option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Tema 3. Creditors: Operacions Pasives
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Tema 3. Creditors: Operacions Pasives

Descripción:
bancaria

Autor:
Joan
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 08/05/2022

Categoría: Matemáticas

Número Preguntas: 10
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Característiques comercials compte corrent de depòsit: La comissió d'administració cobreix la custòdia dels diners. La comissió de manteniment és fixa per cada anotació feta La comissió d'administració compensa el servei de caixa Cap de les afirmacions és certa.
Les operacions passives: Els depòsits estructurats poden tindre liquiditat externa Els rendiments de les preferents no tenen retenció Les obligacions subordinades poden tindre data de venciment Cap de les afirmacions és certa.
Les operacions de cessió temporal d'actius Són operacions d'actiu Poden ser operacions posdeterminades en alguns casos El seu risc de interès depén de la primera compravenda Cap de les afirmacions és certa.
Els comptes corrents de depòsit Es valoren amb llei de capitalització composta Una característica comercial és la comissió disponibilitat El seu saldo ha de ser sempre a favor del client (creditor) Cap de les afirmacions és certa.
Els contractes financers atípics Mai garanteixen la recuperació del capital invertit Són operacions subjectes a la supervisió del Banc d'Espanya Són operacions negociables en mercats organitzats Cap de les afirmacions és certa.
Modalitats de títols en circulació: Obligacions convertibles: conversió en accions en circulació Cèdules hipotecàries vinculació directa amb els prèstecs Obligacions bescanviables: conversió en accions noves Cap de les afirmacions és certa.
Els pagarés bancaris: Estan garantits pel Fons de Garantia de Depòsits No tenen liquiditat externa S'emeten normalment a un termini d'entre 3 i 5 anys Cap de les afirmacions és certa.
La negociació de títols de renda fixa: SENAF és una plataforma electrònica de negociació minorista La normativa de les condicions d'emissió depèn de la CNMV Al mercat AIAF no es pot negociar deute públic Cap de les afirmacions és certa.
Els emprèstits d'obligacions: Les parts en que es divideix l'operació son títols fisics Una prima d'emissió afecta sols als obligacionistes La Comissió d'agència és una despesa periòdica Cap de les afirmacions és certa.
Relació valor de reemborsament (V) i valor de mercat (Vs) Si Vr > Vs li interessarà cancel·lar a l'emissor Si Vr < Vs li interessarà cancel·lar a l'obligacionista Si pujen el tipus d'interès: Vr > Vs Cap de les afirmacions és certa.
Denunciar Test