option
Mi Daypo

Tema 10 test 3

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tema 10 test 3

Descripción:
Condicions de Treball

Autor:
Generalitat
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
07/04/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 10
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, el personal, prèvia comunicació a l'órgan competent, podrà gaudir del permís per matrimoni o unió de fet, no sent necessària l'autorirzació amb caràcter previ. El personal podrà gaudir de quinze dies consecutius i hàbils No pot acumular-se al període vacacional i als dies d'assumpetes propis Es gaudirà a continuació del fet causant, sempre dins dels 6 mesos següents. Tindrá dret a permís tant pel dia de la celebració o inscripció propia com pel d'un familiar dins del segon grau.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, quan hagen de realitzar-se tècniques prenatals i de preparació al part dins de la jornada de trebal, ... es concedirà permís pel temps indispensable a les funcionàries embarassades. el personal funcionari tindrà dreta a absentar-se per a sotmetre's a tècniques de reproducció assistida, en tot cas, pel temps necessari el personal funcionari tindrà dreta a absentar-se per a sotmetre's a tècniques de fecundació, prèvia justificació, pel temps indispensable totes les respostes són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, en els casos d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció es tindrà permís ... per a l'assitència a les preceptives sessions d'informació i preparació, que hagen de realitzar-se dins de la jornada de treball per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagen de realitz-se dins de la jornada de treball. pel temps necessari totes les respostes són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, en els casos d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció es tindrà permís ... que s'ampliarà en dues setmanes en els supòsits que tinguen especials dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis social llevat les sis primeras setmanes, la resta es pot gaudir de forma interrompuda fins que cumpla dotze messos si els dos progenitors treballen setze setmanes ininterrompudas totes les respostes són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, en els casos d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció es tindrà permís de setze setmanes i que per provindre de l'estranger, ... podrà començar fins a quatre setmanes avans de la resolució. a més, de manera fraccionada o continuada es podrà gaudir de dos mesos de permís amb retribucions bàsiques s'ampliarà en dues setmanes en el supòsits que tinguen especial dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials totes les respostes són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, els permisos per naixement per a la madre biològica i per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent, ... podran gaudir-se a jornada completa o a temps parcial haurà de sol·licitar-ho amb una antelació de quinze dies hábils en cas de temps parcial en cas de temps parcial, la sol·licitut s'acompayarà de informe del responsable de l'unitat en el qual s'acredite cobertes degudament les necessitats del servei totes les respostes són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, el gaudi a temps parcial del permís per naixement per a la madre biològica i per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent, s'ajustarà a les regles següents: podrà ser exercit per qualsevol de les dues persones progenitores, simultani o successiu del període de descans, llevat el puerperi. s'aplicarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitze. serà ininterromput i incompatible amb els pervistos per lactància, naixement prematurs, i amb la reducció de jornada per raons de guarda legal. totes les respostes són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, el permís per naixement per al progenitor diferent a la mare biològica tindrà una durada de quatre setmanes Finalment en 2021, la duració del permís serà de setze setmanes; les sis primeres setmanes seran ininterrompudes En 2020, la duració del permís serà de huit setmanes Tots tres són correctes.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, el permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu, se concedirà una reducció de la jornada de trebal d'almenys la tercera part, percebent les retribucions íntegres, sempre que ambdues progenitores treballen haurà d'implicar un ingrés hospitalari de llarga durada sense que requerisca la seua cura directa, continu i permanent no es considerará situacions protegides: la continuació del tractament o cura en el domicili i quan existisca una reacaiguda o agudització l'acretiació de les circunstancies s'efectuarà mitjançant informe del personal facultativo responsable de l'assitència mèdica.
Segons el decret 42/2019 de 22 de març, del Consell, el article 29 Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu, diu: el personal que tinga dret al permís percebrà les seues retribucions íntegres, amb independència de la reducció de la jornada autoritzada quan concòrreguen en totes dues progenitores, adoptantes, guardadores o acollidores, pel mateix subjete causant, només se tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions. la reducción de la jornada només podrà concedir-se fins a un percentatge màxim del 99% o 75% según les circunstàncies el permís es concedirà per un període inicial de fins a un mes, i es prorrogarà fins complisca els díhuit mesos de la necessitat de la cura directa.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor