option
Mi Daypo

Tema 7 Test 5

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tema 7 Test 5

Descripción:
Coneiximents Generals

Autor:
Generalitat
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
10/04/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 15
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
¿Quina de les següents és causa de pèrdua de la condició de funcionari de carrera, segons la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat? La sanció ferma de separació del servei La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic La incapacitat laboral transitòria. L'obtenció de la doble nacionalitat.
¿Quina de les següents és causa de pèrdua de la condició de funcionari de carrera, segons la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat? La sanció disciplinària de separació del servei que tinguera caràcter ferm La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic La pérdua de la natiolaitat en tot cas La jubilació transitòria.
¿Quina de les següents és una retribució bàsica, segons la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat? La progressió aconseguida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. Els triennis, que consisteixen en una quantitat per cada tres anys de servei Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions.
¿En quin dels supòsits següents la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, exclou el dret dels particulars a ser indemnitzats en cas de lesió? Els lesions causats per error judicial, així com els que siguen conseqüència del funcionament anormal de l'Administració de Justícia per tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets Casos de força major Danys que el particular no tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb un reglament.
Respecte a la responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que: No escau en cap supòsit. Escau exclusivament en cas de reglaments declarats nuls de ple dret. No es preveu per a l'Estat legislador però sí per a les Comunitats Autònomes Escau en determinats supòsits quan existisca una norma amb rang de llei declarada inconstitucional o una norma declarada contrària al Dret de la Unió Europea.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques no són aplicables quan aquestes actuen en relacions de naturalesa privada. són aplicables quan aquestes actuen en relacions de naturalesa privada només si actuen directament. són aplicables quan aquestes actuen en relacions de naturalesa privada tant si actuen directament com a través d'una entitat de dret privat no conté cap previsió sobre la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en relacions de naturalesa privada.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, Les Administracions Públiques que, en l'exercici de les seues respectives competències, establisquen mesures que limiten l'exercici de drets individuals o col·lectius o exigisquen el compliment de requisits per al desenvolupament d'una activitat, ... hauran d'aplicar el principi de proporcionalitat i triar la mesura menys restrictiva motivar la seua necessitat per a la protecció de l'interés públic justificar la seua adequació per a aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es produïsquen diferències de tracte discriminatòries totes son correctes.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, cadascuna de les Administracions Públiques de l'article 2 actua per al compliment dels seus fins ... amb personalitat jurídica única amb personalitat jurídica propia amb personalitat jurídica plena amb personalitat jurídica determinada.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, les administracions públiques hauran de respectar en la seua actuació i relacions els següents principis: Servei efectiu als ciutadans. Simplicitat, claredat i allunyament als ciutadans. Participació, objectivitat i transparència de la prevaricació administrativa Racionalització i ralentització dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, les administracions públiques hauran de respectar en la seua actuació i relacions els següents principis: Bona fe, confiança legítima i illeialtat institucional. Responsabilitat per la gestió privada. Planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats de les polítiques particulars. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, les administracions públiques hauran de respectar en la seua actuació i relacions els següents principis: Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins particulars. Balafiament en l'assignació i utilització dels recursos públics Cooperació, col·laboració i coordinació entre les Administracions Públiques. Deixadesa en el compliment dels objectius fixats.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, Tenen la consideració d'Administracions Públiques ... l'Administració Central de l'Estat, Qualssevol organismes públics i entitats de dret privat vinculats o dependents de les Administracions Públiques les Administracions de les Comunitats Autònomes, les Entitats relacionades amb l'Administració Local,.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, El sector públic institucional s'integra per... Qualssevol organismes i entitats de vinculats o dependents de les Administracions Públiques. Les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques quan exercisquen potestats administratives. Les Universitats públiques que es regiran per la normativa específica de la present Llei. cap resposta és correcta.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, La present Llei estableix i regula: les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques els principis del sistema de responsabilitat de les Administracions Públiques i de la potestat sancionadora l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seues activitats totes les respostes són correctas.
Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, de RJSP, La present Llei estableix i regula: el règim jurídic de les Administracions Públiques les bases de la responsabilitat de les Administracions Públiques i de la potestat sancionadora l'organització i funcionament de l'Administració Central de l'Estat i del seu sector públic periféric per al desenvolupament de les seues activitats cap resposta és correcta.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor