option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Tema 6 Microbiologia
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Tema 6 Microbiologia

Descripción:
Test del Tema 6 de Microbiologia Alimentària

Autor:
Erka
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 24/06/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 24
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
El conjunt de tota la informació genètica d'una espècie és... el genoma el genotip el fenotip.
El conjunt de caràcters genètics d'un organisme que es transmeten a la descendència és... el genoma el genotip el fenotip.
El conjunt de caràcters manifestats per la interacció del genotip i el medi ambient és... el genoma el genotip el fenotip.
Com s'anomenen els gens que especifiquen polipèptids? Gens codificants de proteïnes Gens codificants de pèptids Gens codificants de seqüència.
La replicació de l'ADN... és semiconservativa és un procés on la síntesi d'una nova cadena complementària es realitza gràcies a l'ARN motle és un procés on la nova doble hèlix no conté una cadena vella Totes són correctes.
Indica quina de les següents afirmacions és FALSA respecte el genoma procariota. Consta d'un cromosoma únic Presenta introns Està organitzat en operons Els operons es transcriuen sota el control d'una única regió reguladora i una única regió terminadora.
Com actuen les seqüències d'ADN reguladores que conté cada operó? Inhibeixen la traducció mitjançant la modificació de proteïnes Controlen la interacció entre molècules particulars i certes regions de l'operó S'activen en presència de petites molècules i configuren l'estructura de l'operó Actuen com a llocs d'unió per a les proteïnes reguladores que promouen o inhibeixen la transcripció.
Què passa en la mutació silenciosa? Que el canvi de nucleòtid no suposa un canvi d'aminoàcid. Que la mutació provoca un canvi d'aminoàcid que no té repercussió negativa per a l'organisme Que el canvi de nucleòtid suposa un canvi en la estructura de l'organisme.
Respecte a les mutacions puntuals, és FALS que... no són revertibles amb altra mutació puntual un tipus d'aquesta mutació és el canvi en el codó de terminació es canvia un nucleòtid per un altre en la seqüència d'ADN una manera de revertir-les és amb una deleció o amb una inserció.
Què són els transposons? Són fragments d'ADN mòbils que salten d'un lloc a un altre del cromosoma, disrupcionant el gen Són fragments d'ARN mòbils que salten d'un lloc a un altre del cromosoma, disrupcionant el gen Són fragments d'ADN inmòbils que quan són activats per una mutació salten d'un lloc a un altre del cromosoma, disrupcionant el gen Són fragments d'ADN inmòbils que només s'activen al produir-se una mutació per a revertir-la.
Quin efecte té la radiació ultraviolada? Catalitza l'aparició de dímers de pirimidines, enllaços covalents entre parells adjacents de timines i/o citosines Catalitza l'aparició d'enllaços covalents entre parells adjacents de timidines o uridines Catalitza l'aparició d'enllaços febles entre parells adjacents de timines o uridines, depenent de la molècula sobre la qual actue Catalitza l'aparició de grups metil entre els parells de bases timidina i/o citisina.
Per a que serveix el Test de Ames? Determina el poder mutagènic d'un agent físic Mesura la taxa de reversió de les mutacions Determina el poder mutagènic d'un microorganisme Mesura el nivell mutagènic produit en una població bacteriana.
Quants promotors tenen els gens en un operó? Diveros, depenent del microorganisme Només un Entre 3 i 5 Entre 2 i 3.
En la transducció especialitzada, per a que es produïsca un canvi fenotípic... el fragment d'ADN exogen que s'incorpora al cromosoma ha de ser homòleg però no idèntic el fragment d'ADN exogen que s'incorpora al cromosoma ha de ser homòleg i idèntic el fragment d'ADN exogen que s'incorpora al cromosoma ha de ser no ha de ser homòleg però si idèntic el fragment d'ADN exogen que s'incorpora al cromosoma no és necessari que siga ni homòleg ni idèntic.
Quins dos pasos implica el procés de recombinació genètica? L'entrada i integració de l'ADN La interacció i la combinació de l'ADN La internalització i la recombinació de l'ADN La interacció i la internalització de l'ADN.
Com s'anomena el procés mitjançant el qual un bacteri adquireix informació genètica, és a dir, fragments d'ADN, d'un altre bacteri? Recombinació genètica Transport d'informació genètica Transferència d'informació genètica Conjugació d'informació genètica.
Quins són els tres processos dins de la transferència genètica que formen part de la fase de transformació? La interacció, la internalització i la recombinació La integració, la transducció i la transformació La integració, la internalització i la transformaciö La interacció, la transducció i la recombinació.
Els plasmidis... són molècules d'ADN extracromosòmic circular es repliquen de manera autònoma i es transmeten independentment de l'ADN cromosòmic es poden classificar en dos grups: conjugatius i no conjugatius Totes són correctes .
Quin dels següents NO és un tipus de plasmidi? Factor R Factors bacteriocinogènics Plasmidis toxigènics Plasmidis de transferència.
En el procés de conjugació... el bacteri donador ha de contenir un plasmidi conjugatiu. el bacteri receptor no requereix contacte directe amb el bacteri donador . els plasmidis conjugatius manquen d'un o més gens necessaris per a la transferència. Totes són correctes.
Què és un bacteriòfag? És un virus que infecta als bacteris que varia molt en la seva forma i material genètic És un tipus de virus que infecta a fongs i bacteris que no varia gairebé de forma però si de material genètic És un tipus de bacteri que ha patit la infecció d'un virus i es reprodueix per mitjà d'un cicle lític.
Quines formes poden tenir els bacteriòfags? Icosaèdrica, filamentosa o en forma cap-cua Icosaèdrica, heptaèdrica o filamentosa Filamentosa o en forma de cap-cua.
El cicle de vida on els virus fan esclatar i maten a les seues cèl·lules hostes? El cicle de vida lític El cicle de vida lisogènic.
El cicle de vida on els virus no maten a la cèl·lula, si no que es copien juntament amb l'ADN hoste a la vegada que es divideix la cèl·lula? El cicle de vida lític El cicle de vida lisogènic.
Denunciar Test