Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETG-3-3 Els actes administratius

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TG-3-3 Els actes administratius

Descripción:
oposiciones

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
30/08/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 35
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Regulats en el títol III de la Llei 39/2015. Estructura en tres capítols. Regula requisits, eficàcia i nul·litat/anul·labilitat.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Requisits que afecten el contingut Competència: -Atribucions segons jerarquia, organisme, matèria i territori. Legalitat: -Conformitat entre l'acte i la llei que l'autoritza. Nota: Tenir competència és estar dotat d'atribucions per actuar.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Requisits que afecten la forma Garantia de l'acte. No és un acte intern, sinó jurídic. Atenció: Preferència per l'ús de mitjans electrònics.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Tipus d'Actes Administratius Segons Procedència: Segons Competència: Segons Control Legal: Segons Efecte: Segons Destinació: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Tipus d'Actes Administratius Segons Negociabilitat: Segons Fase: Segons Impugnabilitat: Segons Benefici/Detriment: Segons Manifestació: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Elements Essencials de l'Acte Administratiu Element Subjectiu: Element Objectiu: Element Causal: Element Final o Teleològic: Element Formal: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Conseqüències Jurídiques Nul·litat Absoluta: Anul·labilitat: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS Exemples Negociables: No negociables: Favorables: De gravamen: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Competència: L'òrgan que dicta l'acte ha de tenir la competència per fer-ho. Nota: Tenir competència significa estar dotat d'atribucions per a dictar l'acte pel que fa a la jerarquia, a l'organisme, a la matèria i al territori. Legalitat: L'acte ha de ser conforme a la llei que l'autoritza. Forma o Exteriorització: Garanteix contra la irreflexió i la lleugeresa.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Motivació dels Actes Administratius Quan són necessàries? (Segons l'article 35 de la Llei 39/2015) -Limiten drets o interessos legítims. -Resolguin procediments de revisió, recursos, reclamacions, etc. -Se separen del criteri en actuacions precedents o dictamens. -Són acords de suspensió o mesures provisionals (Art. 56). -Rebutgen proves proposades. -Terminen el procediment per impossibilitat material. -Resolguin procediments sancionadors o de responsabilitat patrimonial. -Dictats en l'exercici de potestats discrecionals. Nota: La revisió dels actes en via administrativa està regulada en el títol V de la Llei 39/2015.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Altres Classificacions dels Actes Administratius Per Origen: Per Complexitat: Per Control Legal: Per Efecte: Per Àmbit: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Altres Classificacions dels Actes Administratius Per Negociabilitat: Per Efecte Final: Per Impugnabilitat: Per Benefici o Degravament: Per Manifestació: .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Eficàcia i validesa de l'acte administratiu Definició: Producció dels efectes jurídics que persegueix en el el moment mateix en què es dicten. Excepcions: Quan el contingut ho exigeix. Supeditada a la seva notificació o publicació. Supeditada a l'aprovació superior.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Motius per a la suspensió de l'eficàcia Definició: -Interrupció provisional de l'eficàcia. Motius: -Perjudicis d'impossible o difícil reparació. -Causes de nul·litat de ple dret.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Cessació definitiva Motius: -Compliment de l'acte. -Transcurs del termini. -Compliment de la condició resolutòria. -Desaparició dels pressupostos de fet. -Anul·lació o revocació de l'acte.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Nul·litat i Anul·labilitat Nul·litat de ple dret: -Lesions greus com vulnerar la Constitució. Anul·labilitat: -Infraccions menors com defectes de forma. Atenció: Les facultats de revisió d'ofici no podran ser exercides quan resultin contràries a l'equitat, la bona fe, etc.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Exemples Multa: L'eficàcia d'aquest acte administratiu dura fins que la multa sigui pagada. Una vegada pagada, l'acte perd la seva eficàcia, ja que s'ha complert l'objectiu. Concessió de domini públic: En aquest cas, l'eficàcia de l'acte administratiu pot durar fins a un màxim de 99 anys. Això vol dir que la concessió del dret d'ús o explotació d'un bé de domini públic serà vàlida durant aquest període de temps.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Executorietat i execució forçosa Executorietat: -Qualitat que permet a l'Administració executar actes amb força obligatòria (Art. 98). Execució Forçosa: -Acció d'ofici per part de l'Administració per assegurar el compliment dels actes.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Excepcions a l'Executorietat -Suspensió de l'execució de l'acte. -Resolució sancionadora amb recurs en via administrativa. -Disposició legal que estableixi el contrari. -Necessitat d'aprovació o autorització superior.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Mitjans d'Execució Forçosa (Art. 100) -Constrenyiment sobre el patrimoni. -Execució subsidiària. -Multes coercitives. -Compulsió contra persones.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Executorietat i Execució Forçosa (Detalls) Constrenyiment sobre el patrimoni (Art. 101): -Cobrament de deutes contributius o fiscals. Execució Subsidiària (Art. 102): -Realització d'actes per part de l'Administració a costa de l'obligat. Multes Coercitives (Art. 103): -Multes per aconseguir l'execució d'actes. Compulsió sobre Persones (Art. 104): -Força exercida sobre persones per complir amb una obligació.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS REQUISITS DELS ACTES ADMINISTRATIUS Executorietat i Execució Forçosa Atenció -No s'admeten accions possessòries contra actuacions administratives realitzades dins la seva competència i segons el procediment legal. Recorda -Els mitjans d'execució forçosa han de respectar el principi de proporcionalitat. -No es pot imposar una obligació pecuniària sense una norma de rang legal.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Actes que Han de Ser Motivats (Art. 35) -Limiten drets subjectius o interessos legítims. -Resolen procediments de revisió d'ofici, recursos administratius, arbitrages. -Se separen del criteri precedent o del dictamen d'òrgans consultius. -Són acords de suspensió d'actes o mesures provisionals (Art. 56). -Aplicació de tramitació d'urgència o ampliació de terminis. -Rebutgen proves proposades. -Terminen el procediment per impossibilitat material o desistiment. -Són propostes de resolució en procediments sancionadors o de responsabilitat patrimonial. -Exerceixen potestats discrecionals.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Règim Jurídic de Notificació i Publicació (Art. 40-46) Estableix les normes i procediments per a la notificació i publicació dels actes administratius. Atenció: El règim de notificació i publicació és crucial per a la legalitat i eficàcia dels actes administratius. Recorda: -La motivació és obligatòria en els casos especificats per la llei, i serveix per a garantir la transparència i el dret a la defensa.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Notificació Què: L'òrgan administratiu ha de notificar resolucions i actes als interessats. Quan: Dins de 10 dies des de l'acte. Com: Text íntegre de la resolució, recursos possibles, terminis, etc.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Mitjans de Notificació Electrònics: Preferentment. No Electrònics: En casos específics com compareixença espontània o necessitat d'eficàcia.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Validesa de la Notificació Ha de permetre tenir constància de diversos elements com la tramesa, recepció, dates, etc.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Procediment segons Iniciació Sol·licitud de l'Interessat: Mitjà assenyalat per l'interessat. Iniciat d'Ofici: Consulta al Padró Municipal per domicili.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Notificació Infructuosa Dos intents fallits porten a publicació en "Butlletí Oficial de l'Estat". .
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Notificacions Electròniques Compareixença a la Seu Electrònica: -Accés per l'interessat al contingut. Rebutjament: -Si no s'accedeix en 10 dies, es considera rebutjada.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Notificacions Atenció -Data de notificació és la primera que s'hagi produït. -Canvi en l'edat mínima per rebre notificacions en paper (ara 14 anys). Recorda -La notificació infructuosa pot portar a altres vies com publicacions en butlletins oficials. -L'obligació de notificar es completa amb la posada a disposició electrònica.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Publicació Quan: -Establert per normes del procediment. Raons d'interès públic. Casos Específics: -Destinataris indeterminats. -Notificació a un sol interessat és insuficient. -Procediments selectius o de concurrència competitiva.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Publicació Contingut de la Publicació -Text íntegre de la resolució. -Recursos procedents. -Òrgan i termini per a recursos. Efecte de la Publicació -Produirà efecte quan l'interessat realitzi actuacions que indiquin coneixement del contingut.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Publicació Publicacions Conjuntes -Es poden agrupar aspectes comuns en una sola publicació. Completament de la Publicació (Article 44) -Publicació al Diari Oficial corresponent és suficient.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ACTES ADMINISTRATIUS NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS Publicació Atenció: -En procediments selectius, la convocatòria ha d'indicar el mitjà de publicació. Les publicacions en altres llocs no són vàlides.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso