option

preparació opos TEI 20

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
preparació opos TEI 20

Descripción:
test educalia

Autor:
mir
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
08/07/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 30
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quin és el rang de la Llei 6/2006, de 19 de juliol? Reial Decret LLei òrganica Llei de Bases Llei ordinèria.
Per tal d'exercir el seu autogovern, en què es constitueix Catalunya? Nacionalitat Estat Unitari Nació Comunitat Autònoma.
El dret cívil de Catalunya tindrà eficàcia: Territorial exclusivament Territorial, i excepcionalement, es pot aplicar fora de Catalunya Municipal Estatal.
Quants títols té l'Estatut de Catalunya? 8 5 6 7.
Dins de l'Estatut de Catalunya quin dels seus títols regula la seva reforma? I VI VII VIII.
Què estableix l'Estatut sobre els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya? Els catalans són titulars dels drets i els deures fonamentals establerts a l'Estatut i la Constitució, però el regim jurídic d'aquests drets és compètencia de la Generalitat. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i deures reconeguts per l'estatut, la cosntitució, la Unió Europea, la declaració universal de drets humans, el conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats en aquesta matèria subscrits per Espanya. El regim jurídic dels drets i les llibertats dels ciutadns és competència exclusiva de l'Estat. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i deures reconeguts per l'Estatut, la Cnstitució i la Declaració universal de drets humans.
Quin títol se l'Estatut regula el finançament de la Generalitat? II VI IV V.
Les competències executives: Són les que atribuixen a la Genrelaitat potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Són les que atribueixen a l'Estatut la legislació, i a la Generalitat l'execusió en una determinada màteria. Són les que atribueixen a la Generlalitat la potestat reglamentària i la funció executiva. Só les que atribueixen a la Generalitat la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat.
Qui integra la Generalitat de Catalunya? El Parlament, la presidència i el Govern El president, el consell executiu i el síndic de Greuges El Parlament, la Presidència, el Govern i les altres institucions que estableixen el capítol V del títol II El president, el consell executiu i el parlament.
Segons l'Estatut d'autonomia, el català es L'única llengua oficial de Catalunya La llengua pròpia de Catalunya, cooficial amb el castellà LLengua pròpia però no oficial de Catalunya Cap és correcta.
L'EAC regula el dret a rebre l'ensenyament en català: Article 9 Article 53 Article 35 En el preàmbul.
L'article 131 de l'EAC estableix que: Correspon a la Generalitat, en màteria d'ensenyament no universitari, la competènica exclusiva sobre els ensenyaments obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l'Estat. Correspon a la Generalitat, en màteria d'ensenyament universitari, la competènica exclusiva sobre els ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres docents en què s'imparteixen aquests ensenyaments. Correspon a la Generalitat, en màteria d'ensenyament no universitari, la competènica exclusiva sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres docents en què s'imparteixen aquests ensenyaments. No correspon a la Generalitat de manera exclusiva a competència en matèria d'ensenyament no universitari.
Segons l'EAC correspon a la Generalitat la competència compartida en les següents matèries: La programació del ensenyament, la seva definició i l'avaluació general del sistema educatiu. L'establiment dels plans d'estudi corresponent, incloent-hi l'ordenació curricular. El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts estatals Totes aquestes.
L'expedició i l'homologació dels títols acadèmics i professionals estatals.... Correspon en tot cas en règim d'esclusivitat a l'Estat Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria d'ensenyament no universitari Correspon a la Generalitat la competència executiva en tot cas Cap resposta és correcta.
Quina de les següents normes estan relacionades amb ensenyament i educació: La llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professional Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació Totes estan relacionades.
Podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit: Qualsevol de les parts abans del transcurs de la relació laboral qualsevol de les parts fins i tot durant el transcurs de la relació laboral qualsevol de les parts fins i tot desprès del transcurs de la relació laboral únicament la part contractada fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.
la durada del contracte de treball en pràctiques no podrà ser inferior a: 6 mesos ni excedir un any 1 any ni excedir 2 anys 6 mesos ni excedir 2 anys 1 any ni excedir 3 anys.
El contracte per a la formació i l'aprenentatge es podrà celebrar amb treballadors que manqui de la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu requerida per a concertar un contracte en pràctiques: majors de 16 anys i menors de 25 majors de 18 anys i menors de 21 majors de 16 anys i menors de 21 majors de 18 anys i menors de 25.
Els contractes temporals celebrats en frau de llei: Es presumiran per temps indefinit seran nuls tindran la consideració de contracte temporal sempre que s'esmenin els errors del contracte en el termini d'1 mes de de la seva celebració cap és correcte.
Asquiriran la condició de treballadors fixos els treballadors que haguessin estat contractats, amb sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dues o més contractes temporals, sigui directament o a traves de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de durada determinada: en un període de 24 mesos durant un termini superior a 12 mesos en un període de 30 mesos durant un termini superior a 24 mesos en un periode de 12 mesos durant un termini superior a 6 mesos en un periode de 18 mesos durant un termini superior a 12 mesos.
El contracte de treball podrà suspendre's per les següents causes: mutu acord de les parts les consignades vàlidament en el contracte incapacitat temporal del treballador maternitat, paternitat, adopció, sempre que la seva durada no sigui superior a un any.
L'excedència: Serà sempre voluntària serà sempre forçosa podrà ser voluntària o froçosa cap és correcta.
L'excedència forçosa donarà dret a: la conservació del lloc i al còmput de l'antiguitat de las seva vigència la reserva del lloc de treball exercit durant dos anys la reserva d'un lloc en la mateixa localitat i d'igual retribució sempre que sigui possible conservar un dret preferent el reingrés en les vacants d'igual o similar categoria a la seva que hi haguès o es produïssin en l'empresa.
L'empresari podrà suspendre el contracte de treball per causes: organitzatives o de producció econòmiques o de producció tècniques, organitzatives o de producció econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
Respecte a la suspensió del contracte, s'entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats d el'empresa es desprengui una situació econòmoica negativa, en casos tals com la disminució persisten del seu nivell d'ingresso ordinaris o vendes. En tot cas, s'entendrà que la disminució és persisten si durant: dos mesos consecutius el nivel d'ingresso ordinaris o vendes de cada mes és inferior al registrat el mateix mes de l'any anterior tres mesos consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada mes és inferior al registrat en el mateix mes de l'any anterior dos trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l'any anterior tres trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l'any anterior.
El contracte de treball s'extinguirà (assenyala la incorrecta) per mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total, absoluta o parcial de treballador per jubilació del treballador per exintició de la personalitat jurídica del contractant per força major que impossibiliti definitivament la prestació de treball.
Seràn causes justes perquè el treballador pugui sol.licitar l'extinció del contracte: les modificacions substancials en les condicions de treball dutes a terme sense respectar el que es preveu en l'article 41 i que redundin en menyscapte de la dignitat del treballador la falta de pagament o retards continuats en l'abonament del salari pactat qualsevol incompliment greu de les seves obligacions per part de l'empresari, excepte el supòsits de forá major totes són correctes.
Respecte a l'extinció del contracte per falta d'adaptació del treballador a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, l'extinció no podrà ser acordada per l'empresari fins que hagin transcorregut, com a mininm: 1mes des que es va introduir la modificació o des que va finalitzar la formació dirigida a l'adaptació 2 mesos de que es va introduir la modificació o de que va finalitzar la formació dirigida a l'adaptació 3 mesos de que va introduir la modificació o de que va finalitzar la formació dirigida a l'adaptació 4 mesos des que es va introduir la modificació o des que va finalitazr la formació dirigida a l'adaptació.
L'acomiadament durant els períodes de suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat o acolliment serà: procedent improcedent nul cap és correcte.
Quan l'acomiadament sigui declarat improcedent: l'empresari podrà optar entre readmissió del treballador o l'abonament d'una indemnitazció equivalent a 30 dies de salari per any de servei 'empresari podrà optar entre readmissió del treballador o l'abonament d'una indemnitazció equivalent a 33 dies de salari per any de servei el treballador podrà optar a ser readmès en l'empresa o l'abonament d'una indemnitazció equivalent a 30 dies de salari per any de servei el treballador podrà optar a ser readmès en l'empresa o l'abonament d'una indemnitazció equivalent a 33 dies de salari per any de servei.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor