option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: tema 12
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
tema 12

Descripción:
Seu electrònica: concepte.

Autor:
juana
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 09/09/2023

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 50
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Una seu electrònica d’una administració pública és: a) Una adreça electrònica habilitada. b) Una adreça electrònica habilitada única. c) Una adreça electrònica. d) Totes les respostes són incorrectes. .
2. Quin és l’element a través del qual s’efectuen totes les actuacions i els tràmits referits a procediments o a serveis que requereixen la identificació de l’Administració pública? a) El portal d’Internet. b) El Punt d’Accés General. c) La seu electrònica. d) La Carpeta Ciutadana.
3. Senyalau la resposta correcta: a) La titularitat de la seu electrònica correspon a una administració pública, o bé a un o més organismes públics o entitats de dret públic en l'àmbit de les seves competències. b) La titularitat de la seu electrònica correspon a una administració pública i a tots els organismes públics o entitats de dret públic dependents en l'àmbit de les seves competències. c) La titularitat de la seu electrònica correspon a una administració pública i, en tot cas, a l’Administració General de l’Estat. d) La titularitat de la seu electrònica correspon al màxim òrgan responsable en matèria de transformació digital de cada administració pública.
4. La titularitat de la seu electrònica correspon a: a) Una administració pública, entre d’altres. b) Un únic organisme públic o entitat de dret públic o privat, entre d’altres. c) Un o més organismes públics o entitats de dret públic o privat, entre d’altres d) Les respostes a) i c) són correctes.
5. Pot correspondre la titularitat d’una seu electrònica a més d’una entitat de dret públic? a) No, ja que sempre correspon a una administració pública. b) No, pot correspondre a una entitat de dret públic, però no a més d’una. c) Sí, en l’àmbit de les seves competències. d) Sí, sempre que en sigui titular a la vegada l’administració pública de la qual depèn.
6. D’acord amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, senyalau la resposta incorrecta: a) L’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través de la seu. b) Les seus electròniques han de disposar de sistemes que permetin establir comunicacions segures sempre que siguin necessàries. c) La publicació a les seus electròniques d’informacions, serveis i transaccions ha de respectar els principis d’accessibilitat i ús d) La publicació a les seus electròniques d’informacions, serveis i transaccions ha de respectar els principis d’accessibilitat i disseny universal d’acord amb les normes establertes sobre això.
7. D’acord amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, senyalau la resposta correcta: a) Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb aquestes seus, certificats reconeguts o qualificats d’autenticació de lloc web o un mitjà equivalent. b) Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb aquestes seus, certificats reconeguts i qualificats d’autenticació de lloc web o un mitjà equivalent. c) Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb aquestes seus, certificats reconeguts o qualificats de persona física o de representant de persona jurídica, o un mitjà equivalent. d) Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb aquestes seus, certificats reconeguts i qualificats de persona física o de representant de persona jurídica, o un mitjà equivalent.
8. En matèria de funcionament del sector públic per mitjans electrònics, es poden crear seus electròniques associades? a) No, aquest concepte no existeix. b) Sí, per raons tècniques i organitzatives. c) Sí, per raons tècniques i procedimentals. d) No, la seu electrònica és única.
9. Un dels continguts mínims que ha de disposar una seu electrònica és: a) El calendari de dies inhàbils de l’any en curs, i de l’any anterior i posterior, a l’efecte de còmput de terminis. b) El calendari de dies inhàbils de l’any en curs i de l’any anterior, a l’efecte de còmput de terminis. c) El calendari de dies hàbils a l’efecte de còmput de terminis. d) Totes les respostes són incorrectes.
10. Quina de les següents no forma part de la informació necessària que ha de publicar tota seu electrònica? a) Informació relativa a la propietat intel·lectual. b) Informació relativa a la protecció de dades personals. c) Informació d’accessibilitat. d) Informació de seguretat universal.
11. On s’allotja l’adreça electrònica habilitada única? a) A la seu electrònica del Punt d’Accés General electrònic de l’Administració General de l’Estat. b) A la seu electrònica del Punt d’Accés General electrònic de l’Administració General de l’Estat i a totes les seves seus electròniques associades. c) A la seu electrònica de cada administració pública. d) A la seu electrònica de cada administració pública i a totes les seves seus electròniques associades.
12. La seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és accessible públicament a l’adreça: a) https://www.goib.es/seucaib b) http://www.illesbalears.cat c) http://www.caib.es d) https://intranet.caib.es/seucaib.
13. El principi d’interoperabilitat fa referència a la capacitat de compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació. Quins elements ha de tenir aquesta capacitat? a) Els sistemes d’informació. b) Els sistemes d’informació i els procediments als quals donen suport. c) Els procediments als quals donen suport els sistemes d’informació. d) Els tràmits dels procediments als quals donen suport els sistemes d’informació.
14. Les administracions públiques, a l’hora de prendre aquelles decisions tecnològiques per garantir la interoperabilitat, han de tenir en compte l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Què comprèn aquest esquema? a) Mesures i regles. b) Criteris i recomanacions. c) Recomanacions i protocols. d) Protocols i especificacions tècniques.
15. Quina de les següents opcions no es considera un principi específic de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat? a) La interoperabilitat com a qualitat integral. b) Caràcter multidimensional de la interoperabilitat. c) Enfocament de solucions multilaterals. d) Neutralitat tecnològica i adaptabilitat al progrés de les tècniques i els sistemes de comunicacions electròniques.
16. D’acord amb un dels principis específics de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, quines són les dimensions que li donen el caràcter multidimensional a la interoperabilitat? a) Organitzativa, semàntica i tècnica. b) Funcional, temporal i tecnològica. c) Tècnica, organitzativa i funcional. d) Semàntica, temporal i tecnològica.
17. D’acord amb el Reial decret 4/2010, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperativitat, quina dimensió de la interoperabilitat és aquella que fa referència a la capacitat de les entitats i dels processos a través dels quals es duen a terme les seves activitats per col·laborar amb l’objectiu d’aconseguir èxits mútuament acordats relatius als serveis que presten? a) Interoperabilitat tècnica. b) Interoperabilitat organitzativa. c) Interoperabilitat semàntica. d) Interoperabilitat, en general. .
18. Senyalau la resposta incorrecta en relació amb les normes tècniques d’interoperabilitat: a) Són d’obligat compliment per part de les administracions públiques. b) Són recomanacions tècniques sobre aspectes concrets d’interoperabilitat entre les administracions públiques i amb la ciutadania, que una administració pública pot tenir en compte. c) Es constitueixen grups de treball, en els òrgans col·legiats amb competència en matèria d'administració electrònica, que redacten i mantenen les normes tècniques. d) El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital pot aprovar futures normes, sempre que siguin necessàries per garantir el nivell adequat d’interoperabilitat.
19. Quina de les següents opcions no és una Norma Tècnica d’Interoperabilitat? a) Catàleg d'estàndards. b) Política de segell electrònic i de certificats de l’Administració. c) Relació de models de dades. d) Reutilització de recursos d’informació.
20. D’acord amb la Norma Tècnica de Document Electrònic, quins són els components d’un document electrònic? a) Contingut, firma electrònica, si s’escau, i metadades del document electrònic. b) Contingut, índex electrònic, si s’escau, i firma electrònica. c) Contingut, firma electrònica i metadades del document electrònic. d) Contingut, índex electrònic i metadades del document electrònic.
21. En l’àmbit de l’administració electrònica i d’acord amb la Norma Tècnica de l’Expedient Electrònic, com poden incloure’s documents electrònics a un expedient electrònic? a) Directament com a elements independents. b) Dins d’una carpeta, entesa com una agrupació d’elements electrònics i creada per un motiu funcional. c) Com a part d’un altre expedient, imbricat en el primer. d) Totes les respostes són correctes.
22. En l’àmbit de l’administració electrònica i d’acord amb la Norma Tècnica de Digitalització de Documents, senyalau quin és el nivell de resolució mínim per a imatges electròniques: a) 200 píxels per polzada, tant per a imatges obtingudes en blanc i negre, com en color o escala de grisos. b) 250 píxels per polzada per a imatges obtingudes en color, i 150 píxels per polzada per a imatges en blanc i negre o escala de grisos. c) 300 píxels per polzada per a imatges obtingudes en color, i 250 píxels per polzada per a imatges en escala de grisos, i 200 píxels per polzada per a imatges en blanc i negre. d) Aquesta norma tècnica no exigeix una resolució mínima de píxels per polzada, mentre la imatge electrònica obtinguda respecti la geometria del document d’origen en mida i proporcions, i no hi afegeixi caràcters especials. .
23. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat estableix que les administracions públiques espanyoles s’han de connectar a una xarxa de comunicacions per tal de comunicar-se entre si. De quina xarxa es tracta? a) SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). b) TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations). c) Inter@dmin (Red Interadministrativa). d) L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat no fa referència a cap xarxa en concret.
24. Senyalau la resposta incorrecta amb relació als aspectes temporals que intervenen en les comunicacions de les administracions públiques i d’acord amb els aspectes d’interoperabilitat: a) Els sistemes implicats en la provisió d’un servei públic per via electrònica s’han de sincronitzar amb l’hora oficial. b) Les aplicacions implicades en la provisió d’un servei públic per via electrònica han de dur a terme una sincronització principal i obligatòria amb el servidor de custòdia de temps que té implantada cada administració pública en l’àmbit autonòmic, i una sincronització secundària i opcional amb el Real Institut i Observatori de l’Armada. c) Si és possible, la sincronització de la data i hora s’ha de fer amb l’hora oficial en l’àmbit europeu. d) La precisió de la sincronització ha de ser tal que garanteixi la certesa dels terminis establerts en el tràmit administratiu que satisfà el sistema que proveeix el servei electrònic.
25. Quina normativa fa referència al Sistema d'Interconnexió de Registres? a) L'article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) L'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. c) L'article 60 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. d) L'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. .
26. Quina de les opcions següents són agents que participen en els intercanvis intermediats de dades entre administracions públiques? a) Emissor, receptor i canal. b) Cedent, cessionari, atorgador i atorgat. c) Emissor, receptor, canal i missatge. d) Cedent, cessionari, emissor i requirent.
27. Com a agent que participa en els intercanvis intermediats de dades entre administracions públiques, què és un cedent? a) Qualsevol organització que posseeixi dades relatives a la ciutadania que una altra pugui necessitar consultar en l’àmbit de l’exercici de les seves competències. b) Des del punt de vista tecnològic, aquell que facilita la cessió de les dades. c) Qualsevol organització autoritzada a consultar diverses dades de la ciutadania en poder d’un emissor. d) Des del punt de vista tecnològic, aquell que facilita la consulta de dades. .
28. Com a agent que participa en els intercanvis intermediats de dades entre administracions públiques, què és un emissor? a) Qualsevol organització que posseeixi dades relatives a la ciutadania que una altra pugui necessitar consultar en l’àmbit de l’exercici de les seves competències. b) Des del punt de vista tecnològic, aquell que facilita la cessió de les dades. c) Qualsevol organització autoritzada a consultar diverses dades de la ciutadania en poder d’un emissor. d) Des del punt de vista tecnològic, aquell que facilita la consulta de dades.
29. En particular, què permet gestionar la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears? a) Entitats, procediments, usuaris i rols. b) Òrgans, serveis, usuaris i rols. c) Entitats, serveis, usuaris i procediments. d) Òrgans, procediments, serveis i usuaris.
30. Quina de les opcions següents no és una característica de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears? a) Entorn monoentitat. b) Justificant de consulta. c) Auditories. d) Estadístiques. .
31. Quin és el procediment per tal de conèixer quins serveis SCSP (Substitució de Certificats en Suport Paper) de l’Administració General de l’Estat es poden consultar a través de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears, i així poder sol·licitar-ne la consulta? a) Consultar a l’òrgan competent del servei la informació pertinent. b) Accedir a la Plataforma d’Interoperabilitat General de l’Estat i seleccionar el servei d’entre tots els serveis disponibles. c) Consultar el Catàleg de Serveis de Verificació i Consulta de Dades SCSP (Substitució de Certificats en Suport Paper). d) Accedir a l’apartat de serveis SCSP (Substitució de Certificats en Suport Paper) del portal de dades obertes. .
32. On es detallen els serveis que s’ofereixen mitjançant la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears? a) Al microlloc d’interoperabilitat del Govern de les Illes Balears. b) Al conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears. c) A la seu electrònica del Govern de les Illes Balears. d) Totes les respostes són incorrectes. .
33. En matèria dels serveis de trànsit de la Direcció General de Trànsit que s’ofereixen a través de la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears, es pot conèixer la data de caducitat de la Inspecció Tècnica de Vehicles d’un vehicle? a) Sí, a través del Servei de Consulta de Dades de Vehicles per a Sancions. b) Sí, a través del Servei de Consulta de Vigència de la Inspecció Tècnica de Vehicles. c) No, actualment aquesta dada encara no es pot obtenir a través de la plataforma. d) No, no es tracta d’una dada que es pugui oferir com a servei d’intermediació entre administracions.
34. A la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears i fent ús del servei de consulta del distintiu mediambiental d’un vehicle, quins del següents conjunts de dades podem obtenir a partir d’una matrícula de cotxe? a) Nivell de contaminació i data d’alta. b) Distintiu mediambiental i data d’alta. c) Distintiu mediambiental, data d’alta i nivell de contaminació. d) Aquest servei no està disponible a la plataforma.
35. En matèria dels serveis d’identitat i estrangeria de la Direcció General de Policia que s’ofereixen a través de la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears, quina diferència hi ha entre la consulta de dades d’identitat i la verificació de dades d’identitat? a) La primera retorna el nom i llinatges del ciutadà un cop introduït el número del seu DNI o NIE, mentre que la segona només confirma que el seu DNI o NIE indicat coincideix amb el nom complet indicat. b) La primera retorna el nom complet i l’adreça del ciutadà un cop introduït el seu DNI o NIE, mentre que la segona només confirma que el seu DNI o NIE indicat coincideix amb el nom complet indicat. c) Ambdues consultes retornen la mateixa informació: les dades completes que figuren en un DNI o NIE d’un ciutadà. d) La verificació de dades d’identitat no és un servei intermediat que s’ofereixi a través de la plataforma.
36. Referent al serveis que ofereix la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears, quin dels següents serveis és un servei propi? a) Consulta de dades de convivència sobre els padrons municipals. b) Consulta de dades històriques sobre els padrons municipals. c) Verificació i consulta de dades de família nombrosa. d) Consulta de dades d’identitat.
37. El justificant d’una consulta dins la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears: a) És un justificant en format PDF. b) Està signat digitalment. c) Inclou tota la informació de la resposta de la petició realitzada. d) Totes les respostes són correctes.
38. Com s’accedeix a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears? a) A través d’Internet. b) A través de la xarxa SARA. c) A través d’una aplicació d’escriptori. d) A través d’un connector (plug-in) específic instal·lat al navegador web.
39. Pot exigir l’Administració pública a un interessat que presenti documents originals? a) No, excepte que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. b) No, excepte que ho estableixi la normativa reguladora del procediment corresponent. c) Sí, quan excepcionalment la normativa reguladora aplicable així ho estableixi. d) Les respostes a) i c) són correctes. .
40. Indicau la resposta correcta en relació amb l’aportació de documents per part dels interessats. Amb caràcter general: a) Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant. b) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no pot exigir la presentació de documents si consten en el Catàleg de simplificació documental. c) Els interessats tenen dret a no presentar documents davant un ajuntament si aquest el pot obtenir d’un altre ajuntament. d) Totes les respostes són correctes.
41. Les còpies de documents que l’interessat aporta en un procediment administratiu: a) Només tenen eficàcia en l’àmbit de l’activitat de les administracions públiques. b) Amb caràcter general, l’interessat no pot presentar còpies sinó els originals. c) Només tenen eficàcia en l’àmbit de l’Administració pública actuant. d) No tenen validesa ni eficàcia.
42. Si l’empleat públic que instrueix un procediment administratiu té dubtes sobre la veracitat d’una còpia d’un document aportat per l’interessat: a) Amb caràcter general, pot requerir-lo perquè presenti el document original. b) Ha de presentar la corresponent denúncia davant la Fiscalia si sospita que pot ser fals. c) Pot requerir-lo en tot cas si es tracta d’un document rellevant per dictar la resolució del procediment d) Totes les respostes són incorrectes.
43. Quin d’aquests documents no pot exigir l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la ciutadania d’acord amb el Catàleg de simplificació documental? a) Un certificat de discapacitat. b) Un certificat d’empadronament. c) Un títol universitari. d) Totes les respostes són correctes.
44. Segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, l’Administració autonòmica no pot exigir a la ciutadania la presentació de documents: a) Quan constin en el Catàleg de simplificació documental. b) Quan es tracti d’un document custodiat en l’arxiu electrònic. c) Quan estiguin incorporats en la carpeta documental. d) Les respostes a) i c) són correctes.
45. En relació amb l’aportació de documents pels interessats, en quin cas les administracions públiques no han d’exigir la presentació de documents originals? a) L’Administració no pot demanar mai documents originals. b) Excepcionalment, l’Administració pot demanar l’original del document, en determinats casos. c) L’Administració pot demanar en qualsevol moment la presentació del document original. d) Totes les respostes són incorrectes.
46. Si un empleat públic té dubtes sobre la veracitat d'una copia d'un document aportat per l'interessat degut a una mala qualitat de la còpia, que pot fer? a) Excepcionalment pot requerir l'original,de manera motivada b) Ha de requerir a l'interessat per que porti l'original, en qualsevol circunstancia. c) Pot optar per no requerir l'original, en el cas que el document no sigui rellevant per reslodre el precediment. d) les respoestes a) i c) són correctes.
47. L’interessat d’un procediment pot oposar-se que l’Administració consulti les seves dades que estan en poder d’una altra administració? a) Sí, en tot cas. b) No. c) No s’hi pot oposar si l’obtenció de les dades s’exigeix en el marc d’un procediment sancionador. d) Totes les respostes són incorrectes.
48. Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: . a) Els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten. b) L’empleat públic és responsable de la veracitat dels documents que aporten els interessats. c) Ambdues respostes són correctes d) La responsabilitat de la veracitat de les dades és de l’emissor del document i, subsidiàriament, de l’interessat que aporta el document.
49. Segons la la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si les administracions públiques no poden obtenir telemàticament els documents de l’interessat que estan en poder d’una altra administració: a) Amb caràcter general, poden requerir l’interessat perquè aporti novament el document. b) Excepcionalment poden sol·licitar novament a l’interessat que aporti el document. c) Ho han de comunicar a l’interessat, qui decidirà si aporta o no el document. d) Totes les respostes són incorrectes.
50. Indicau la resposta correcta en relació amb l’aportació de documents pels interessats: a) Les administracions han d’exigir als interessats la presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. b) Les administracions no han d’exigir als interessats la presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. c) Les administracions no han d’exigir als interessats la presentació de documents originals, llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. d) Totes les respostes són incorrectes.
Denunciar Test