option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Tema 5. La revisió dels actes en via administrativa
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Tema 5. La revisió dels actes en via administrativa

Descripción:
Cos de Gestió

Autor:
AVATAR
MCR
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 18/01/2023

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 45
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Pel que fa als supòsits habilitants previstos a l'ordenament jurídic en relació al procediment de revisió d'ofici dels actes administratius, indiqueu quina és l'opció incorrecta: S'aplica a actes que hagin posat fi a la via administrativa S'aplica a actes que no hagin estat recorreguts dins del termini S'aplica a actes nuls de ple dret S'aplica amb caràcter excepcional a les irregularitats no invalidants .
En el procediment de revisió d'ofici dels actes administratius nuls de ple dret, cal sol·licitar dictamen: A l'òrgan que va dictar l'acte únicament quan l'acte sigui lesiu per als interessos generals. Al Consell de Garanties Estatuàries quan l'acte derivi de l'aplicació d'una disposició reglamentària dictada per l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A la Comissió Jurídica Assessora llevat dels casos d'inadmissió. A la Comissió Jurídica Assessora llevat dels casos d'inadmissió i també al Consell Tècnic quan es pretengui iniciar simultàniament el procediment de revisió d'ofici de la disposició reglamentària en base a la qual es va dictar a l'acte objecte de revisió- .
En el procediment de revisió d'ofici dels actes administratius nuls de ple dret, el dictamen de l'òrgan consultiu: S'ha de sol·licitar en tots els casos, amb caràcter perceptiu i vinculant. S'ha de sol·licitar en tots els casos llevat dels supòsits d'inadmissió de la sol·licitud de revisió d'ofici, amb caràcter perceptiu i vinculant. Es pot sol·licitar en tots els casos llevat els supòsits d'inadmissió de la sol·licitud de revisió d'ofici, amb caràcter facultatiu i no vinculant. S'ha de sol·licitar amb caràcter perceptiu i vinculant en aquells casos on l'anul·lació de l'acte comporti perjudicis de difícil o impossible reparació.
La inadmissió a tràmit de les sol3licituds de revisió d'ofici formulades pels interessats: L'ha d'acordar l'òrgan superior jeràrquic al competent per a la revisió d'ofici en el supòsit en que s'hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds substancialment iguals. S'ha d'acordar sense necessitat de sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora Es pot acordar quan la sol·licitud no es fonamenti en cap de les causes extraordinàries previstes per a la interposició de recurs extraordinari de revisió . Es pot acordar sense necessitat de motivació especial. .
Quan l'Administració pública declari la nul·litat d'un acte administratiu mitjançant el procediment de revisió d'ofici d'actes nuls: Pot establir en la mateixa resolució les indemnitzacions que sigui procedent reconèixer als interessats si es donen les circumstàncies de la responsabilitat patrimonial administrativa. Pot establir en la mateixa resolució les indemnitzacions que sigui procedent reconèixer als interessats si es donen les circumstancies de la responsabilitat patrimonial administrativa únicament en el cas de procediments iniciats a sol·licitud d'aquells. Determina necessàriament el reconeixement de les indemnitzacions en favor dels interessats quan així ho demanin expressament en les seves sol·licituds No pot comportar en cap cas el reconeixement de les indemnitzacions en favor dels interessats afectats per l'anul·lació de l'acte, sense perjudici del dret d'aquestes a reclamar les indemnitzacions corresponents en la via jurisdiccional contenciosa administrativa .
El procediment de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret: Es pot iniciar en qualsevol moment. Es pot iniciar en qualsevol moment, per bé que la resolució del procediment no es pot adoptar una vegada transcorreguts 4 anys des que es va dictar l'acte administratiu. Es pot iniciar en qualsevol moment, per bé que la resolució del procediment no es pot adoptar una vegada transcorreguts 6 mesos des que es va dictar l'acte administratiu. Es pot iniciar en qualsevol moment, per bé que la resolució del procediment no es pot adoptar una vegada transcorreguts 4 anys des que es va notificar l'acte administratiu .
Quan el procediment administratiu de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret s'hagi iniciat d'ofici per iniciativa pròpia de l'administració: El transcurs del termini de 3 mesos des del seu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa produeix la caducitat. El transcurs del termini de 6 mesos des del seu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa comporta que les persones interessades hagin d'entendre desestimades les seves pretensions El transcurs del termini de 6 mesos des del seu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa produeix la prescripció El transcurs del termini de 6 mesos des del seu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa produeix la caducitat .
Quan el procediment administratiu de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret s'hagi iniciat per sol·licitud d'interessat: El transcurs del termini de 6 mesos des del seu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa determina que s'entengui desestimada la sol·licitud per silenci negatiu en tots els actes. El transcurs del termini de 6 mesos des del deu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa determina que s'entengui desestimada la sol·licitud per silenci negatiu llevat que la sol·licitud de revisió d'ofici s'hagués presentat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud regulada en aquest sentit en una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a espanya. El transcurs del termini de 3 mesos des del seu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa determina la caducitat del procediment en tots el casos. El transcurs del termini de 6 mesos des del deu inici sense que s'hagi dictat una resolució expressa determina que s'entengui estimada la sol·licitud per silenci positiu en tots els casos. .
La declaració de lesivitat dels actes administratius anul·lables: Afecta els actes nuls de ple dret. Afecta únicament els actes que siguin desfavorables als interessats Requereix els dictamen previ i favorable de la Comissió Jurídica Assessora, llevat dels supòsits d'inadmissió de la sol·licitud de lesivitat Comporta la impugnació posterior de l'acte davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu .
La declaració de lesivitat dels actes administratius anul·lables: Es pot adoptar en qualsevol moment Es pot adoptar en els 6 mesos posteriors a la data en que es va dictar a l'acte No es pot adoptar una vegada transcorreguts 4 anys des que es va dictar l'acte No es pot adoptar una vegada transcorreguts 4 anys des que es va notificar l'acte. .
La declaració de lesivitat dels actes administratius anul·lables: Es pot adoptar en qualsevol moment. Exigeix l'audiència prèvia de tots els interessats És susceptible de recurs. S'ha de notificar perceptivament als interessats .
Pel que fa al procediment administratiu de declaració de lesivitat dels actes anul·lables: Un cop transcorregut el termini de 6 mesos des de la inicicació del procediment sense que s'hagi declarat la lesivitat, es produeix la caducitat del procediment Un cop transcorregut el termini de 6 mesos des de la iniciació del procediment sense que s'hagi declarat la lesivitat, es produeix la desestimació de les sol·licituds de lesivitat dels interessats. Un cop transcorregut el termini de 3 mesos des de la iniciació del procediment sense que s'hagi declarat la lesivitat es produeix la desestimació de les sol·licituds de lesivitat dels interessats Un cop transcorregut el termini de 3 mesos des de la iniciació del procediment sense que s'hagi declarat la lesivitat, es produeix la prescripció de l'acció dels interessats per iniciar el procediment de lesivitat.
Un cop iniciat el procediment de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret o de declaració de lesivitat dels actes anul·lables, a què es refereixen els articles 106 i 107, l'òrgan competent per declarar la nul·litat o lesivitat: Ha de suspendre immediatament l'execució de l'acte, quan aquesta pugui causar perjudicis de reparació impossible o difícil. Pot suspendre l'execució de l'acte, únicament en aquells casos on ho sol·liciti expressament qualsevol dels interessats en el procediment. No pot suspendre en cap cas l'execució de l'acte, llevat que la sol·licitud de revisió d'ofici o la sol·licitud de lesivitat es basin en qualsevol dels supòsits de nul·litat de ple dret dels actes administratius. Pot suspendre l'execució de l'acte, quan aquesta pugui causar perjudicis de reparació impossible o difícil. .
Pel que fa al procediment de revocació dels actes de gravamen o desfavorables dictats per les administracions públiques, marqueu la resposta incorrecta: L'administració pot revocar l'acte mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció La revocació no pot constituir una dispensa o exempció no permesa per les lleis La revocació no ha de ser contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic. La revocació no es pot adoptar una vegada transcorreguts 4 anys des que es va dictar l'acte administratiu .
Pel que fa al procediment de rectificació d'errors existents als actes administratius, marqueu la resposta incorrecta: La rectificació es pot produir en qualsevol moment La rectificació es pot promoure d'ofici o a instància dels interessats La rectificació afecta únicament als errors materials, de fet o aritmètics dels actes La rectificació comporta en tot cas l'extinció immediata dels efectes de l'acte .
Els recursos administratius s'admeten contra: únicament contra les resolucions dels procediments Contra les resolucions i qualsevol acte de caràcter tràmit dels procediments Contra les resolucions i determinats actes de caràcter tràmit dels procediments Únicament per motius de nul·litat de ple dret .
Les disposicions administratives de caràcter general: Admeten recurs en via administrativa per qualsevol dels motius de nul·litat de ple dret de les disposicions reglamentàries Admeten recurs en via administrativa per qualsevol dels motius de nul·litat de ple dret o d'anul·labilitat de les disposicions reglamentàries Admeten recurs en via administrativa per qualsevol dels motius de nul·litat de ple dret de les disposicions reglamentàries amb el dictamen perceptiu de la Comissió Jurídica Assessora No admeten recurs en via administrativa .
Les resolucions dels recursos d'alçada posen fi a la via administrativa, la qual cosa determina que: Poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució del recurs d'alçada Poden ser objecte de recurs en via contenciosa administrativa Poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució del recurs d'alçada o bé poden ser objecte de recurs directament en via contenciosa administrativa No poden ser objecte de cap recurs. .
L'error o l'absència de la qualificació del recurs administratiu per part del recurrent: No és obstacle per tramitar el recurs, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader Comporta en tot cas la inadmissió del recurs sense necessitat de motivació expressa Comporta necessàriament la desestimació del recurs, de manera motivada, sense perjudici del dret de la persona recurrent a interposar un nou recurs en el termini d'un mes comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució del recurs. Obliga l'Administració a requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, informi la qualificació corresponent del recurs, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició .
No e considera una causa d'inadmissió del recurs administratiu: No tenir legitimació el recurrent Haver transcorregut el termini per interposar el recurs Estar mancat el recurs manifestament de fonament No al·legar cap supòsit de nul·litat de ple dret existent en l'acte .
Amb caràcter general, la interposició de qualsevol recurs: No suspèn en cap cas l'execució de l'acte impugnat Suspèn automàticament l'execució de l'acte impugnat Pot determinar la suspensió de l'execució de l'acte impugnat quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a la lleu, d'ofici o a sol·licitud del recurrent Pot determinar la suspensió de l'execució de l'acte impugnat quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a la llei, únicament en els casos on ho sol·liciti per escrit el recurrent .
L'execució de l'acte impugnat mitjançant recurs en via administrativa: no s'entén suspesa en cap cas. S'entén suspesa si, un cop transcorregut 1 mes des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o l'organisme competent per decidir sobre aquesta, l'òrgan a qui competeix resoldre el recurs no ha dictat i notificat resolució expressa sobre aquest aspecte. S'entén suspesa si, un cop transcorregut el termini de 30 dies des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o l'organisme competent per decidir sobre aquesta, l'òrgan a qui competeix resoldre el recurs no ha dictat i notificat resolució expressa sobre aquest aspecte. S'entén suspesa automàticament des que al sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'òrgan competent per resoldre el recurs. .
En la resolució d'un recurs administratiu, cal atorgar audiència: a les persones interessades quan s'hagin de tenir en compte nous fets o documents no recollits en l'expedient originari, per tal que, en un termini no inferior a 10 deies ni superior a 15, formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents En tot cas a les persones interessades en el procediment inicial, per tal que, en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15 , formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents. En tot cas a les persones interessades en el procediment inicial que ho demanin expressament, per tal que, en un termini no inferior a 15 dies, formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents. a les persones interessades quan al·leguin un perjudici de reparació impossible o difícil, per tal que, en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15, formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents. .
La resolució d'un procediment administratiu que no posi fi a la via administrativa: Pot donar lloc a la interposició del recurs d'alçada únicament davant l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar al qual correspon també la resolució del recurs. Pot donar lloc a la interposició del recurs d'alçada davant l'òrgan que va dictar la resolució que s'impugna o davant del superior jeràrquic del que la va dictar al qual correspon també la resolució del recurs. Pot donar lloc a la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar al qual correspon també la resolució del recurs. Pot ser recorreguda directament en via contenciosa administrativa .
Si el recurs d'alçada s'interposa davant l'òrgan que va dictar l'acte impugnat: S'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, interposi el recurs davant l'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte, amb indicació que, si no, ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. S'ha d'admetre el recurs per manca de legitimació ja que la resolució d'aquest correspon a l'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte impugnat S'ha de desestimar el recurs ja que la resolució d'aquest correspon a l'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte impugnat. S'ha de remetre el recurs a l'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte en el termini de 10 dies, amb un informe i una còpia completa i ordenada de l'expedient. .
El termini per interposar el recurs d'alçada contra els actes expressos és de: 1 mes des de la data de l'acte. 1 mes des de l'endemà de la data de l'acte 1 mes des de l'endemà de la data de notificació de l'acte 3 mesos des de l'endemà de la data de notificació de l'acte. .
La interposició dels recurs d'alçada contra els actes presumptes es pot fer efectiva: En el termini de 3 mesos des de l'endemà de la data de l'acte En el termini de 3 mesos des de l'endemà del dia en què es produeixin els efectes del silenci administratiu En qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produeixin els efectes del silenci administratiu En qualsevol moment des del mateix dia en què es produeixin els efectes del silenci administratiu .
Un cop transcorregut el termini per a la interposició del recurs d'alçada contra la resolució del procediment sense que l'interessat hagi interposat el recurs: Es considera que la resolució esdevé ferma a tots els efectes Es considera que la resolució posa fi a la via administrativa Es considera que la resolució esdevé fera a tots el efectes i en el termini de 2 mesos comptats des de l'endemà de la data de fermesa l'interessat podrà acudir a la via jurisdiccional contenciosa administrativa Es considera que la resolució esdevé ferma a tots els efectes, moment a partir del qual l'interessat podrà interposar el recurs extraordinari de revisió en el supòsits de nul·litat de ple dret establerts a la llei en el termini de 3 mesos comptats des de l'endemà de la data de fermesa.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs d'alçada és de: 1 mes 2 mesos 3 mesos 6 mesos .
un cop transcorregut el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs d'alçada: es pot entendre desestimat el recurs en tot el casos es pot entendre desestimat el recurs, llevat que la seva interposició s'hagués produït com a conseqüència de la desestimació per silenci administratiu d'un procediment d'exercici del dret de petició al qual es refereix a l'article 29 de la Constitució, un procediment l'estimació del qual tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, un procediment que impliqui l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient, o be un procediment de responsabilitat patrimonial. es pot entendre desestimat el recurs, llevat que la seva interposició s'hagués produït com a conseqüència de la desestimació per silenci administratiu d'un en una norma amb rang de llei. es pot entendre estimat el recurs en tot cas .
Contra la resolució d'un recurs d'alçada: no es pot interposar cap altre recurs administratiu no es pot interposar cap altre recurs administratiu, llevat del recurs extraordinari de revisió en els casos establerts a la llei no es pot interposar cap altre recurs administratiu, llevat del recurs potestatiu de reposició en els casos establerts a la llei es pot interposar recurs potestatiu de reposició donat que la resolució posa fi a la via administrativa o bé es pot interposar directament recurs contenció administratiu .
El actes administratiu que posen fi a la via administrativa: poden ser recorreguts en alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratius poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu únicament poden ser recorreguts mitjançant el recurs extraordinari de revisió en els casos establerts a la llei únicament poden ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu .
En cas d'interposició d'un recurs potestatiu de reposició: No es podrà interposar en cap altre moment el recurs contenciós administratiu Es pot interposar de manera simultània el recurs contenciós administratiu quan quedi constància a l'escrit d'interposició de l'existència d'un recurs pendent de resolució en via administrativa i, d'altra banda, ni el jutge o tribunal ni la part demandada manifestin la seva oposició expressa No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït l'estimació presumpta del recurs de reposició interposat No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat .
El termini per interposar el recurs potestatiu de reposició contra un acte exprés és de: 1 mes des de la data de l'acte 1 mes des de l'endemà de la data de notificació de l'acte 30 dies des de l'endemà de la data de notificació de l'acte 2 mesos des de l'endemà de la data de notificació de l'acte .
Un cop transcorregut el termini d'interposició del recurs potestatius de reposició sense que s'hagi interposat el recurs: ja no es podrà interposar cap recurs en via administrativa ja no es podrà interposar cap altre recurs en via administrativa ni en via jurisdiccional contenciosa administrativa únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s'escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió per qualsevol dels supòsits de nul·litat de ple dret establert a la llei únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s'escau de la procedència del recurs extraordinari de revisió per les causes establertes a la llei.
La interposició del recurs potestatiu de reposició contra un acte presumpte produït per silenci administratiu es pot fer efectiva En el termini de 3 mesos des de l'endemà de la data de l'acte En el termini de 3 mesos des de l'endemà del dia en què es produeixin els efectes del silenci administratiu En qualsevol moment des del mateix dia en què es produeixi l'acte presumpte En qualsevol moment a partir de l'endemà del di en què es produeixi l'acte presumpte .
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs potestatiu de reposició és de: 1 mes 2 mesos 3 mesos 6 mesos llevat que s'estableixi un termini superior en una norma amb rang de llei.
Un cop transcorregut el termini màxim per dictar i notificar la resolució de recurs potestatiu de reposició: es pot entendre desestimat el recurs en tots els casos es pot entendre desestimat el recurs, llevat que la seva interposició s'hagués produït com a conseqüència de la desestimació per silenci administratiu d'un procediment administratiu iniciat a sol·licitud de persona interessada regulat amb silenci desestimatori en una norma amb rang de llei per raons imperioses d'interès general es pot entendre estimat el recurs en tots els casos es produeix la caducitat del procediment .
El recurs extraordinari de revisió es pot interposar: contra actes afectats per qualsevol vici que comporti la seva invalidesa contra actes que posin fi a la via administrativa contra actes que no posin fi a la via administrativa contra actes ferms en via administrativa .
Pel que fa al recurs extraordinari de revisió contra un acte administratiu: es pot interposar davant l'òrgan administratiu que va dictar l'acte que també és el competent per resoldre'l es pot interposar davant l'òrgan administratiu que va dictar l'acte i és competent per resoldre'l el seu superior jeràrquic es pot interposar davant el superior jeràrquic de l'òrgan administratiu que va dictar l'acte que també és el competent per resoldre'l es pot interposar davant de l'òrgan administratiu que va dictar l'acte o bé davant el seu superior jeràrquic qie també és el competent per resoldre'l .
El recurs extraordinari de revisió no perjudica el dret dels interessats: a formular la sol·licitud de revisió d'ofici dels actes nuls de ple dret i a sol·licitar a instancia de part la rectificació d'errors de fet existents en els actes a presentar la sol·licitud de declaració de lesivitat dels actes anul·lables i a sol·licitar a instància de part la rectificació d'errors de fet existents en els actes a formular la sol·licitud de revisió d'ofici dels actes nuls de ple dret, a presentar la sol·licitud de declaració de lesivitat dels actes anul·lables i a sol·licitar a instància de part la rectificació d'errors materials existents en els actes a formular la sol·licitud de revisió d'ofici dels actes nuls de ple dret i a sol·licitar la revocació favorables dels actes amb errors de qualsevol naturalesa .
No té consideració de circumstància habilitant per a la interposició del recurs extraordinari de revisió: Que en dictar els actes del procediment s'hagi incorregut en error de fet que resulti dels mateixos documents incorporats a l'expedient Que l'execució de la resolució pugui comportat perjudicis de reparació impossible o difícil Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimoni declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució Que la resolució s'hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o un altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut d'una sentència judicial ferma. .
En el casos on la resolució dictada hagi incorregut en error de fer, que resulti dels mateixos documents incorporats a l'expedient, el recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar: dins del termini de 3 mesos següents a la data de la notificació de la resolució impugnada dins del termini de 4 anys següents a la data de la resolució impugnada dins el termini de 4 anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada en qualsevol moment .
En els casos en que en la resolució hagin influït essencialment documents, o testimonis declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució, el recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar: En el termini de 3 mesos a compta des que la sentència judicial va quedar ferma En el termini e 3 mesos a comptar des del coneixement dels documents o testimonis En el termini de 6 mesos a comptar des que la sentència judicial va quedar ferma En el termini de 4 anys a comptar des del coneixement dels documents o testimonis.
L'òrgan competent per resoldre el recurs extraordinari de revisió: pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit, sense necessitat de sol·licitar un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, quan el recurs no es fonamenti en alguna de les causes previstes a la llei o en el supòsit que s'hagin inadmès pel que fa al fons altres recursos substancialment iguals. Pot acordar motivadament la desestimació del recurs, amb el dictamen perceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, quan el recurs no es fonamenti en alguna de les causes previstes a la llei o en el supòsit que s'hagin desestimat pel que fa al fins altres recursos substancialment iguals ha d'acordar motivadament la inadmissió a tràmit, sense necessitat de sol·licitar un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, quan el recurs no es fonamenti en cap dels supòsit de nul·litat de ple dret o d'anul·labilitat establerts a la llei o en el supòsit que s'hagin desestimat pel que fa al fons altres recursos substancialment iguals. pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit, sense necessitat de sol·licitar un dictamen de la Comissió Jurídica Assessoram quan el recurs no es fonamenti en alguna de les causes previstes a la llei o en el supòsit que s'hagin desestimat pel que fa al fons altres recursos substancialment iguals .
Denunciar Test