Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETG-3-5 Procediment administratiu sancionador

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TG-3-5 Procediment administratiu sancionador

Descripción:
oposiciones

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
02/09/2023

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 34
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Llei de Referència: Llei 39/2015 i Llei 40/2015. Característica: No és un procediment especial, sinó una especialitat del procediment administratiu comú. Objectiu: Simplificar procediments i augmentar la seguretat jurídica.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principis Generals (Llei 40/2015, Capítol III) Principi de Legalitat: Les sancions han de ser establertes per llei. Irretroactivitat: No s'apliquen sancions a comportaments anteriors a la llei que les estableix. Principi de Tipicitat: Les conductes sancionables han de ser descrites de forma precisa. Responsabilitat: Qui comet l'infracció és responsable. Principi de Proporcionalitat: La sanció ha de ser proporcional a la gravetat de l'infracció. Prescripció: Existeix un termini per imposar sancions. Concurrència de Sancions: No es poden imposar múltiples sancions per la mateixa infracció.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Legalitat en la Potestat Sancionadora Expressament Reconeguda: -La potestat sancionadora ha de ser reconeguda per una norma amb rang de llei. Procediment: -S'aplica el procediment establert en la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015. Entitats Locals: -Es regeixen pel títol XI de la Llei 7/1985. Òrgans Competents: Correspon als òrgans amb atribució expressa per llei o reglament.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Legalitat en la Potestat Sancionadora (Extensió i Limitacions) Potestat Disciplinària: -Aplicable al personal al servei de les administracions. Excepcions: -No aplicable a relacions regulades per la legislació de contractes del sector públic o legislació patrimonial.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Irretroactivitat(Definició i Abast) Aplicació de Disposicions: S'aplicaran les normes vigents en el moment en què es produeixen els fets que constitueixen la infracció. Efecte Retroactiu: Només es permet si afavoreix al presumpte infractor o a l'infractor.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Irretroactivitat (Casos d'Efecte Retroactiu) Tipificació de la Infracció: Si la nova llei tipifica de manera més favorable la infracció. Sanció: Si la nova llei estableix una sanció més lleu. Terminis de Prescripció: Si la nova llei estableix terminis de prescripció més curts. Sancions Pendents: També s'aplica a sancions que encara no s'han complert quan entra en vigor la nova disposició.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Irretroactivitat (Recorda) El principi d'irretroactivitat protegeix els drets dels ciutadans assegurant que només se'ls pot sancionar segons les lleis vigents en el moment de la infracció. L'única excepció a aquest principi és quan la nova llei és més favorable per al presumpte infractor o infractor.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Tipicitat (Definició i Abast) Infraccions Administratives: Només són considerades infraccions les vulneracions de l'ordenament jurídic que una llei defineix com a tals. Classificació: Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Sancions: Només es poden imposar sancions que estiguin delimitades per la llei.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Tipicitat (Especificacions i Graduacions) Reglamentacions de Desplegament: -Poden introduir especificacions o graduacions sense constituir noves infraccions o sancions. Finalitat: -Contribuir a una més correcta identificació de les conductes o a una més precisa determinació de les sancions. Limitacions -No Aplicació Analògica: Les normes que defineixen infraccions i sancions no són susceptibles d'aplicació analògica.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Responsabilitat (Definició i Abast) Sujets Responsables: Persones físiques i jurídiques, grups de afectats, unions i entitats sense personalitat jurídica, i patrimonis independents o autònoms. Bases de Responsabilitat: Dol o culpa.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Responsabilitat (conseqüències) Reposició de la Situació: L'infractor ha de restablir la situació alterada al seu estat originari. Indemnització: Per danys i perjudicis causats, determinada i exigida per l'òrgan competent.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Responsabilitat (Terminis i Procediments) Termini per a Indemnització: Determinat en funció de la quantia. Constrenyiment sobre el Patrimoni: Segons l'article 101 de la Llei 39/2015.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Responsabilitat (Responsabilitat Conjunta i Solidària) Solidaritat: -Diverses persones poden ser responsables conjuntament. Individualització: -Si és possible, s'individualitzarà la sanció segons el grau de participació.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Responsabilitat (Altres Consideracions) Incompliment de Prevenció: -Pot ser tipificat com a infracció. Responsabilitat de Tercers: -En certes circumstàncies, altres persones poden ser responsables del pagament de sancions.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Responsabilitat (Atenció) L'article 101 de la Llei 39/2015 es refereix al constrenyiment sobre el patrimoni per a assegurar el compliment de les obligacions. La responsabilitat pot ser atribuïda no només a l'infractor directe, sinó també a altres entitats o individus vinculats.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Proporcionalitat (Definició i Abast) No Privació de Llibertat: -Les sancions administratives no poden implicar privació de llibertat. Benefici vs. Infracció: -La comissió d'infraccions no ha de ser més beneficiosa que el compliment de les normes.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Proporcionalitat (Criteris per a la Graduació de la Sanció) Grau de Culpabilitat: Existència o no d'intencionalitat. Continuïtat: Persistència en la conducta infractora. Perjudicis Causats: Naturalesa i gravetat. Reincidència: Comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en un any.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Proporcionalitat (Consideracions Addicionals) Grau Inferior: -Possibilitat d'imposar la sanció en un grau inferior si les circumstàncies ho justifiquen. Infracció Més Greu: -En cas de múltiples infraccions, s'imposarà la sanció de la més greu. Infracció Continuada: -Sancionable si es realitzen múltiples accions o omissions que infringeixin les mateixes o semblants normes.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Principi de Proporcionalitat (Atenció) En la determinació de la sanció, s'ha de considerar la seva idoneïtat, necessitat i adequació a la gravetat de la infracció. L'òrgan competent ha de tenir en compte la deguda adequació entre la sanció i la gravetat del fet i les circumstàncies concurrents.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Prescripció (Infraccions) Molt Greus: 3 anys Greus: 2 anys Lleus: 6 mesos Inici del Termini: Des del dia en què la infracció s'hagués comès. Infraccions Continuades o Permanents: Des de la finalització de la conducta.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Prescripció (Interrupció de la Prescripció d'Infraccions) Iniciació d'un procediment sancionador amb coneixement de l'interessat. Reinici del termini si l'expedient està paralitzat més d'un mes per causes no imputables al presumpte responsable.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Prescripció (Prescripció de Sancions) Molt Greus: 3 anys Greus: 2 anys Lleus: 1 any Inici del Termini: Des del dia següent a la possibilitat d'execució de la sanció o al termini per recórrer-la.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Prescripció (Interrupció de la Prescripció de Sancions) Iniciació del procediment d'execució amb coneixement de l'interessat. Reinici del termini si el procediment està paralitzat més d'un mes per causes no imputables a l'infractor.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Prescripció (Casos Especials) En cas de desestimació presumpta del recurs d'alçada, el termini comença l'endemà del dia en què finalitzi el termini legal per a la resolució del recurs.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Concurrència de Sancions No es poden sancionar els mateixos fets més d'una vegada si hi ha identitat de subjecte, fet i fonament.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Concurrència de Sancions (Casos de Concurrència) Amb Sancions Penals o Administratives: -No es poden imposar sancions administratives si els fets ja han estat sancionats penal o administrativament. Amb Òrgans de la Unió Europea: -Si un òrgan de la UE ha imposat una sanció pels mateixos fets, s'ha de tenir en compte en la graduació de la sanció nacional.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Concurrència de Sancions (Condicions per a la Concurrència) Identitat del Subjecte: La mateixa persona o entitat està involucrada. Identitat del Fet: Els fets són els mateixos en ambdós casos. Identitat de Fonament: La base legal per a la sanció és la mateixa.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Concurrència de Sancions (Efectes en la Graduació de la Sanció) L'òrgan competent pot minorar la sanció que s'hagi d'imposar, tenint en compte la sanció ja imposada per un òrgan de la UE, sense perjudici de declarar la comissió de la infracció.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Iniciació del Procediment Pot obrir-se un període d'informació o actuacions prèvies. Les actuacions prèvies determinen els fets i les persones responsables. L'òrgan competent ha d'especificar la persona o persones responsables, els fets i la seva tipificació. Atenció: L'òrgan és competent si les normes ho determinen.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Acord d'Iniciació Es comunica a l'instructor i als interessats. Ha de contenir identificació dels responsables, fets, possibles sancions, mesures provisionals, etc.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Finalització del Procediment Pot acabar si l'infractor reconeix la seva responsabilitat. Pagament voluntari també pot acabar el procediment.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Proposta de Resolució L'òrgan instructor formula una proposta que s'ha de notificar als interessats. Ha de contenir els fets provats, la infracció, la persona o persones responsables, la sanció proposada, etc.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Especialitats de la Resolució Inclou la valoració de les proves, els fets, la persona o persones responsables, la infracció i la sanció. No es poden acceptar fets diferents dels determinats durant el procediment.
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR Tramitació Simplificada Pot adoptar-se quan l'òrgan competent consideri que la infracció és lleu. Atenció: Criteris per a la graduació de la sanció inclouen el grau de culpabilitat, la continuïtat en la conducta, la naturalesa dels perjudicis i la reincidència.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso