Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPopurrí 2023 _ 07

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Popurrí 2023 _ 07

Descripción:
Coneixements Generals

Autor:
Generalitat
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
13/03/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quina és una de les funcions del rei, segons la vigent Constitució espanyola? Nomenar i separar els membres del Govern, a proposta del Consell de Ministres Declarar la guerra i fer la pau, prèvia autorització del Congrés Expedir els decrets acordats en el Consell de Ministres Sancionar les lleis en el termini de trenta dies.
Segons la Constitució espanyola vigent, el termini perquè algun candidat, des de la primera votació d'investidura, obtinga la confiança de la Cambra: és de quatre mesos és indefinit és de tres mesos és de dos mesos.
De conformitat amb la Constitució espanyola vigent, ¿quina és la resposta correcta en relació al Tribunal Constitucional? El President del Tribunal Constitucional serà nomenat de entre els seus membres pel rei, a proposta del mateix Tribunal en ple i per un termini de 4 anys. Els membres del TC seràn independients i inamovibles en el exercici de su carrec El TC es compone de 12 miembros nomenats pel Rei Els membres del TC seran designats per un termini de nou anys i se renovaran en una desproporció no per damunt de una a tres.
Segons l'article tretze de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, assenyala la incorrecta respecta a La Generalitat: segons la Carta de Drets Socials, garantirà en tot cas a tota persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a assegurar la seua autonomia personal, la seua integració socioprofessional i la seua participació en la vida social de la comunitat. procurarà a les persones afectades de discapacitat la seua integració per mitjà d’una política d’igualtat d’oportunitats, mitjançant mesures d’acció positiva, i garantirà l’accessibilitat espacial de les instal·lacions, edificis i servicis públics garantirà una ajuda a les famílies que incloguen persones majors o menors dependents, o en les quals algun dels seus membres estiga afectat per discapacitat que exigisca atencions especials. garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.
Pel què fa al President de la Generalitat, conforme a la Llei 5/1983 de 30 de desembre, del Consell, assenyale la resposta correcta: El President serà elegit per Les Corts d’entre els seus membres i nomenat pel Rei. La facultat de presentar candidats correspon als Grups Parlamentaris. En tot moment s’atendrà al que regula l'Estatut i el Reglament de Les Corts En cada renovació de les Corts Valencianes en què calga procedir a l'elecció de President de la Generalitat, aquest convocarà la Cambra per a la celebració del Ple d'Investidura i el seu nomenament El candidat hauran d'exposar davant les Corts les línies generals del seu programa de govern, sobre el quals no s'obrirà l'oportú debat. Elegit President per les Corts Valencianes, el president d'aquestes ho comunicarà al rei als efectes del nomenament. Aquest nomenament es publicarà al «BOE» i al DOGV en un termini de deu dies.
Les atribucions del Consell com l'òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l'administració de la Generalitat Valenciana, segon la Llei 5/1983, són, assenyala la incorrecta, pel que fa en relació amb l'activitat parlamentària: Proposar a les Corts Valencianes la celebració de sessions extraordinàries. Decidir sobre la qüestió de confiança que puga plantejar el President de la Generalitat a les Corts Valencianes sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei. Elaboració dels projectes de llei dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana i les altres facultats estatutàries en matèria pressupostària La facultat de dictar Decrets legislatius, en els terminis i amb les formalitats previstes.
Les funcions del Consell en matèria normativa es concreten en les competències d'emetre Deute Públic per a les despeses d'inversió, previ acord de les Corts Valencianes, i amés: Proposar-les la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Iniciativa legislativa, mitjançant l'aprovació dels proposicions de llei remeses a les Corts Valencianes, i l'acord, si de cas, de retirar-los. La facultat de dictar Decrets llei, en els terminis i amb les formalitats previstes en la Llei del Consell. Elaboració dels proposicion de llei dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana.
¿Contra las resoluciones que AGOTEN la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de REPOSICIÓN en el plazo de UN mes, contado desde el día siguiente al de su notificación o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de DOS meses, desde el día siguiente de su notificación? (marca la errónea) Sí, según el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas Sí, según el artículo 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas Sí, según el artículo 114 de la Ley 39/2015 del PACAP, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. No, según el artículo 113 de la Ley 39/2015 del PACAP, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del temps corresponent, indiqueu amb flexetes: Cura directa de persones que requerisquen especial dedicació Cura directa de fills o filles, o xiquets o xiquetes en acolliment preadoptiu o permanent, de 14 anys o menors. Tindre a càrrec a un familiar fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, o persona davall guarda i/o custòdia amb malaltia greu acreditada, necessitat de cures específiques o grau de discapacitat del 65% o superior.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponent temps, indiqueu amb flexetes: Persona empleada pública en estat de gestació. Personal que per llarga o crònica malaltia no puga realitzar la jornada laboral completa. Cura directa de fills o filles, xiquets/etes en acolliment preadoptiu o permanent amb diversitat funcional per a conciliar horari de centres.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponent temps, indiqueu amb flexetes: Pare o mare de família monoparental fins al dia que el/la menors dels fills/filles complisca 15 anys Pare o mare de família nombrosa fins al dia que el/la menor dels fills/filles complisca 15 anys. Cura directa de fills o filles, xiquets/etes en acolliment preadoptiu o permanent amb diversitat funcional per a conciliar horari de centres.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponen temps, indiqueu amb flexetes: Empleades víctimes de violència sobre la dona per fer efectiu el dret a l’assistència social integral Víctimes de violència terrorista Cura directa de fills o filles, xiquets/etes en acolliment pre-adoptiu o permanent amb diversitat funcional per a conciliar horari de centres educatius.
Segón l'article onze de la llei 40/2015 de Règim Juridic de les AAPP, què activitat podrá ser encarregada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de distinta administració? A. Quan sigan per raons d’eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per a exercir-les B. Sols la realització d'activitats de carácter material o tècnic de la competéncia dels òrgans admnistratius o de les entitas de dret públic C. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic D. Sempre que entre les seues competències estiguen aquestes activitats.
Segón l'article onze de la llei 40/2015 de Règim Juridic de les AAPP, en l’encàrrec de gestió serà responsabilitat de l’òrgan o entitat que l’encarregue dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport a l’activitat material concreta que és l’objecte d’encàrrec o que s’integren en aquesta. i a més ... A. no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici B. suposa cessió de la titularitat de la competència i dels elements substantius del seu exercici C. no suposa cessió de la titularitat de la competència però no dels elements substantius del seu exercici D. no suposa cessió de la titularitat de la competència peró si dels elements substantius del seu exercici.
Segón l'article onze de la llei 40/2015 de Règim Juridic de les AAPP, Quan l’encàrrec de gestió es realitze entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa administració, s’haurà de formalitzar en els termes que establisca la seua normativa pròpia, i a falta d’això, per un acord exprés dels òrgans o entitats de dret públic que hi intervinguen. En tot cas, ... A. amb la resolució d'aquest hauran de ser publicats, en le BOE i en el butlletí de la CCAA o en el de la província, perquè siguen eficaços. B. haura de ser publicat, en le BOE i en el butlletí de la CCAA o en el de la província, perquè siguen eficaços. C. haurà de ser publicats en el butlletí de la CCAA o en el de la província, perquè siguen eficaços. D. amb la resolució d'aquest hauran de ser publicats en el butlletí de la CCAA o en el de la província, perquè siguen eficaços.
Segón l'article onze de la llei 40/2015 de Règim Juridic de les AAPP quan l’encàrrec de gestió es realitze entre òrgans i entitats de dret públic de distintes administracions, es formalitzarà per mitjà de la firma del corresponent CONVENI entre elles, que haurà de ser publicat en el BOE, en el butlletí oficial de la CCAA o en el de la província, segons l’administració a què pertanga l’òrgan que fa l’encàrrec, excepte... A. en el supòsit de la gestió ordinària dels serveis de les CCAA per les diputacións que es regirà per la legislació estatal B. en el supòsit de la gestió ordinària dels serveis de les CCAA per les entitats locals que es regirà per la legislació autonómica C. en el supòsit de la gestió ordinària dels serveis de les CCAA per les entitats locals que es regirà per la legislació de règim local D. en el supòsit de la gestió ordinària dels serveis de les CCAA per les diputacions provincials que es regirà per la legislació de règim local.
Qui proporsarà a Les Corts, per al seu debat i aprobació, els CONVENIS i acords de colaboració amb el estat i la resta de CCAA en matèria de competència exclusiva de la Generalitat, d'acord amb l'estableit en el Reglament de Les Corts. El Consell, dins de les seues competéncies, en ús de les seues funcions ejecutives i administratives. El Consell, dins de les seues competéncies, en matèria de política general El Consell, dins de les seues competéncies, en matèria normativa El Consell, dins de les seues atribucions, en relació amb l'activitat parlamentària.
Segons el Decret 56/2016 del Consell, de 6 demayo de Códig de Bon Govern de la Generalitat President/a de la Generalita Conseller/a de la Generalitat Síndic/a de Greuges del País Valencià Vicepresident/a de les Corts Valencianes diputat/ada de les Corts Valencianes Alcalde/essa de municipi President/a de les Corts Valencianes.
Segon l'article 8 de la llei 40/82015 de Régim Jurídic del Sector Públic...La Competència és irrenunciable ... i serà exercida i podrà ser exercida no suposa sí que suposa.
Segons l'art. 62 de la Lley del Consell: Per evitar un increment injustificat de la despessa pública la creació d'un òrgan administratiu que suponguessi un increment de la despessa pública anirá precedit ... d'un estudi económic de la despessa del seu funcionament i del rendiment o utilitat del seus servicis tanmateix com de la possibilitat de l'aprofitament dels mitjans d'altres Administracions d'una delimitació de les seues funcions i competències de la respectiva dotació dels crèdits necessaris per a posar-se en marxa i funcionament. de la determinació de la seua forma d’integració en l’administració pública de què es tracte i la seua dependència jeràrquica.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso