option
Mi Daypo

Tema 10 test 2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tema 10 test 2

Descripción:
Condicions de Treball

Autor:
Generalitat
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
07/04/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 11
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, durant la jornada laboral es disposarà d'una pausa de trenta minuts de descans, computable com de treball efectiu el personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar en farà ús, preferentement, entre les deu i les dotze hores. el personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar s'organitzarà en torns amb la supervisió de la persona responsable de la unitat administrativa, amb la finalitat que les dependèncias i serveis queden adequadament atesos totes les afirmacions són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, durant la jornada laboral es disposarà d'una pausa de quinze minuts de descans, computable com de treball efectiu el personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar en farà ús, preferentement, entre les nou i les catorze hores. el personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar s'organitzarà en torns amb la supervisió de la persona responsable de la unitat administrativa, amb la finalitat que les dependèncias i serveis queden adequadament atesos totes les afirmacions són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, durant la jornada laboral el personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar farà, preferentement, ús d'una pausa de trenta minuts de descans, computable com de treball efectiu entre les deu i les dotze hores el personal de unitats d'índole similar als serveis burocràtics en farà ús, obligatòriament, entre les deu i les dotze hores. el personal de serveis burocràtics en farà ús, obligatòriament, entre les deu i les dotze hores. totes les afirmacions són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, durant la jornada laboral el personal de serveis burocràtics o unitats d'índole similar s'organitzarà en torns amb la responsabilitat que les dependèncias i serveis queden adequadament atesos s'organitzarà en torns sota la supervisió de una persona responsable de la unitat amb la finalitat que les dependèncias i serveis queden adequadament atesos. s'organitzarà en torns amb la supervisió de la persona responsable de la unitat administrativa, amb la finalitat que les dependèncias i serveis queden adequadament atesos totes les afirmacions són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, el personal tindrà dret a 48 hores continuades de descans per cada període setmanal treballat. si la seua aplicació impedeix la cobetura dels serveis que es presten, en's fixarà com a mínim de 36 hores. si la seua aplicació no permet la cobertura dels serveis les organitzacions sindicals els poden fixar, després de ser oït l'òrgan de respresentació unitària. en el centres de treball amb servei a torns, en coincidirà, com a mínim, amb dues caps de setmana al mes. totes les afirmacions són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, el personal estarà obligat a registrat les seues entrades i eixides del centre de treball, ... mitjançant els sistemes establerts a aquest efecte pels òrgans competents en matèria de personal. mitjançant els sistemes i els mitjans necessaris per al seu seguiment que establiran els centres de treball Totes col·laboraran en el control del personal adscrits a aquestes unitats sense perjudici del control especìfic de l'òrgan que el tinga assignat en les seues competències.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, les oficines que presten el servei d'informació administrativa general i registre de documents en horari general d'obertura al públic ... ho faran de 9 hores a 14:30 hores de dilluns a divendres els dijous, es prolongarà des de les 14:30 h fins a les 19.00 hores ininterrompudament en totes les oficines PROP. podrà ser ampliat per a aquells procediments que comporten un gran volum de documentació en un període determinat, mitjancant ordre del òrgan competent durant la setmana de festes locals, període d'estiu, i en els períodes de vacances escolars, serà de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres totes les respostes són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, l'horari de permanència obligatòria del personal de serveis burocrátics podrà flexibilitzar-se en una hora diària en els supòsits següents: en el cas de ser pare o made de família nombrosa, fins al dia què complisca 15 anys el o la menor dels fills o filles en el cas de ser pare o mare de família monoparental, fins al dia en què complisca 15 anys el menor o la menor dels fills o filles les empleades víctimes de violència sobre la dona, amb la finalitat de fer efectiu el seu dret a l'assitència social integral, pel temps que acrediten el serveis socials d'atenció o salut, segons escaiga els que tinguen a la seua cura directa fills o filles, o infants en acolliment preadoptiu o permanent, de 14 anys o menors d'aqueixa edat.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, l'horari de permanència obligatòria del personal de serveis burocrátics podrà flexibilitzar-se en dues hores diàries en els supòsits següents: els que tinguen persona legalment sota la seua guarda o custòdia, amb malaltia greu degudament acreditada, amb indicació expresa de la necessitat de cures específiques o discapacitat superior al 65 %. els que tinguen a la seua cura directa persones que requerisquen una especial dedicació les empleades públiques en estat de gestació els que tinguen a la seua cura directa fills o filles, o infants en acolliment preadoptiu o permanent, amb diversitat funcional, amb la finalitat de conciliar, quan coincidisquen, els horaris dels centres educatius on aquestes persones reben atenció, amb els horaris dels llocs de treball .
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, l'horari de permanència obligatòria del personal de serveis burocrátics podrà flexibilitzar-se en una hora diària en els supòsits següents: el que tinguen al càrrec seu un famliar fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, amb malaltia greu degudament acreditada, amb indicació expresa de la necessitat de cures específiques. el que tinguen persona legalment sota la seua guarda o custòdia amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. els que tinguen a la seua cura directa persones que requerisquen una especial dedicació totes es respostes són correctes.
Segons Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, l'horari de permanència obligatòria del personal de serveis burocrátics podrà flexibilitzar-se en una hora diària en els supòsits següents: en tot cas haurà d'acreditar-se inicialment per la Unitat de Valoració Mèdica d'Incapacitats i, ratificar-se de forma anual. la flexibilitat en el compliment de l'horari en cap cas suposarà reducció de la jornada laboral a sol·licitud de les persones interessades Per al personal que, per raó de llarga o crònica malaltia, no puga realitzar la seua jornada laboral completa, acreditat segons estableix l'article 7.1.c totes es respostes són correctes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor