció. Cal allunyar-se al màxim de la font de radiacions ionitzants. Cal reduir el temps d'exposició al mínim possible i respectar la senyalització de les zones. Cal beure molta llet per disminuir la contaminació, després de I'exposició a la radiació.
Les precaucions d'aillament infecciós serveixen per: Prevenir la disseminació d'infeccions als pacients, al personal de l'hospital, als visitantsi al medi ambient hospitalari. Afavorir la disseminació d'infeccions als pacients, al personal de l'hospital, als visitants i al mediambient hospitalari, Prevenir la disseminació d'infeccions als pacients i al personal de l'hospital, però no als visitants ni al mediambient hospitalari. Prevenir únicament la disseminació d'infeccions entre pacients i professionals sanitaris.
Amb relació a la prevenció de caigudes dels pacients, és fals que: La prevenció de les caigudes és un eix fonamental en la millora de la seguretat. És important mantenir les mesures estàndards: calçat adequat i ben posat, timbre a mà, llit en posició baixa i un entorn lliure d'obstacles i ben endreçat. Els professionals sanitaris han de ser prou conscients de la importància de la vigilància constanti freqüent dels pacients de risc. La majoria dels pacients que cauen estan acompanyats en el moment de la caiguda.
La missió de l'lnstitut Català de la Salut és: Garantir l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l'oferta a les necessitats de la població. Donar una atenció d'excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya. Ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l'assistència com en la docència i la recerca. Ser l'asseguradora pública de salut de Catalunya amb una gestió propera i proactiva en els àmbits de relació amb les persones assegurades.
Pel que fa al respecte, la sinceritat, la congruència, l'acceptació, la solidaritat i el pensament positiu: Són aspectes fonamentals de la relació professional del TCAI. El treball del TCAI no té unes directrius fonamentals per orientar la seva activitat professional. Són aspectes que no intervenen en la relació professional i terapèutica. Aquestes actituds, valors i habilitats personals mai han d'orientar l'activitat professional.
En l'àmbit de la qualitat, la qualitat percebuda és: L'indicador que mesura I'adequació i I'efectivitat diagnòstica i terapèutica. La percepció de I'usuari sobre la idoneitat d'un producte o un servei per satisfer les seves expectatives o necessitats. Els atributs indispensables que la ciutadania demana en expressar les seves necessitats. La satisfacció dels professionals que es produeix a partir de I'experiencia viscuda en la relació amb I'usuari.
En un pacient hipoxèmic amb hipercàpnia, hem de comprovar: Que la posició del llit estigui en trendelenburg. Que la posició del pacient estigui en decúbit pron. Que porti oxigen amb ulleres nasals mentre fa les nebulitzacions amb aire medicinal. Que porti la mascareta venturi connectada a l'aire medicinal en tot moment.
Què cal fer després que el professional d'infermeria ha practicat una gasometria arteriala un pacient: Mantenir el pacient en dejú. Mantenir la mostra a temperatura ambient. Comprimir el punt de punció coma mínim 5 minuts. Evitar la pressió a la zona.
En l’aplicació de col·liri ocular: No netejarem les secrecions oculars. L'envàs delcol·liri ha de tocar la conjuntiva. Per extreure l'excés de fàrmac utilitzarem la mateixa gasa per als dos ulls. Aplicarem el medicament al fons del sac lacrimal.
Quan valorem la pell d'un nadó sà i a terme, ens podem trobar que després de 48 hores del seu naixement la pell té un color groguenc, que pot ser causat per: Presentar un augment normal i transitori de bilirubina en sang. Presentar un trastorn en el metabolisme dels ossos. Presentar una intolerància a la llet. Presentar problemes de restrenyiment.
En la delegació de tasques, és fals que: El delegant no ha d'assumir la responsabilitat dels procés i/o resultat de la tasca. És necessari el seguiment per garantir el seu compliment. És necessària l'avaluació per considerar l'eficàcia de la delegació. La comunicació és un factor que pot influir en l'eficàcia de la delegació.
El procés correctei complert de manteniment de l'instrumental quirúrgic, inclou lesfasessegüents: Neteja, assecat i revisió, lubricació manual del mateix (en cas de ser necessari) i esterilització. Neteja, calibratge i esterilització. Neteja i embossament segons protocol i lubricació. Neteja, revisió i salinització. .
Quanta la comunicació amb les persones en situació de final de vida, cal: Intentar deixar la persona sola el màxim de temps possible. S'ha d'orientar la persona a evitar el plor. Cal cuidar especialment la comunicació no verbal. No existeixen aspectes rellevants a tenir en compte en la comunicació amb aquestes persones.
La ubicació bàsica de treball de la TCAI respecte a l'àrea de l'odontèleg habitualment: Se situa entre les 9 i les 12. Se situa entre les 2 i les 5. Se situa entre les 12 i les 2. Cap és correcta.
Els contenidors de residus de l'entorn sanitari és classifiquen en quatre grups. En quin grup depositarieu les bosses coI•Iectores d'orina buides? Grup I Grup II Grup lll Grup lV.
Amb relació a l'ús de mascareta quirúrgica, és cert: Perd eficàcia, quan s'humiteja. Ha de cobrir únicament la boca. S'ha de deixar la mascareta usada penjant del coll per poder-la reutilitzar. Hem de fer servir la mateixa durant tota la jornada laboral.
Davant d'una exposició accidental a material biològic per una punxada accidental, el primer que hem de fer és: Posar-nos guants ràpidament. Deixar fluir la sang uns minuts. Rentar-nos la ferida amb Ileixiu. Dutxar-nos amb aigua freda.
La durada del rentat higiènic de mans, a banda del temps d'assecat, ha de tenir una durada de: De 10 a 15 segons De 3 a 5 minuts De 20 a 30 segons 5 segons és suficient.
En relació amb la contaminació acústica en l'entorn del pacient, és cert que: Genera desconfort alspacients. No existeix cap recomanació quanta la contaminació acústica alsentorns sanitaris. La contaminació acústica no afecta en cap mesura l'estat d'ànim de la persona. Als entorns sanitaris la contaminació acústica mai ha de superar els 15 dB.
L'objecte de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, és: Establir les bases pel que faal tractament i la protecció de dades personals, exclusivament de caràcter sanitari. Determinar les normes d'apIicació exclusivament al personal que presta serveis en el sector públic respecte del tractament de les dades de caràcter públic. Garantiri protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honori la seva intimitat personal i familiar. Establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dreta la protecció de la igualtat.
En relació amb la prestació de cures a les persones, és cert que el professional TCAI: Ha d'informar la persona de les cures que li ha de fer. Només el professional de medicina pot informar la persona sobre la prestació de cures. No ha de donar mai a la persona informació sobre la prestació de cures. Només es pot informar sobre la prestació de cures a la família de la persona.
Dintre de les mesures de prevenció de les infeccions de tracte urinari (ITU) en els pacients portadors de sonda vesical (SV) permanent amb sistema antireflux, hem de: Mantenir el sistema de drenatge tancat i estèril. Connectar i desconnectar la sonda vesical cada vegada que es demani la recollida d'una mostra per mantenir l'esterilitat. Mantenir pinçat el tub de la sonda cada vegada que fem la higiene al llit. Comprovar que la bossa col·lectora d'orina estigui per sobre de l'extremitat inferior del pacient, .
Quan fem una recollida d'orina pera un urocultiu a un pacient que porta sonda vesical, el procediment que cal seguir és: Treure orina de la bossa de diüresi quan s'acaba de canviar. Obtenir la mostra a través de la membrana de la bossa recol·lectora. Recollir l'orina després de pinçar la sonda vesical durant almenys 4 hores. Buidar directament la bossa de diüresi en un recipient adequat pera aquesta mostra.
Sobre els enemes de retenció, quina és l'afirmació incorrecta? L'enema oliós pot estar indicat en pacients amb restrenyiment crònic, quan hi ha fecalomes i en les hemorroides. L'enema medicamentós conté 1 o diversos fàrmacs dissolts en una solució. L'enema medicamentós carminatiu està indicat per eliminar paràsits intestinals. L'ènema opac consisteix a introduir una solució radioopaca en la realització d'estudis radiològics.
Amb caràcter general, dintre dels canvis que es produeixen en el procés biològic de l'envelliment, quin dels canvis següents NO és característic d'aquesta etapa: Disminució de la talla per la disminució en l'alçada de les vèrtebres. Augment del peristaltisme amb un ràpid buidament de l'estómac. Rigidesa de les vàlvules del cor amb problemes cardiovasculars. Pèrdua d'eIasticitat dels teixits i disminució del greix cutani.
Quina d'aquestes tasques NO ha d'assumir, com a delegada, un TCAI: Ajuda a l'alimentació oral en un pacient amb risc de broncoaspiració. Cures post mortem. Administració parenteral de medicaments. Transferència de pacients.
El material i/o instrumental quirúrgic ha de ser? Resistent, no oxidable, que no reflecteixi la llum i fàcilment desmuntable parcialment o totalment pera la seva neteja. Resistent, oxidable i fàcilment desmuntable pera la seva neteja. Resistent, no oxidable i que reflecteixi directament la llum. Desmuntable en la seva totalitat o parcialment pera una bona neteja i que reflecteixi la llum.
On es palpa el pols carotidi en un pacient? Sota l'angle submentorià, entre la tràquea i el múscul esternomastoïdal. A la part interna del turmell al nivell del peroné. A la línia mitjana de la zona lateral interna del colze. Entre la línia mitjana clavicular esquerra al nivell del 5è espai intercostal.
lndiqueu l'afirmació correcta sobre la dentició temporal: Es composa de 22 peces. Les peces dentals tenen un color més fosc vers la dentició definitiva. A la dentició temporal hi ha absència de premolars. A la dentició permanent es produeix la reabsorció fisiològica de les arrels.
De les afirmacions següents en relació amb les bones pràctiques de residus de l'entorn sanitari, quina és certa? Un mal tancament dels contenidors de residus pot provocar un accident en la persona encarregada de portar el contenidor al magatzem de residus. La bases obre la qual estiguin muntats els contenidors no té importància a l'hora de la seva utilització. Els Iíquids continguts en bosses del grup II no s'han de buidar mai al desguàs. Els citostàtics s'han d'eliminar en els contenidors del grup Il.
Determineu quin dels mecanismes següents de transmissió de malalties transmissibles NO correspon a un mecanisme directe. Els aliments El contacte amb les mans El contacte amb sang contaminada La suor.
Pel que fa a la seguretat dels pacients, l'afirmació correcta és: La reducció del risc de dany innecessari associat a l'atenció sanitària fins a un mínim acceptable. És l'aparició de nous procediments i técniques aplicables en l'àmbit de l'assistència sanitària, si bé suposa una millora notable en la qualitat d'aqueIla, implica, alhora, una disminució de la seva complexitat i dels riscos potencials pera la seguretat dels pacients. Els efectes adversos mai deriven del mateix comportament dels pacients. Una de les funcions del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients és la d'evitar la difusió entre elspacients dels problemes de seguretat.
Quin dels factors següents intervé en el treball en equip? La història dels individus dintre de l'equip, l'afectivitat i la delimitació de funcions. En el treball en equip només influeix el coeficient intel·Iectual dels membres. Únicament la motivació dels membres pot influir en els resultats del treball en equip. Solament la discussió i el consens en els mètodes de treball és un factor determinant en el treball en equip.
NO estem violant el secret professional quan la transmissió d'informació sobre la malaltia d'una persona: Respon a les demandes de la medicina forense o del peritatge judicial. Quan compartim amb tot l'equip informació personal del pacient no relacionada amb la seva malaltia. Quan una companyia d'assegurances ens demana telefònicament informació referent a accidents. Quan el responsable de recursos humans demana telefònicament informació sobre la malaltia del pacient.
Dintre dels procediments de cura i manteniment d'una sonda urinària NO és correcte: Fixar la bossa a la cama del malalt per facilitar-ne la deambulació. Fer la higiene dels genitals del pacient portador de sonda vesical només cada 24 hores. Buidar la bossa recol·lectora cada vegada que estigui plena en dos tercis de la seva capacitat i canviar-la quan sigui necessari. Revisar la zona perineal per detectar signes d'infIamació al meat urinari.
Amb caràcter general, quina és la posició estàndard pera l'administració d'un ènema de neteja, en un pacient adult, durant la introducció de la solució? Decúbit pron amb els braços al costat del cos. Decúbit supí amb el cap de costat. Posició decúbit lateral dret amb la cama esquerra semiflexionada. Posició decúbit lateral esquerre.
Davant d'un pacient diagnosticat de conjuntivitis virica aguda, quin tipus de precaucions haurem de prendre en l'entorn sanitari? No calen precaucions. Precaucions per evitar la transmissió per gotes. Precaucions per evitar la transmissió per aire. Precaucions per evitar la transmissió per contacte.
Amb relació al registre del balanç de Iíquids, és cert que: Inclou les entrades de Iíquids i les sortides tant de perfusions i ingesta oral com de diüresi, dèbit de drenatges, sondes i altres dispositius. Exclou la ingesta oral que suposa la dieta en quant a Iíquids. Inclou només la diüresi i les perfusions intravenoses. Exclou el balanç estricte d'entrades i sortides.
Respecte al manteniment de sucs i Ilets a les neveres dels centres sanitaris, és cert i important que: Cal fer servir envasos, com a mínim, d'un 1 litre. Cal fer servir envasos petits individuals i no mantenir-los a la nevera més de 48 hores. Els envasos poden ser de qualsevol mida i es poden mantenir a la nevera sense cap tipus de problema. Cal identificar les propietats de l'envàs i la data d'obertura.
Quina és la finalitat de l’esteriIització? Eliminar la contaminació microbiana de tots aquells materials que per necessitats d'ús és imprescindible que siguin estèrils. Eliminar la contaminació microbiana de tots aquells materials que per necessitats d'ús és prescindible que siguin estèrils. Eliminar la contaminació bacteriana de tots aquells materials que per necessitats d'ús és prescindible que siguin sèptics. Eliminar la flora transitòria de la pell de tot el personal que farà una tècnica estèril.
Davant d'una persona amb una ferida sagnant abundant en una extremitat: No hem d'apIicar pressió a la ferida. Hem d'aplicar pressió a la ferida. Hem d'apIicar un embenat molt suau que no faci comprensió. Hem d'apIicar un embenat molt fort sense comprovar la circulació distalment a l'embenat en cap moment.
Quina peça dental representa el número 52 segons el sistema de notació dentària del mètode dígit dos? Caní inferior dret de la dentició temporal. Segon incisiu superior esquerre de la dentició permanent. Segon molar inferior dret de la dentició temporal. Segon incisiu superior dret de la dentició temporal.
Les reflexions fonamentals de I'Organització Mundial de la Salut (OMS) ei 1978 (conferència Alma Ata) fan referència a: L'educació per la salut i el dret del ciutadà de participar en la planificació i aplicació dels programes de salut. L'exclusivitat dels professionals mèdics en la planificació i aplicació dels programes. La demostració de la poca efectivitat de l'educació per promoure la responsabilitat en el fomenti atenció a la salut. Les cures pal·liatives en l'atenció especialitzada de processos patològics aguts.
Quanta l'escala visual analògica (EVA) pera la valoració del dolor, es cert que: Reflecteix el nivell de dolor referit pel pacient. No s'utilitza per estimar el nivell de dolor. Només és vàlida amb l'estimació del dolor crònic. Només s'utilitza en la valoració del dolor postoperatori. .
Indiqueu quina és la afìrmació correcta. La càries dental es produeix per raspallar-se les dents amb pasta sense fluor. L'estreptococ mutans és el microorganisme que intervé principalment en la formació de la càries. Els infants que prenen biberó i tenen les primeres dents no pateixen càries. Els pacients diabètics tenen menys predisposició a tenir càries.
El test de Bowie-Dick és un control d'esterilització: Físic Químic Bacteriològic Virològic.
Davant d'un ennuegament parcial en una persona sana, observem: Dificultat per parlar i respirar. Incapacitat per parlar, respirar o tossir. Pèrdua de consciència. Facilitat per respirar i parlar normalment.
Quina de les afirmacions següents és la correcta? La cara lingual d'una peça dental és interproximal. La cara mesial d'una peça dental és interproximal. La cara lingual d'una peça dental correspon a l'arcada superior. Els incisius no tenen cara oclusal.
Denunciar Test