Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPopurrí 2023 _ 07

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Popurrí 2023 _ 07

Descripción:
Coneixements Generals

Autor:
Generalitat
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
13/03/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 12
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quina és una de les funcions del rei, segons la vigent Constitució espanyola? Nomenar i separar els membres del Govern, a proposta del Consell de Ministres Declarar la guerra i fer la pau, prèvia autorització del Congrés Expedir els decrets acordats en el Consell de Ministres Sancionar les lleis en el termini de trenta dies.
Segons la Constitució espanyola vigent, el termini perquè algun candidat, des de la primera votació d'investidura, obtinga la confiança de la Cambra: és de quatre mesos és indefinit és de tres mesos és de dos mesos.
De conformitat amb la Constitució espanyola vigent, ¿quina és la resposta correcta en relació al Tribunal Constitucional? El President del Tribunal Constitucional serà nomenat de entre els seus membres pel rei, a proposta del mateix Tribunal en ple i per un termini de 4 anys. Els membres del TC seràn independients i inamovibles en el exercici de su carrec El TC es compone de 12 miembros nomenats pel Rei Els membres del TC seran designats per un termini de nou anys i se renovaran en una desproporció no per damunt de una a tres.
Segons l'article tretze de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, assenyala la incorrecta respecta a La Generalitat: segons la Carta de Drets Socials, garantirà en tot cas a tota persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a assegurar la seua autonomia personal, la seua integració socioprofessional i la seua participació en la vida social de la comunitat. procurarà a les persones afectades de discapacitat la seua integració per mitjà d’una política d’igualtat d’oportunitats, mitjançant mesures d’acció positiva, i garantirà l’accessibilitat espacial de les instal·lacions, edificis i servicis públics garantirà una ajuda a les famílies que incloguen persones majors o menors dependents, o en les quals algun dels seus membres estiga afectat per discapacitat que exigisca atencions especials. garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.
Pel què fa al President de la Generalitat, conforme a la Llei 5/1983 de 30 de desembre, del Consell, assenyale la resposta correcta: El President serà elegit per Les Corts d’entre els seus membres i nomenat pel Rei. La facultat de presentar candidats correspon als Grups Parlamentaris. En tot moment s’atendrà al que regula l'Estatut i el Reglament de Les Corts En cada renovació de les Corts Valencianes en què calga procedir a l'elecció de President de la Generalitat, aquest convocarà la Cambra per a la celebració del Ple d'Investidura i el seu nomenament El candidat hauran d'exposar davant les Corts les línies generals del seu programa de govern, sobre el quals no s'obrirà l'oportú debat. Elegit President per les Corts Valencianes, el president d'aquestes ho comunicarà al rei als efectes del nomenament. Aquest nomenament es publicarà al «BOE» i al DOGV en un termini de deu dies.
Les atribucions del Consell com l'òrgan col·legiat que ostenta la potestat executiva i reglamentària i dirigeix l'administració de la Generalitat Valenciana, segón la Llei 5/1983, són, asseyala la incorrecta, pel que fa en relació amb l'activitat parlamentària: Proposar a les Corts Valencianes la celebració de sessions extraordinàries. Decidir sobre la qüestió de confiança que puga plantejar el President de la Generalitat a les Corts Valencianes sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei. Elaboració dels projectes de llei dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana i les altres facultats estatutàries en matèria pressupostària La facultat de dictar Decrets legislatius, en els terminis i amb les formalitats previstes.
Les funcions del Consell en matèria normativa es concreten en les competències d'emetre Deute Públic per a les despeses d'inversió, previ acord de les Corts Valencianes, i amés: Proposar-les la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Iniciativa legislativa, mitjançant l'aprovació dels proposicions de llei remeses a les Corts Valencianes, i l'acord, si de cas, de retirar-los. La facultat de dictar Decrets llei, en els terminis i amb les formalitats previstes en la Llei del Consell. Elaboració dels proposicion de llei dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana.
¿Contra las resoluciones que AGOTEN la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de REPOSICIÓN en el plazo de UN mes, contado desde el día siguiente al de su notificación o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de DOS meses, desde el día siguiente de su notificación? (marca la errónea) Sí, según el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas Sí, según el artículo 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas Sí, según el artículo 114 de la Ley 39/2015 del PACAP, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. No, según el artículo 113 de la Ley 39/2015 del PACAP, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponen temps, indiqueu amb flexetes: Cura directa de persones que requerisquen especial dedicació Cura directa de fills o filles, o xiquets o xiquetes en acolliment preadoptiu o permanent, de 14 anys o menors. Tindre a càrrec a un familiar fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, o persona davall guarda i/o custòdia amb malaltia greu acreditada, necessitat de cures específiques o grau de discapacitat del 65% o superior.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponen temps, indiqueu amb flexetes: Persona empleada pública en estat de gestació. Personal que per llarga o crònica malaltia no puga realitzar la jornada laboral completa. Cura directa de fills o filles, xiquets/etes en acolliment preadoptiu o permanent amb diversitat funcional per a conciliar horari de centres.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponen temps, indiqueu amb flexetes: Pare o mare de família monoparental fins al dia que el/la menors dels fills/filles complisca 15 anys Pare o mare de família nombrosa fins al dia que el/la menor dels fills/filles complisca 15 anys. Cura directa de fills o filles, xiquets/etes en acolliment preadoptiu o permanent amb diversitat funcional per a conciliar horari de centres.
La sol·licitud per acollir-se a la flexibilitat en l'horari de permanència obligatòria segons l'aritcle 14 del decret 42/2019 de la Generalitat indica que pels següents motius es podrà gaudir del corresponen temps, indiqueu amb flexetes: Empleades víctimes de violència sobre la dona per a fer efectiu el dret a l’assistència social integral Víctimes de violència terrorista Cura directa de fills o filles, xiquets/etes en acolliment preadoptiu o permanent amb diversitat funcional per a conciliar horari de centres.
Denunciar test Condiciones de uso